Hukkaan mennyt investointi?

Johanna Tuomela
Solubiologian dosentti
Turun yliopisto

Suomessa syöpähoitojen pitäisi olla tasa-arvoisia. Tästä huolimatta meillä on menestyviä yksityisiä sairaaloita, joissa ei ole puutetta potilaista. Kun on kyse vakavasta sairaudesta, halutaan turvata nopea hoitoon pääsy ja parhaat hoidot. Halua ja taitoa löytyy julkisella puolellakin, mutta potilaiden hoitopäätöksiin vaikuttavat muutkin kuin lääketieteelliset seikat.

On turhauttavaa sekä lääkärille että potilaalle, kun parhaan asiantuntijan eli hoitavan lääkärin mielipide sivuutetaan. Alaansa seuraavat lääkärit ovat tietoisia uusista lääkkeistä ja uusista käyttöaiheista vanhoille lääkkeille, mutta he eivät voi käyttää tietoa potilaiden hyväksi, koska lääkkeiden erityiskorvattavuuspäätökset laahaavat pahasti jälkijunassa.

Veikko Launis
Lääketieteellisen etiikan professori
Turun yliopisto

Jos potilas tarvitsee lääkettä, joka ei ole erityiskorvattava, potilasta voidaan hoitaa sairaalassa suonensisäisillä lääkkeillä parhaan tiedon mukaan. Ikävä kyllä potilaan pitää olla silloin sairaalahoidossa eli kotiutettaessa hoidot loppuvat ja potilas jää ilman lääkitystä. Siinä kohtaa ovat keinot vähissä.

Yksi vaihtoehto on lääketieteellinen turismi. Matkoja tehdään Keski-Eurooppaan, mutta myös paljon esimerkiksi Intiaan. Osa näistä matkoista johtaa onnelliseen lopputulokseen, mutta potilaan arvioitavaksi jää, ovatko kaikki hoitoa tarjoavat laitokset turvallisia. Moni myös hylkää virallisen lääketieteen ja kokeilee uskomushoitoja. Kuulostaa pahalta, mutta jos hoitoa ei saa sairaalasta tai ei ole varaa maksaa hoitoa yksityispuolella, mikä muu apua tarvitsevalle potilaalle jää vaihtoehdoksi?

Toinen tämän blogin kirjoittajista, Johanna Tuomela, on syöpätutkija ja sairastaa itsekin levinnyttä rintasyöpää. Levinneeseen rintasyöpään ei ole toistaiseksi parantavaa lääkettä, mutta käytössä olevilla hoidoilla on mahdollista hidastaa taudin etenemistä. Tuomelaa on hoidettu tähän mennessä viidellä eri sytostaatilla ja kolmella hormonaalisella lääkkeellä. Kun lääkkeestä ei saada vastetta, vaihdetaan uuteen lääkkeeseen, niin kauan kun vaihtoehtoja on.

Tuomela ja hänen hoitava lääkärinsä tiesivät, että tautiin kehitetty uusi lääke on saanut Suomessa myyntiluvan, mutta lääke on potilaiden tavoittamattomissa, koska sille ei ole vielä myönnetty erityiskorvattavuutta. Lääkettä ei voi antaa potilaille sairaalan kautta, koska se on tabletti. Tuomela sai lopulta lääkkeen kollegan ottaessa yhteyttä suoraan lääkeyhtiön johtoon. Lääkkeestä ei ole ilmennyt sivuvaikutuksia ja se näyttää tehoavan sairauteen.

Syöpäpotilaat eivät ole ainoa potilasryhmä, joiden lääkkeet eivät ole korvattavia. Hiljattain palveluvalikoimaneuvosto luonnosteli päätöksen olla korvaamatta lihasatrofiaan käytettävää nusinerseeni-nimistä lääkettä. Tällä päätöksellä on paljon yhtäläisyyksiä lääkkeiden hintalautakunnan syöpälääkkeitä koskeviin kielteisiin erityiskorvauspäätöksiin. Nusinerseeni on kallis lääke, mutta sen avulla voitaisiin todennäköisesti estää useiden lapsipotilaiden lihasrappeumasairauden eteneminen. Tuomelaa auttava syöpälääke pitäisi todennäköisesti työikäisiä syöpäpotilaita toimintakykyisenä pitkään.

Molemmissa tapauksissa lääkkeen erityiskorvattavuus olisi perusteltua sekä ihmisoikeudellisesti, lääketieteellisesti että taloudellisesti. Muihin EU- ja Pohjoismaihin verrattuna suomalaiset potilaat joutuvat odottamaan uusimpia lääkkeitä ja niiden korvattavuutta huomattavasti pidempään, vaikka lainsäädäntömme edellyttää, että kiireelliseen hoitoon tulee päästä välittömästi ja että syövän kaltaiset vakavat sairaudet pitää hoitaa mahdollisimman pian.

Tutkijoina meitä kauhistuttaa se, että resursseja hukataan. Lääkeaihion kehittäminen lääkkeeksi kestää yleensä vuosikymmeniä ja maksaa miljoonia. Silti yhteiskunnallamme on varaa olla hyödyntämättä näitä panostuksia, joista varsinkin alkuvaiheen tutkimustyö on usein rahoitettu veronmaksajien rahoilla ja joihin useat sadat potilaat ja muut vapaaehtoiset ovat osallistuneet koehenkilöinä. Onko meillä varaa olla käyttämättä tällaisia lääkkeitä? Ja mikä on potilaan hengen hinta?

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Yrittäjyysyliopisto – aita ja sen seipäät

Turun yliopistossa lanseerattu yrittäjyysyliopistotoiminta herättää keskustelua ja ajatuksia. Yrittäjyysyliopiston käsite on usein ymmärretty väärin tarkoittamaan suppeasti vain patentointiin ja tutkimuksen kaupallistamiseen liittyviä asioita. Todellisuudessa käsite on paljon laajempi. Se sisältää etenkin asenneilmapiirin, jossa rohkaistaan uutta luovaan ajatteluun, yhdistelemään asioita oman tutkimus- ja opetusalueen ulkopuolelta, omatoimisuuteen ja aloitteellisuuteen sekä kykyyn ja haluun verkostoitua.

Jorma Määttä, Adjunct Professor of Molecular Cell Biology, Institute of Biomedicine

Yliopiston toimintakulttuurin kuvataan olevan stationääristä ja riskejä kaihtavaa – ja tämä käsitys on ilmeisen yleinen kautta Euroopan. Opetusaiheiden rajat on mielletty korkeiksi ja opettajat ja professorit saattavat olla jopa tavallaan mustasukkaisia omasta oppialastaan. Tällainen kulttuuri ei tietenkään tue uuden luomista.

Turun yliopisto on kuitenkin ottanut merkittäviä askeleita asioiden muuttamiseksi. ”Yrittäjyysyliopisto” -toimintaohjelman lisäksi ainakin biolääketieteen laitoksella ollaan tekemässä merkittäviä rakenteellisia muutoksia tutkimuksen ja opetuksen organisoinnissa. Yhä laajemman henkilökuntamäärän saatua pedagogista koulutusta opetusmenetelmät ovat modernisoitumassa ja sisältöä suunnitellaan yhä poikkitieteellisemmin ja kurssien välisestä yhteensopivuudesta pidetään tarkempaa huolta. Pyritään siis tukemaan opiskelijoiden ajattelun kehittymistä suuntaan, missä aiheita ei liikaa lokeroida isoloiduiksi saarekkeiksi.

Yrittäjämäistä ajattelua tuodaan esiin varsinkin biolääketieteen opetusohjelmassa. Tämä varmaan on tarpeen, sillä kyseisestä opetusohjelmasta suuntaudutaan paljon akateemisen maailman ulkopuolelle. Vielä merkittävämpi muutos on tapahtumassa tutkimuksen saralla. Biolääketieteen laitoksella perinteiset oppiaineet on poistettu ja tilalle on tullut kaksi väljää tutkimuksen aihealuetta, joiden välillekään ei ole tarkoitettu mitään kiviaitoja pystytettäväksi. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä muutos. Sillä tuetaan uudenlaisten yhteistyökuvioiden löytymistä oman laitoksemme sisällä.

On aivan kiistämätön tosiasia, että vanhanaikaisella ”me in my lab” -ajattelulla ei enää, ainakaan näin pienen maan resursseilla, pitkälle pötkitä. Laajoissa eurooppalaisissa tutkimushankehakemuksissa näkee selkeästi, miten liki koko laitoksen resurssit saattavat aina vuorollaan olla kuvattuna kunkin ison hakemuksen sisällä.

Yrittäjyyskolutukseen liittyvällä kurssilla törmäsin tieteelliseen katsaukseen, jossa kuvattiin yrittäjyyttä ja yliopistojen toimintaa. Siinä yliopisto ja akateeminen tutkimus ja opetus kuvataan staattiseksi itseään toistamaan pyrkiväksi systeemiksi. Sovelluksiin tähtäävä toiminta puolestaan kuvataan dynaamiseksi ja innovatiiviseksi. Olen mielestäni perustellusti eri mieltä tuosta määritelmästä. Innovaatio, jota lähdetään soveltamaan käytäntöön, on tavallaan tilannekuva, ”snapshot”, tieteellisen tutkimuksen saavutuksesta. Siis tietyssä mielessä sovellettava innovaatio on nimenomaan se toiminnan staattinen komponentti. Sen sijaan perustutkimus menee koko ajan eteenpäin ja edustaa siten dynaamista toimintaa!

Perustutkimus on opetuksen ohella yliopiston tärkein tehtävä. Jos ajatellaan, että yliopiston tärkein rooli olisi tutkimukseen perustuvien sovellusten tuottaminen, joudutaan ongelmiin. 1) Perustutkimus, eli nimenomaan se uutta luova komponentti, näivettyy. 2) Yliopiston infrastruktuuri ei tue tuotekehitystyötä – eikä sen pidäkään. Varsinaiseen tuotekehitykseen tarvitaan validoituja GLP-laboratorioita, joiden toimintokäytännöt ovat aivan liian jäykkiä ja halvaannuttavia innovatiiviselle ja dynaamiselle toiminnalle – eli siis perustutkimukselle.

En usko olevani yksin tämän näkemyksen kanssa. Voi olla, että juuri edellä kuvatussa näkökantaerossa on yksi merkittävä yhteiskunnallinen kipupiste ja syy siihen, että meitä yliopistolaisia ei aina oikein ymmärretä tai emme ainakaan koe tulevamme kuulluksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tietenkin soveltava tutkimus ja tuotekehitys ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Tähän rooliin sopivatkin joko yliopistomaailmasta irtaantuvat spin-off-yritykset, jotka ovat olleet yleinen käytäntö, tai sitten innovaatioiden jatkojalostukseen erikoistuneet palveluyritykset. Ei olekaan välttämättä järkevää ja tehokasta, että kaikkien soveltamiskelpoisten innovaatioiden pohjalta perustetaan oma start-up tai spin-off -yritys – tai että jokainen yksittäinen tukija pyrkisi tähän, ainakaan yksin.

Huomaan, että Turun yliopisto, ja yliopistomaailma yleisestikin, on muuttumassa. Pääsääntöisesti pidän muutoksia positiivisina ja kannatettavina. On pelkästään hyvä asia, että käytämme voimavarojamme tehokkaasti ja uutta luovasti. Vanhojen oppiaineiden luomien raja-aitojen on syytäkin väistyä. Edelleen on hyvä, että opiskelijat saavat parempia valmiuksia toimiakseen myöhemmin yritysmaailmassa. Mutta on myös kriittisen tärkeää, että emme hukkaa identiteettiämme ja perimmäistä tarkoitustamme: perustutkimusta. On voitava ja saatava ”kurkata kiven alle”, vaikka sieltä ei aina uutta bisnestä heti löytyisi tai otaksuttaisi löytyvän.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Intiassa globaalia yhteistyötä rakentamassa

Eeva Rainio, lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö. Kuva: Henok Karvonen

Vietin syyskuun puolivälissä viikon Bangaloressa, Intiassa, H2020-rahoitteisen Global Bioimaging -hankkeen työpajassa. Global Bioimaging -hankkeen ja työpajan tavoitteena on tuoda bio- ja lääketieteen kuvantamisekspertit ympäri maailman yhteen pohtimaan, miten maailma voisi olla avoimempi tutkijoille. Miten voitaisiin tarjota kaikille avoin pääsy viimeisimpään kuvantamisteknologiaan, jopa pääsy kuvantamislaitteille, mutta etenkin tietotaitoon, koulutuskursseihin ja kerättyyn kuvantamisdataan?

Osallistujia ympäri maailman

Exchange of Experience -työpaja kokosi Bangaloreen osallistujia lähes kaikilta maapallon mantereilta. Yksi puhujista huomasikin, että oli loistava idea kokoontua Intiassa, koska sekä Euroopasta, Etelä-Afrikasta että Australiasta katsottuna se on maailman keskipiste, eli lentomatka ja aikaero ovat samaa luokkaa kaikille. Yhdysvaltalaisille tämä Intia-keskeinen karttaprojektio näyttäytyi niin, että ei ollut suurta väliä, lensivätkö he maapallon toiselle puolelle myötä- vai vastapäivään.

Exchange of Experience -työpajan osallistujat ryhmäkuvassa. Kuva: Henok Karvonen

Global BioImaging ammentaa inspiraationsa Euro-BioImaging -hankkeesta (EuBI), jonka projektipäällikkönä olin Åbo Akademissa jo vuosina 2010–2013. Euro-BioImagingin matkaa on ollut kiehtova seurata: ensimmäisissä kokouksissa kartoitettiin ja kuunneltiin Euroopan tutkijoiden kuvantamistarpeita ja -toiveita, ja nyt, vajaan kymmenen vuoden työn ja proof-of-concept -töiden jälkeen ollaan siinä pisteessä, että Suomen Turusta tulee Euro-BioImaging ERIC:in (European Research Infrastructure Consortium) johtaja.

Turun molemmat yliopistot ovat jo nyt mukana EuBI:n vuonna 2015 alkaneen “pre-ERIC” vaiheen toiminnassa. Biotekniikan keskuksen ja biolääketieteen laitoksen mikroskopiayksiköt muodostavat yhdessä Oulun ja Helsingin yliopistojen kuvantamiskeskusten kanssa Suomen biologisen kuvantamisen palvelukeskuksen, joka tarjoaa tutkijoille pääsyn heidän tarvitsemaansa teknologiaan.

Paikalliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tutustumassa

Globaalit kuvantamiskysymykset eivät olleet kuitenkaan ainoa Intia-reissun syy, vaan pääsin tutustumaan myös paikalliseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Työpaja pidettiin NCBS:ssä, Intian keskushallinnon rahoittamassa biologisten tieteiden tutkimuskeskuksessa, jonka kuvantamisinfrastruktuuri on millä tahansa mittarilla mitattuna huipputasoa.

NCBS:n vieressä samalla kampuksella sijaitsee C-CAMP, Centre for Cellular and Molecular Platforms, jossa toimii tutkimusta palvelevia teknologia-alustoja, mm. proteomiikkaa ja genomiikkaa. C-CAMP:illä on myös yrityshautomo, jossa start-up -yritykset pääsevät hyödyntämään kampuksen tarjoamaa tutkimusteknologiaa.

C-CAMP:in yrityshautomon toimijoita. Kuva: Eeva Rainio

C-CAMPista löytyy lisäksi apua akateemisen idean tuotteistamiseen ja mentorointia aloitteleville yrityksille, joita hautomosta on sen kahdeksan toimintavuoden aikana syntynyt parikymmentä.

Lääketieteellisen fysiikan professorilla Pekka Hännisellä on ollut jo muutamia vuosia aktiivista yhteistyötä Intiassa, ja Pekka ohjasi minut ennen lähtöäni Suomen Intian suurlähetystön suuntaan. Sain kutsun Finland-Karnataka Innovation Corridor -aiesopimuksen (MoU) allekirjoitustilaisuuteen Karnatakan IT-biotekniikkaministeriöön. Valitettavasti olin itse allekirjoitushetkellä vielä lentokoneessa Euroopan yllä, mutta lähetin tilaisuuteen jo aiemmin Intiaan saapuneen kollegani Pasi Kankaanpään. MoU:n allekirjoittivat Suomen puolesta suurlähettiläs Nina Vaskunlahti ja Karnatakan puolesta IT-biotekniikkaministeri Priyank Kharge.

Kun saavuttuani tapasimme, Pasi oli valtavan innoissaan, eikä syyttä. Pasi oli saanut juhlavan lounaan lisäksi ministeriltä kutsun tutustua Karnatakan osavaltion rahoittamaan Biotech-parkiin, jonne menimme Turku-teamin voimin uteliain mielin.

NCBS:n uusi laboratoriorakennus. Kuva: Henok Karvonen

Vierailimme genetiikkakeskuksessa, jonka herttainen, hieman jo vanhempi johtaja professori Chandra esitteli innoissaan uutta Nature Genetics -julkaisua. Siinä hänen tutkijansa olivat selvittäneet, että Intiassa on alueita, joilla tiettyjen peittyvien sairauksien periytymisessä näkyy vielä suurempi perustajavaikutus kuin Suomessa.

Viereisessä bioinformatiikkainstituutissa IBAB:issa tapasimme lisää innokkaita tutkijoita, joista osalla oli jo ennestään yhteyksiä Turkuun. Kävimme lisäksi näiden kahden instituutin kanssa läheistä yhteistyötä tekevässä yrityshautomossa, Bangalore Bioinnovation centerissä eli BBC:ssä.

Turku-team BBC-yrityshautomossa. Kuva: Henok Karvonen

Yhteistyön tiivistäminen kiikarissa

Vierailusta jäi takataskuun lupaus laatia mahdollisimman nopeasti MoU:lle seurantadokumentti, jossa hahmoteltu innovaatioyhteistyö ja tutkijoiden kontaktien edistäminen pannaan käytäntöön.

Tunnistimme nopeasti useita tutkimusalueita ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita, joilla yhteistyö saadaan siirrettyä periaatteen tasolta tutkijoiden tasolle. Ministeriön edustaja Jagadish Mittur osoittautui toiminnan mieheksi ja hahmotteli jo myyviä uutisotsikoita: “Suomi ja Karnataka allekirjoittivat MoU:n – Tutkijoille uutta yhteistyötä syövän diagnostiikkaan sopivien kuvantamismenetelmien kehittämisessä.”

Tämä oli myös nopeinta MoU:n täytäntöönpanotoimintaa, mitä olen koskaan nähnyt, ja vielä Intiassa, jossa asiat yleensä tapahtuvat verkkaisen rauhallisesti!

Ihmeellinen Intia

Intia esitteli myös muuten parhaita puoliaan. Bangalore on vauras kaupunki. Se on maan IT-teollisuuden ja bioteknologian ehdoton keskus, johon sekä Intian keskushallinto, että Karnatakan osavaltio ovat panostaneet merkittävästi.

Aiempiin Intian-kokemuksiini verrattuna Bangalore on erittäin siisti ja hyvin organisoitunut. Sieltä löytyy jopa tehokas joukkoliikenne, sillä upouusi metro helpottaa ja nopeuttaa liikkumista. Katujen yläpuolelle rakennettua metroa kannattaakin käyttää aina kuin mahdollista, sillä omalla autokyydillä n. 40 km matka kaupungin läpi kesti helposti yli kaksi tuntia.

Länsimaalaisen tehokkuuden rinnalla Bangaloresta löytyy kuitenkin edelleen perinteinen intialainen hetkessä eläminen, kärsivällisyys ja ystävällinen vieraanvaraisuus.

Mandala. Kuva: Henok Karvonen

Mandalat piirrettiin aamuisin liidulla kadulle talojen porttien eteen, autonkuljettajamme osti autonsa pikkuruiselle Ganesh-norsujumalan patsaalle aamun liikenneruuhkassa katukauppiaalta tuoreet jasmiininkukat ja päivän aikana rauhoituttiin kolme kertaa nauttimaan lämmin ateria eteläintialaisen keittiön herkkuja.

Aamiaskokous NCBS:ssä. Kuva: Henok Karvonen

Ihmeellinen Intia on maa, joka yllättää kävijän aina, tavalla tai toisella. Tällä kertaa viikko NCBS:n vehreällä kampuksella, pitkistä työpäivistä huolimatta, oli erittäin virkistävä ja avartava kokemus. Toivon, että onnistuimme avaamaan uusia yhteistyönäkymiä tutkijoille. Turun yliopistoilla ja Turulla alueena on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus päästä etulinjassa hyödyntämään MoU:n virtuaalista “innovaatiokäytävää” ja saada siitä konkreettista tukea tutkimuksen yhteistyöhankkeille ja kaupallistettavien ideoiden eteenpäin viemiselle.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

AMEE – neljä kirjainta lääketieteellisen koulutuksen laatua

Outi Kortekangas-Savolainen, dosentti, lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikön johtaja

Elokuun lopussa Helsingissä, Messukeskuksessa, pidettiin lääketieteen opetuksen konferenssi, AMEE. Neljän kirjaimen lyhenne tulee sanoista An International Association for Medical Education. Suomi sai nyt ensi kertaa järjestettäväkseen tämän maailman suurimman alan konferenssin.

AMEE on myös moniammatillisen opettamisen kokous. Maamme lääketieteellistä opetusta antavat yliopistot olivat AMEE-järjestön ohella kokouksen taustavoimina. Olin Turun yliopiston edustaja paikallisessa järjestelytoimikunnassa.

Helsingin AMEE keräsi kaikkien aikojen suurimman osallistujamäärän, yli 4000 osallistujaa. Kaikki maanosat olivat edustettuina. Suomesta osallistujia oli ennätykselliset 438 – opettajia, ohjaajia, opiskelijoita. Kiitos siitä, että näin moni pääsi osallistumaan, kuuluu yliopistoille, sairaanhoitopiireille, laitoksille sekä Lääkäriliitolle, Lääkäriseura Duodecimille ja Finska Läkaresällskapetille.

Yli neljän tuhannen osallistujan konferenssissa oli monia teemoja ja lukuisia rinnakkaisia sessioita. Oli suorastaan valinnan vaikeutta! Pääluennoista eli plenaryistä parhaana pidettiin laajasti suomalaisen professori Pasi Sahlbergin maamme koulujärjestelmästä kertovaa luentoa. Sahlberg puhui asiaa ja oli samalla tenhoavan hyvä esiintyjä. Ohjelmassa oli myös eri opetusmenetelmien, moniammatillisen opetuksen, digitalisaation ja monen muun teeman käsittelyä.

Ison konferenssin esikokouksena järjestimme opettajakunnan kaikinpuoliseen kehittämiseen keskittyvän 4th International Conference on Faculty Development in the Health Professions -tapahtuman. Tämän esikokouksen järjestäjinä olimme me turkulaiset, olin tämän kokouksen puheenjohtaja. Faculty Development on käsite, jota suomen tai ruotsin kielet eivät oikein tunne. Se tarkoittaa nimenomaan terveysalan opettajien kehittämistä. Maailmanlaajuinen toiminta on saanut alkunsa Kanadasta ja on erityisen voimakas myös Yhdysvalloissa.

Faculty development -kokouksen 240 osanottajasta suuri osa tuli Kanadasta ja Yhdysvalloista. Muutama suomalainenkin oli tullut mukaan. Kokous oli hyvin intiimi verrattuna isoon AMEE:hen. Verkostoituminen oli yksi kokouksen tavoitteista, ja sitä todella tapahtui. Mukaan ”eksyneet” suomalaiset eivät katuneet lähtöään. Esikonferenssin teemana olivat maailmanlaajuisuus sekä monimuotoisuuden kaikinpuolinen edistäminen opetuksessa.

Duodecim-lehteen on tulossa lähiaikoina koottuja ajatuksia AMEE-kokouksen annista. Olemme keränneet myös turkulaisten AMEE-osallistujien kokemuksia ja oppia Moodle-sivustolle, kaikkien tiedekuntalaisten yhteiseksi hyväksi.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lapsi on syntynyt ja saanut nimen – UTU Research Faculty of Medicine


Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta nimitti vuonna 2016 viisi uutta tiedekunnan tutkimusta profiloivaa tutkimusohjelmaa: Biomaterial and Medical Device Research Programme; Diagnostic Technologies and Applications; Lifespan of Cardiovascular, Inflammatory, Endocrine & Metabolic Disorders – LIFESPAN; Receptor Programmesekä Translational Infectious Disease and Immunity Research Programme.

Nämä tiedekunnan tutkimusohjelmat ovat yhteisiä BioCity Turku -organisaation kanssa. Tutkimusohjelmat kattavat merkittävän osan lääketieteellisessä tiedekunnassa ja TYKSissä toimivista tutkijoista, mutta niiden ulkopuolelle jää kuitenkin osa tiedekuntaan affilioituneista tutkimusryhmistä. Tämän vuoksi tiedekunta on päättänyt perustaa Research Facultyn, johon on tarkoitus kerätä kaikki tiedekunnan piirissä ja TYKSissä toimivat itsenäiset vastuulliset tutkijat (Primary Investigators) ja tutkimusryhmän johtajat.

Haku Research Facultyyn avattiin lokakuussa 2016. Hakemukset arvioi tiedekunnan tutkimuksen arvioinnin toimikunta, varadekaani Veli-Matti Kähäri (pj), professori Sirpa Jalkanen, professori Helena Leino-Kilpi, professori Jorma Toppari ja professori Pekka Vallittu. Valintakriteerinä pidettiin dosentin arvoa tai vastaavaa tieteellistä pätevyyttä sekä kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, tutkijakoulutuksesta ja täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja hallinnoinnista.

Dekaani nimitti joulukuussa 2016 Research Facultyyn 87 jäsentä ja Research Facultyn verkkosivut avattiin huhtikuussa 2017. Research Facultyn viralliseksi nimeksi on päätetty antaa UTU Research Faculty of Medicine, jonka lyhenteenä on ehkä helpommin käytettävä UTU RFM.

UTU RFM:iin kuulumisella on vastuullisille tutkijoille useita etuja. UTU RFM mahdollistaa kohdennetun tiedottamisen esim. rahoitusmahdollisuuksista tutkijoille. UTU RFM mahdollistaa tehokkaamman tutkimuksesta tiedottamisen tiedekunnan ja yliopiston ulkopuolisille tahoille.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusta esittelevältä verkkosivulta on linkki suoraan UTU RFM:n verkkosivulle, josta löytyvät kaikki vastuulliset tutkijat. Verkkosivuja kehitetään jatkuvasti ja tutkimusryhmistä tehdään sivuille esittelyjuttuja ja uutisnostoja.

UTU RFM auttaa tiedekunnan piirissä toimivia tutkijoita löytämään tietoa muista tutkimusryhmistä ja sitä kautta helpottaa verkostoitumista ja mahdollisten uusien yhteistyökumppanien löytämistä. UTU RFM:iin kuuluminen mahdollistaa myös tiedekunnan ja laitosten jakaman tutkimuksen lisärahoituksen saamisen.

Tutkimusyhteistyön edistäminen ja tiedekunnan tutkimusryhmien näkyvyyden lisääminen ovat UTU RFM:n tärkeitä tavoitteita. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että UTU RFM:stä saadaan kattava tiedekunnan piirissä toimivien vastuullisten tutkijoiden ja heidän johtamiensa tutkimusryhmien verkosto. Jatkossa on tarkoitus ryhmitellä vastuullisia tutkijoita tutkimusteemojen perusteella ja toisaalta lisätä tutkimusryhmille ”tägejä” esim. tutkimusaiheiden ja tutkimusmenetelmien mukaisen haun mahdollistamiseksi.

Keväällä 2017 UTU RFM:iin on avattu uusi haku, johon kannustan osallistumaan kaikkia niitä vastuullisia tutkijoita, joilta viime syksyn haku syystä tai toisesta meni ohi. Tämän jälkeen voimme alkaa rakentaa UTU RFM:lle tutkimusryhmien verkostoitumista edistäviä toimintoja ja kasvattaa siitä yhdessä aktiivisen lääketieteen tutkijoiden yhteisön.

 

Veli-Matti Kähäri 

Tutkimusdekaani

Lääketieteellinen tiedekunta

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Afrikan aika – käsite joka säätää koko elämää

Afrikkalaiset yhteiskunnat ovat rakenteeltaan, hallinnoltaan ja kehitysasteeltaan hyvin erilaisia. Toimivia demokratioita on harvassa, joskin niitäkin löytyy. Armeijan kenraalien ”vapauttamia” kansoja on enemmän ja yksipuoluejärjestelmä tuntuu olevan yleisin tapa ohjata kansaa kohti vaurautta ja onnea. Varsinkin pääkaupungeissa pääsee ajamaan leveitä asfaltoituja katuja hyvin hoidettujen puutarhakaupunginosien läpi ja maaseudulla tapaa köyhiä pienviljelijöitä olkikattoisissa savimajoissaan. Mutta, ajan käsite on kaikkialla kuitenkin sama, ’African time’, johon meidän eurooppalaisten on niin kovin vaikea sopeutua.

Vaikka olen kiertänyt eri puolilla Afrikan laajaa mannerta jo vuodesta 1979 lähtien, osaa afrikkalaisten ajan käsitys yllättää minut yhä uudestaan. Tullessani toukokuussa 2016 nykyiseen toimipaikkaani, hyvin varustettuun Namibian yliopistoon, yllätyin taas kerran. Uudessa lääketieteellisessä tiedekunnassa oli opiskelu- ja tutkimustilat aivan huipputasoa, käytettiinpä vertailukohteena mitä tahansa näkemääni eurooppalaista tiedekuntaa. Mutta, sovitut tapaamiset tai kokoukset alkavat milloin sattuu, eikä ketään afrikkalaista tunnu häiritsevän se, että aikataulut eivät pidä. Etelä-Afrikkaa emme tässäkään suhteessa voi verrata muihin Afrikan maihin. Täällä yleinen sanonta ”Teillä eurooppalaisilla on hienot kellot, meillä afrikkalaisilla on aikaa”, kuvastaa erinomaisesti vallitsevaa suhtautumista aikatauluihin.

Turha täällä on kiirehtiä, huomennakin kaikki on aivan kuten miljoona vuotta sitten.

Yli 20 vuotta sitten, työskennellessäni Dar es Salaamin yliopistossa ehkäisevän hammashoidon professorina, minulla oli ohjattavanani erittäin sivistynyt ja avarakatseinen tansanialainen hammaslääketieteen opettaja, jolla oli hammaslääkärikoulutuksen lisäksi peruskoulun opettajan tutkinto ja ammattikokemusta. Kerran esitin hänelle, että jospa teemme näin ja näin, niin sillä tavalla säästämme mainiosti aikaa. Hän katsoi minua kummeksuen ja kysyi aivan vakavissaan: ”Omistaako professori Risto ajan?”, johon vastaisin: ”En tietenkään.” Sitten hän kysyi aivan yhtä vakavissaan: ”No, hallitseeko professori ajan kulumista?”, johon taas vastasin kieltävästi. Sen jälkeen hän kysyi vielä: ”Miten professori voi säästää jotain jota hän ei omista eikä hallitse?” Sillä kertaa keskustelu ajan säästämisestä päättyi siihen, mutta myöhemmin kävimme Tabu Njange Saritan kanssa monta mielenkiintoista keskustelua ajasta ja sen kulumisesta. Vuosien varrella opin myös ymmärtämään, ettei käymämme keskustelu ollut hänen puoleltaan vain sanaleikkiä, vaan se aidosti kuvasti hänen käsitystään ajasta.

Olisi kovin helppoa todeta, että afrikkalainen ajan käsite on vain heidän välinpitämättömyyttään, josta seuraa alhainen tuottavuus ja sitä tulee kaikin keinoin pyrkiä kitkemään pois. Mutta, siihen pyrkimykseen on pysähtynyt moni eurooppalainen kehittämishanke tällä mantereella. Meidän eurooppalaisten kiire päästä päämääräämme lähinnä huvittaa afrikkalaisia. He kyllä osoittavat vilpitöntä ihailua kykyymme saada aikaan tuloksia, mutta samalla meidän toimintatapamme yhdistetään ystävien ja perheyhteisön vähäiseen arvostukseen. Meidän ainainen kiireemme estää meitä ylläpitämästä tärkeimpiäkin ihmissuhteitamme. Kun kaksi afrikkalaista istuu palmun juuressa jutustelemassa niitä näitä kahden tunnin ajan, ovat he täkäläisen käsityksen mukaan tehneet yhteensä neljä tuntia aikaa. Ihan hyvä saavutus sille päivälle.

Mutta, tällä kertaa lopetan tähän, sillä minun on korkea aika ryhtyä muihin hommiin.

Aika ja erämaan hiekka ovat vieneet voiton Kolmanskoopin sairaalasta.

Risto Tuominen
Terveydenhuollon professori

Risto Tuominen koordinoi parhaillaan Namibiassa hammaslääketieteen koulutusohjelman käynnistämistä. Namibian yliopiston hammaslääketieteellinen tiedekunta aloittaa toimintansa vuoden 2017 aikana.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Lääketieteellisen tiedekunnan vuosi 2016 on sujunut suotuisissa merkeissä. Tiedekuntamme on kaikki maailman yliopistot huomioivan QS WU Rankings by Faculty -arvioinnin mukaan sijalla 202 (Life Sciences and Medicine), hammaslääketiede sijalla 45 ja hoitotiede peräti sijalla 24. Maailmassa on noin 20 000 yliopistoa, joten sijoitumme aivan maailman terävimpään kärkeen.

Julkinen rahoituksemme on valtion korkeakoulujen rahoitukseen tekemien leikkausten takia tänä vuonna supistunut lähes kuusi prosenttia ja supistuu ensi vuonna vielä hieman lisää. Euromääräisesti budjettirahoituksemme supistuu parin miljoonan euron verran. Toimintamme on kuitenkin jo tämän vuoden aikana pitkälti sopeutettu ensi vuoden budjetin tasoon.

Budjetin supistumista on paikannut se, että tutkijamme ovat onnistuneet hankkimaan ulkopuolista tutkimusrahoitusta merkittävästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Toivotaan, että tämä kehitys jatkuu myös tulevina vuosina.

Kulunut vuosi on sujunut pitkälti vuonna 2015 hyväksytyn strategisen toimintasuunnitelman mukaan. Joulukuun kokouksessaan tiedekunnan johtokunta hyväksyi biolääketieteen laitoksen uuden organisaatiorakenteen. Laitokseen tulee kaksi yksikköä, joiden toimintaa ryhdytään organisoimaan ensi vuoden alussa. Kliinisen laitoksen osalta ei tässä vaiheessa vielä tehdä organisatorisia muutoksia.

Tutkimuksellisesti olemme profiloitumassa lääkekehitykseen, diagnostiikkaan ja kuvantamiseen. Näiden lisäksi myös digitaalinen terveys, biopankki ja syöpäkeskus profiloivat toimintaamme. Näiden alueiden kehittämiseen olemme saaneet ja toivottavasti myös tulevaisuudessa saamme valtion kohdistettua rahoitusta.

Lääkärien peruskoulutuksessa siirrytään ensi vuonna lukuvuosikohtaiseen suunnitteluun ja sitä varten ollaan alkuvuodesta rekrytoimassa lukuvuosijohtajia. Lääkärin peruskoulutukseen otetaan ensi vuonna 145 opiskelijaa nykyisen 153 asemesta. Tällä pyrimme hieman helpottamaan opetuksen paineita erityisesti kliinisessä vaiheessa.

Tiedekuntamme antaa koulutusta laajalla kirjolla. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen lisäksi annamme koulutusta biolääketieteen alalla, jossa lääkekehityksen ja biokuvantamisen maisteriopinnot suoritetaan englanninkielellä. Tiedekuntamme peruskoulutus on näin hyvää vauhtia kansainvälistymässä.

Hallintohenkilökuntamme on vuoden vaihteessa siirtymässä yliopiston yhteisten keskitettyjen palveluiden piiriin. Tiedekunnassa tulee olemaan dekaanin lisäksi ehkä vain muutama hallintohenkilökuntaan kuuluva henkilö. Arvioni mukaan jokapäiväinen elämä ei kuitenkaan juurikaan muutu. Pitemmällä tähtäimellä tiedekuntamme saamat palvelut tehostuvat ja voivat jopa lisääntyä.

Turun terveyskampuksen ensimmäinen vuosi on takana. Alueemme lienee Suomen suurin yhtenäinen terveyden koulutuksen ja tutkimuksen kampusalue. Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun sekä Yrkeshögskolan Novian kanssa on sujunut erinomaisesti. Mukana kampuksen toiminnassa ovat myös Science Park sekä Porin ja Vaasan kampukset, joissa erityisesti lääketieteellisellä tiedekunnalla on aktiivista toimintaa.

Pisimmälle on päästy terveyskampuksen yhteisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Ensi vuoden aikana jatketaan myös tutkimuksen, koulutuksen ja yhteisten hallintorakenteiden pohtimista. Tavoitteena on kampuksen toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2017 aikana.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme, opiskelijoitamme sekä tiedekunnan henkilöstöä kuluneen vuoden aikana tehdystä työstä! Toivotan teille kaikille Rauhallista Joulua ja Oikein Hyvää Uutta Vuotta!

Pentti Huovinen, dekaani

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Infrastruktuurien optimoinnilla tehokkuutta toimintaan

Kuten varmaan muistatte, toimin tiedekunnan infra- ja tila-asioista vastaavana varadekaanina Tapani Rönnemaan dekaanikaudella 2007–2012. Kun dekaani nyt kesällä kysyi, olisinko valmis tekemään työtä jälleen tiedekunnan hyväksi, vastasin myöntävästi – vanha pesti odotti minua.

Infrastruktuurit ja tilat muutoksessa

Nyt kun olen hetken aikaa tehnyt tätä ”pestiä”, on aika pohtia, mitä oikein olemme tekemässä. Syy siihen, miksi dekanaattiin kaivattiin lisävoimaa, on selkeä – suuret infra- ja tila-asioita koskevat muutokset kuten Medisiina D:n valmistuminen, laitosrakenteen uudistamisprojekti sekä Medisiina A–C uudelleenorganisointi vaativat onnistuakseen lisäkäsiä tiedekunnan tasolla.

medisiina11_480px

Yksityiskohtia on valtavasti – huoneiden ja laboratorioiden kalustamisesta suurempien toimintakokonaisuuksien kuten esim. Syöpäkeskuksen infrapalveluiden järjestämiseen. Mikä on esimerkiksi Biotekniikan keskuksen rooli Medisiinan infroissa? Nythän laitoksen johtaja on rummuttanut mahdollistavan toiminnan puolesta, jolloin BTK voisi tarjota palveluita myös huomattavasti nykyistä laajemmin kampusalueella. En tässä nyt kuitenkaan ajatellut avata asioita yksityiskohtien tasolla, vaan enemmänkin pohtia nyt työkenttääni vähän laajemmin – palataan yksityiskohtiin myöhemmin ja osin muilla foorumeilla.

Tutkimusedellytykset turvattava tilaratkaisuilla

Medisiina D on sinänsä minulle uusi projekti, mutta moni muu asia on kuin en olisi neljää vuotta ”syrjässä” ollutkaan. Selkein muutos on kuitenkin ehkä havaittavissa asenteissa – mietimme kaikilla tasoilla selkeästi enemmän sitä, miten yhdessä voisimme parantaa ja tehostaa tekemistämme. Hyvä näin, sillä vaakakupissa on monella toisella puolella huoli tulevaisuudesta – miltä yliopisto näyttää muutaman vuoden päästä ja onko minulla asemaa sen piirissä

network-1246209_640

Erityisesti nuorten omaa ryhmää aloittelevien tai jo pientä ryhmää vetävien joukossa tämä huoli on käsin kosketeltava – kilpaillun rahoituksen vähentyminen on kiristänyt kilpailun jo liiankin tiukaksi, monivuotisen rahoituksen saaminen on kuin lottovoitto usealle. Miten tämän tilanteen ratkaisemme, on kohtalon kysymys myös koko yliopistolle, ei ainoastaan tiedekunnallemme.

Kun nuori lupaava tutkija aloittaa ryhmänjohtajana, hänelle on löydyttävä paikka ja infrastruktuuri sekä seniorien tuki toteuttaa tutkimuksellisia visioitaan – ne tärkeimmät: resurssit sekä mentorointi. Kun nämä pienemmät palaset yhdistetään suurempiin kokonaisuuksiimme, olemassa oleviin tutkimuslinjoihin sekä opetukseen alkaa kokonaisuus hahmottua. Ja tämä kaikki pitäisi saada aikaiseksi kutistuvilla taloudellisilla resursseilla.

vacation-1284012_640

Asiaa voisi havainnollistaa niin, että meillä kaikilla on yhteinen golf-kenttä, mutta palloja ja mailasettejä on vain rajattu määrä – jokaisen täytyisi kuitenkin päästä pelaamaan ja vielä niin, että kaikkien tulos olisi paras mahdollinen kullekin pelaajalle. Tämä on selkeä optimointitehtävä jossa pelikentän koko (tutkimusprofiili) ja pelaajien määrä ja ikärakenne (tutkimusryhmien määrä ja ikä) suhteessa pallojen (eurot) ja käytettävien mailasettien (infrastruktuuri) määrään optimoituu niin, että jokainen pelaaja kulloinkin vuorollaan lyö juuri oikealla mailalla ja siirtymien aikana muut ovat vuorossa. Se, miten tässä optimointitehtävässä onnistumme, on meistä kaikista kiinni.

Siltoja rakentamaan

Minä luonnollisesti autan infrastruktuureihin ja tiloihin liittyvissä asioissa. Se ehkä suurin kysymys kannaltani tällä hetkellä on, miten saamme Medisiina D -projektin käännettyä koko Medisiinaa (ja tiedekuntaa) hyödyttäväksi muutokseksi? Medisiina D:n on tarkoitus rakentaa siltaa kliinisen tutkimuksen suuntaan, tuon sillan on myös yllettävä perustutkimukseen; tila- ja infrastruktuuriratkaisut ovat yksi avain tähän – ihmisten on kohdattava toisensa, asioiden on toimittava mutkattomasti, infrastruktuurien on oltava saatavilla ja oikeassa, tehokkaassa käytössä. Raja-aitojen olisi hälvennyttävä – mielellään lopullisesti.

medisiinad_480-1-of-1

Medisiina D havainnekuvassa. (Schauman Arkkitehdit Oy)

Opetuksen suhteen Medisiina D tuo myös muutoksia ja kaivattua lisätilaa. Myös opetuksen järjestelyjen suhteen on mietitty uusia mahdollisuuksia. Nyt kaikki ajatukset ovat tervetulleita – suuret muutokset voivat onnistua vain, jos kaikkien mielipiteitä kuullaan aidosti ja muutokseen sitoudutaan yhdessä!

Aloittelin tätä tekstiä Italian auringon alla syyslomallani; Iseo-järvi kannusti miettimään kokonaisuutta ja loi erään mielenkiintoisen mielikuvan: kuluneena kesänä järvellä toteutettiin taiteilijapariskunnan Christo – Jeanne-Claude visio ”Floating Piers”. Pariskunta on tunnettu suurista projekteistaan, ja tässä projektissa yhdistettiin järven keskellä oleva Euroopan suurin sisäjärvisaari Monte Isola mantereeseen polyetyleeni-kuutioista rakennetulla ponttoonisillalla. Projekti oli valtava – ja yleisöäkin tuli 1,2 miljoonaa. Oli mielenkiintoista kävellä kirjaimellisesti ”vetten päällä”, sillä sillan rakenne loi tunteen kellumisesta veden päällä. Kun halua on, voimme toteuttaa villeimmätkin unelmamme ja rakentaa siltoja poikkitieteellisestä perustutkimuksesta klinikkaan – toivottavasti unelmillemme ei käy kuten Christon projektille vaan saamme aikaan jotakin pysyvää: Vajaan kolmen viikon jälkeen sillat purettiin – suunnitelman mukaisesti.

hanninen_italia

 

Pekka Hänninen
Infrastruktuuridekaani
Lääketieteellinen tiedekunta

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Yhteistyöllä eteenpäin koulutuksessakin

Tiedekunnan johtokunta hyväksyi toukokuussa uudet opetussuunnitelmat kaksivuotiskaudeksi. Hyväksymistä edelsi etenkin lääketieteen lisensiaatin tutkintokoulutuksen osalta mittava työrupeama, jonka aikana sisältöjä ja mitoitusta tarkistettiin ja opintojaksojen sisällöt sekä oppimistavoitteet jaoteltiin keskeisiin (essential to know), täydentäviin (good to know) ja lisätietoa antaviin (nice to know).

Tiedekunnan väki oli laajasti mukana prosessissa – niin opettajat kuin opiskelijatkin. Prosessissa myös opittiin uusia tulokulmia opetukseen ja opittavaan aineistoon. Kiitos työstä kuuluu koko yhteisölle.

Paikalleen ei voi jäädä, työ jatkuu vuoteen 2018 tähdäten. Silloin valmistuva Medisiina D -rakennus luo osaltaan uusia puitteita opetukseenkin.

syk-oy-ty02167-med-d-aula-2015-06-aula9-oikea-koko2

Havainnekuva Medisiina D:n aulasta (Schauman Arkkitehdit Oy)

Yhteistyö koulutuksessa laajenee kampuksella

Koulutusyhteistyön lisääminen ja moniammatillisuuden vahvempi huomioiminen jo peruskoulutusvaiheessa ovat Terveyskampus Turku (Health Campus Turku) -hankkeen keskeisiä osa-alueita.

Keskustelut aiheesta aloitettiin keväällä 2016, ja nyt on otettu ensimmäiset konkreettiset askeleet yhteistyön tiivistämisessä.  Elokuun loppupuolella käynnistyi yhteisen kosketuspinnan etsintä lääketieteen lisensiaatin ja sairaanhoitajan sekä terveydenhoitajan ja kätilön (AMK) koulutusohjelmissa yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kesken.

Varhaisen ryhmäytymisen, terveyden edistämisen ja potilasohjauksen, kliinisen oppimisen, kätilö- ja naistentautien koulutuksen sekä lääkehoidon työryhmien on määrä konkretisoida ehdotuksia helmikuuhun 2017 mennessä; käytäntöön ehdotukset saataisiin 2018, juuri parahiksi Medisiina D:n yhteiskäyttötilojen valmistuessa.

med_kuvitus-365_hires

Åbo Akademin, TY:n ja TuAMK:n kesken jatketaan syksyn mittaan lääkekehityskoulutuksen ja kansainvälisten maisteriohjelmien yhteistyön tiivistämistä. Koulutusvienti, johtamiskoulutus ja kirjastojen mahdollisuudet palvella entistä monipuolisemmin kampuskansalaisia niin materiaalien saatavuudessa kuin opetusteknologiassakin ovat saaneet omat työryhmänsä, samoin kuin hoitotieteen laitoksen, AMK:n ja sairaanhoitopiirinkin yhteistoiminta. Hammaslääketieteen puolella on syksyllä 2015 käynnistynyt tiivis yhteistyö TuAMK:n ja hammaslääketieteen laitoksen välillä hammasteknikkokoulutuksessa.

Tavoitteena on taata kaikille kampusalueella toimiville opiskelijoille ja opettajille, kampuskansalaisille, hyvät opiskelun lähtökohdat, ja juurruttaa työelämässä tarpeelliset yhteistyömuodot jo opiskeluaikana luonteviksi asioiksi.

Eri organisaatioiden vahvuuksia ja erityisosaamista yhdistelemällä on mahdollista saavuttaa jotain, mikä parhaassa tapauksessa on enemmän kuin osiensa summa. Eivätkä pitkän aikavälin kustannussäästötkään nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole lainkaan väheksyttävä tavoite, vaikka yhteistyössä mennäänkin toiminnallisuus ja pedagogiikka edellä.

Menestystä opetuksen kehittämisessä

Yli kampusrajojen tapahtuva yhteistyö koulutuksessa on kantanut hienoa hedelmää. Lukuvuoden avajaisjuhlassa ”Online Mouse Histology Course for Nordic Biomedicine Network” sai vastaanottaa yliopiston Vuoden opintojakso -palkinnon. Kurssi palvelee englanninkielistä biolääketieteen maisteriohjelmaa, ja on käytössä oman tiedekuntamme lisäksi verkoston pohjoismaisissa yhteistyöyliopistoissa.

avajaiset-8

Vuoden opettajan, vuoden opintojakson ja vuoden kieliteon palkinnon saaneet yhteiskuvassa. Vasemmalla Online Mouse Histology Course for Nordic Biomedicine Network -kurssia kehittäneet Harry Kujari, Sari Mäkelä, Leena Strauss ja Matti Poutanen.

Onnittelut työryhmää vetäneelle Leena Straussille ja muille mukana olleille (Sari Mäkelä, Matti Poutanen, Harry Kujari, Olli Carpen).

Rakenteet uudistuvat

Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutuksessa on siirrytty lukukausivastaavista lukuvuosivastaaviin. Samankaltainen muutos on viritteillä myös lääketieteen koulutuksen puolella.

hammas_opetus-2_hires

Hammaslääketieteen laitoksen simulaatiolaboratorio.

Tavoitteena on koulutusohjelman kokonaisuuden parempi haltuun otto, koulutuksellisten aukkojen löytäminen ja poistaminen sekä tarpeettomien päällekkäisyyksien poisto. Lukuvuosijohtajien yhteistyö tulee samalla syventymään. Tutkintojen suunnittelutoimikunnan hyväksi ja toimivaksi havaittu työ jatkuu edelleen, mutta se voi keskittyä entistä enemmän strategisiin linjauksiin. Muutos on parhaillaan valmistelussa ja sitä käsitellään tutkintojen suunnittelutoimikunnassa syksyn aikana.

Risto Huupponen
Koulutusdekaani
Lääketieteellinen tiedekunta

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Positiivisin mielin uuteen lukuvuoteen

Tiedekunta lähtee positiivisin mielin uuteen lukuvuoteen. Vaikka korkeakoulujen rahoitusleikkaukset ja osin julkinen keskustelukin ovat saattaneet joitakuita masentaa, haluan tässä tuoda esille tärkeitä ja iloisia asioita, joiden toivon siivittävän meitä positiivisuuteen.

Vuoden 2014 Nobel-palkittumme Stefan Hellin ja 2015 akateemikoksi nimitetyn professori Sirpa Jalkasen jälkeen tiedekunta on saanut tunnustusta EU Women Innovator Prize 2016 kilpailussa. Palkintojen saajien finaaliin valittiin yhdeksän eurooppalaista innovatiivista naista, joiden joukossa olivat akateemikko Sirpa Jalkanen sekä professori Pirkko Härkönen. Siis Euroopan yhdeksän innovatiivisimman naisen joukossa oli kaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professoria!

Merkittäviä rahoituspäätöksiä

Kevätkesällä saimme useita merkittäviä rahoituspäätöksiä. Lastenpsykiatrian professori André Souranderin johtama konsortio sai valtion strategisesta tutkimusrahoituksesta 3,7 miljoonan euron tuen lasten käytöshäiriöiden preventio-ohjelmaan.

Professorien Qiushui He’n ja Jussi Mertsolan EU:n IMI-rahoituksesta saama noin 1,5 miljoonaa euroa on tarkoitettu uuden hinkuyskärokotteen kehittämiseen.

Dosentti Jukka Hytönen sai yhdessä professori Ilppo Vuorisen kanssa Jane ja Aatos Erkon Säätiöltä 1,2 miljoonaa euroa punkkien ja niiden levittämien tautien tutkimukseen.

Puutiaisprojektin jäsenet juhlimassa Jane ja Aatos Erkon säätiön apurahaa eläinmuseolla 17.6.2016.

Puutiaisprojektin jäsenet juhlimassa Jane ja Aatos Erkon säätiön apurahaa eläinmuseolla 17.6.2016. (Kuva: Turun yliopisto/Puutiaisprojekti)

Näiden lisäksi valtion yliopistoille suuntaamasta profiloitumisrahoituksesta tiedekunnalle on tullut merkittävää rahoitusta lääkekehityksen ja digitulevaisuuden ohjelmista.

Vaikka nyt saadut rahoitukset jakautuvatkin useille toimijoille ja usealle vuodelle, niillä on suuri merkitys valtion julkisen rahoituksen leikkausten kompensoimisessa. Vielä ei ole tiedossa paljonko tiedekuntamme julkinen rahoitus ensi vuodelle pienenee, mutta tämän vuoden supistus oli 5,9 % eli pitkälti toista miljoonaa euroa. Tämän pysyvän leikkauksen lisäksi ensi vuodelle tullee siis vielä pysyvä lisäleikkaus, jonka suuruus selviää kuluvan kuun aikana.

Kampus kehittyy

Medisiina D -uudisrakennus on tätä kirjoitettaessa jo kolmannen kerroksen lattian tasalla. Rakennus on muuttovalmis kesäkuussa 2018.

medisiinad_092016

Medisiina D:n rakennustyömaa syyskuussa 2016 (Kuva: Tiina Haarala)

Uusi talo saa myös modernin varustuksen. Medisiina D:n laitehankintoja valmistellaan paraikaa yhdessä sairaanhoitopiirin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Sairaanhoitopiirin Naisten ja lasten sairaalan rakentaminen Medisiina D:n viereen on myös käynnistynyt perustustöillä. Sairaala on valmis vuonna 2020. Rakennushankkeet luovat uskoa tulevaisuuteen ja tarjoavat erinomaiset puitteet toiminnan kehittämiselle.

Vuoden 2016 alussa aloitti toimintansa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun sekä Yrkeshögskola Novian yhteinen Turun terveyskampus -hanke (Hälsokampus Åbo, Health Campus Turku).

Hanke tiivistää sairaanhoitopiirin ja korkeakoulujen tutkimus-, koulutus- sekä innovaatiotoimintaa. Terveyskampuksen rakentaminen on sujunut erittäin hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea saammekaan yhdessä aikaan.

Bioteknologiassa tulevaisuus

Syyskuun alussa BioCityssä järjestetyssä HealthBio 2016 -seminaarissa kuultiin suomalaisen bioteknologian menestyksen jatkuvan. Terveysteknologia on Suomen suurin high-tech -vientiala. Eikä vähiten turkulaisen Bayer Nordicin ansiosta.

Bayer saavutti Mirena-ehkäisintuoteperheen myyntiennätykset 968 miljoonan euron liikevaihdolla. Alkuvuoden perusteella tänä vuonna mennee miljardin euron raja rikki. Turun terveyskampuksen koulutus- ja tutkimustoiminta palvelee myös suomalaista bioteknologian teollisuutta.

Tervetuloa uudet opiskelijat!

Lopuksi iloisin asia: Olemme saaneet tiedekuntaamme jälleen suuren joukon uusia opiskelijoita lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotieteen ja biolääketieteen aloille!

Kaikkiaan opiskelijoita on tiedekunnassa yli 2000. Yliopisto elää opiskelijoille. Siksi olemme kaikin voimin pyrkineet siihen, että julkisen rahoituksen supistumisesta huolimatta opetuksen laadusta ei tiedekunnassa tingitä.

Avajaiskarnevaalit Yliopistonväellä

Avajaiskarnevaalit Yliopistonmäellä (Kuva: Turun yliopisto/Hanna Oksanen)

Lukuvuoden avajaisissa rehtori Kalervo Väänänen kehotti meitä aikaisempaa tiiviimpään yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Tähän tarvitaan jokaista opiskelijaa ja yliopiston työntekijää.

Kilpailkaamme siinä, kuka on paras uusien ratkaisujen keksijä ja luoja.

 

Pentti Huovinen, dekaani
Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto
Turun terveyskampuksen johtoryhmän puheenjohtaja

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail