Tervetuloa kodin ja koulun tiedepäivään Turun normaalikouluun pe 29.9.2017

Turun normaalikoulun ala- ja yläkoulussa vietetään Kodin ja koulun tiedepäivää pe 29.9. Tapahtuma liittyy valtakunnalliseen Kodin ja koulun päivään, johon yhdistyy Turun yliopiston Tutkijoiden yö– tapahtuma.

 

Kouluumme tulee Turun yliopiston tukijoita ja professoreja pitämään mielenkiintoisia esitelmiä eri tieteen aloilta (esim. Nykypäivän löytöretkeily tiettömässä viidakossa, Uusia havaintoja avaruudesta). Tutkijat esitelmöivät oppilaiden ikätason huomioiden. Esitelmiä suunnataan ylä- ja alaoululaisille jaluvassa myös englanninkielisiä esitelmiä kv-koululaisille.

 

Lisäksi Tiedepaukku-tiimi tulee ratkaisemaan arjen arvoituksia ja selvittämään yhdessä oppilaiden kanssa löytyykö mysteereille tieteellinen selitys. Katso Tiedepaukkutiimin innostava video seuraavasta linkistä: http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/tiedepaukku/Sivut/home.aspx.

 

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuuksia! Ohjelma löytyy alla olevasta linkistä.

Kodin ja koulun tiedepäivä 29.9.2017 ohjelma_final version

Tutkimusaiheita tarjolla: Educraftor- aktiivisen oppimisen laboratorio

Koulumme Educraftor hankkeeseen ( kts. Blogi-kirjoitus Aktiivisen oppimisen laboratorio)  liittyen on mahdollista tehdä opinnäytetyötä, jatkotutkimusta tai muuta tutkimusta. Jos sinua kiinnostaa tutkia esimerkiksi uusia työtapoja, teknologian pedagogista käyttöä tai innovatiivisen oppimisympäristön rakentamista, voit olla yhteydessä Educraftory-tiimiin.

Lida Mannila:  linda@digismart.fi

Juhani Koivuviita: juhani@educraftor.com

Peter Fagerström: peter fagerström@educraftor.com

Jari Sorvari: jasorva@utu.fi

Koulusamme tapahtuu: Aktiivisen oppimisen laboratorio

Turun normaalikouluun perustetaan tämän lukuvuoden aikana aktiivisen oppimisen laboratorio, Educraftory, jossa opitaan tiimeissä tutkivia ja kokeilevia menetelmiä käyttäen. Opettajat ja oppilaat rakentavat yhdessä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja valmentajien kanssa uutta toimintakulttuuria.  Opettajat ja oppilaat omaksuvat hankkeen aikana kokeilu- ja tekijäkulttuurin sekä tiimioppimisen mallin. Opettajista tulee oppilastiimien valmentajia ja oppilaat ottavat vastuun omasta oppimisestaan.

Koulun sisälle syntyvät valmiudet toimintamallien jatkuvaan kehittämiseen. Tätä tukee hankkeen aikana kerätty tutkimustieto kokeilu- ja tekijäkulttuurista sekä uuden teknologian hyödyntämisestä Educraftoryssa. Kouluun kasvaa opetussuunnitelmaan pohjautuva, innovatiivinen ja monipuolinen oppimisympäristö, joka tukee tulevaisuuden työelämätaitojen oppimista.

Educraftoryn myötä uudistuneita tiloja ja resursseja käytetään tehokkaasti ja osaamista jalkautetaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. TutKoKe-blogissa seurataan Educraftorin kautta syntyviä uusia tutkivan ja kokeilevan oppimisen menetelmiä ja niiden käytännön sovelluksia.

 

Syksyn ensimmäinen Sirius-lehti on ilmestynyt

Sirius on eNorssin TutKoKe-toiminnan tiedotuslehti. Syksyn ensimmäisessä numerossa löytyy artikkeli ohjauskäsityksistä, asiaa lukutaidon näkyvyydestä, ARVOT-hankkeesta ja Rauman norssin turvallisuusaiheisesta teemapäivästä.

Tutkittu juttu: Onko mielenkiinnolla matematiikkaa kohtaan yhteyttä matematiikan arvosanaan?

Kimmo Syrjälä tarkasteli ainedidaktisessa seminaarityössään, onko mielenkiinnolla matematiikkaa kohtaan yhteyttä matematiikan arvosanaan.  Tutkimus suoritettiin Turun normaalikoulun IB–lukion valmistavan vuosiluokan matematiikan ryhmälle, ensimmäisen vuosiluokan matematiikan ryhmälle sekä kansallisen lukion lyhyen matematiikan ryhmälle. Vertailukohdaksi otettiin englannin kieli ja siinä mielenkiinnon vaikutus arvosanaan.

Aineisto kerättiin sähköisillä kyselylomakkeilla, joista toinen oli englanninkielinen ja toinen suomenkielinen.  Tutkimuksessa saatiin matematiikkaa kohtaan tunnetun mielenkiinnon olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä matematiikan kurssien keskiarvoon. Samoin matematiikan oppimistuloksiin ovat tilastollisesti merkitsevällä tasolla yhteydessä opiskelijan asenteeseen matematiikkaa kohtaan,

Tutkimuksen tuloksena oli, että matematiikan opiskelussa oppimistuloksiin vaikuttavat olennaisesti opiskelijan mielenkiinto matematiikkaa kohtaan sekä se, kuinka tärkeäksi opiskelija kokee matematiikan opiskelun.

Lue lisää:

https://www.dropbox.com/s/ivktnkuzgrd264h/AD_seminaari_Kimmo_Syrj%C3%A4l%C3%A4_final.pdf?dl=0

Turun normaalikoulun opettaja Noora Nieminen väitteli tohtoriksi

Turun normaalikoulun opettaja Noora Nieminen väitteli perjantaina 17.3.2017 . Väitöstutkimus ”Garbling Schemes and Applications” kuuluu matematiikan alaan.
Garblaus on laskentamenetelmä, joka takaa yksityisyydensuojan laskennassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Benny Pinkas (Bar-Ilan University, Israel) ja kustoksena professori Juhani Karhumäki (Turun yliopisto).

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/133706

 

Kuva ja teksti: Pirjo Lammila-Räisänen

Yrittäjämäisyys kiinnostaa maailmalla!

Millaisia oppilaita haluat kasvattaa? Todennäköisesti itseensä luottavia, ennakkoluulottomia, luovia, vuorovaikutustaitoisia, määrätietoisia ja tuloksia aikaan saavaksi. Eikö näin? Samoja piirteitä haluat varmaan opettajaopiskelijoissa.

Uudet opetussuunnitelmat kautta linjan nostavat yrittäjyyskasvatuksen esille. Edellä mainittujen ominaisuuksien kehittäminen liittyy eritoten yrittäjyyskasvatukseen. Toki sivussa vahvistetaan myös oppijan työelämävalmiuksia ja orientaatiota yrittäjyyteen. Ei mikään pikku juttu!

Teema ei ole ajankohtainen ainoastaan Suomessa. Aihe on globaalisti akuutti. Monessa maassa tähdätään sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Suomi on kansainvälisellä tasolla  yrittäjyyskasvatuksen  edelläkävijä. Olemme kehittäneet pedagogiikkaa. Aiheen parissa tehdään mittavassa määrin poikkitieteellistä tutkimusta. Olemme olleet ensimmäisiä maita, jotka ovat tuoneet yrittäjyyskasvatuksen koulutuksen strategioihin ja opetussuunnitelmiin.

Iranilainen koulutuksen huippudelegaatio Turun normaalikoulussa

Iranilainen koulutusalan delegaatio haki toukokuussa ideoita Turun normaalikoulusta yrittäjyyskasvatuksen ja muun opetuksen kehittämiseen. Yksityiskoulujen omistajille, rehtoreille ja ministeriön edustajille esiteltiin muun muassa Digitreenari lukioihin! -hanketta, johon Turun normaalikoulu osallistuu tutkimuslähtöisesti. Projektissa luodaan lukiolaisten yrittäjämäisyyden ”personal trainer -konsepti”, joka tukee opiskelussa. Se ohjaa myös tulevaisuuden työelämään ja jatko-opintoihin. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (www.digitreenari.fi).

Projektia on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa vahvemmin opettajankoulutukseen. Tätä työtä tukee muun muassa vuosina 2010-2014 toteuttu YVI-hanke (www.yvi.fi). Hankkeessa tuotiin yrittäjyyskasvatus mukaan sekä yleissivistävään että ammatilliseen opettajankoulutukseen. Samalla luotiin opettajankoulutuksen mittava yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto. Turun normaalikoulun koordinoimassa hankkeessa tuotettiin yli 50 kansainvälistä julkaisua, väitöskirjoja ja graduja. Hanke sai tunnustuksen mm. EU:lta ja tasavallan presidentiltä.

Suomalainen yrittäjyyskasvatusosaaminen huipputasoa

Suomalainen opettajankoulutus profiloituu myös yrittäjämäisyyden edelläkävijänä. Toteutamme myös jatkossa OKM:n uudistunutta yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, joka on kansainvälisesti uraauurtava (ks. yrittäjyyslinjaukset koulutukseen). Lisäksi toimintamme profiloituu erinomaisesti mm. EU:n YK:n ja OECD:n strategioihin.

Opettajankoulutuksemme vahvistuu kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden suuntaiseksi. Tämä jos mikään vahvistaa omaa osaamistamme. Lisäksi se ohjaa kansainväliseen yhteistyöhön. Eittämättä myös koulutusviennin saralta avautuu tulevaisuudessa ennalta arvaamattomia mahdollisuuksia.

Jaana Seikkula-Leino
KT, yrittäjyyskasvatuksen dosentti / lehtori, Turun yliopisto, normaalikoulu
jaana.seikkula-leino@utu.fi

 

 

Vastuutyösysteemi

Vastuutyösysteemi syntyi yhteisten keskustelujen pohjalta KT, opettajankouluttaja Anita Haatajan kanssa. Hän on kehitellyt aihetta ja väitöskirjassaan esittelee sen perin pohjin (Haataja 2015: ) Luokkani vastuutyösysteemi on kehittynyt vuosi vuodelta nykyiseen muotoonsa nyt jo kolmannella oppilasryhmällä. Oppilaat ovat vaikuttaneet alusta alkaen ratkaisevasti systeemiin ja sen toimintaan.

Continue reading

#Happy plant…happy pupils

Testasimme normaalikoulussa erilaisia luokkakäyttöön sopivia tietokoneita. Yksi vaihtoehto oli  Intel CMPC hybridi tabletti/laptop.  Yhteistyö Intelin kanssa oli vireää ja jatkuu edelleenkin. Intelillä on kiinteät suhteet myös oppimateriaalituottajaan,  Kalebriin, uuteen yhteistyökumppaniimme.

Continue reading

Tutkimuskumppanuutta vahvistaen ja ideoiden

Turun normaalikoulu ja Turun opettajankoulutuslaitos järjestivät 16.2.2017 tilaisuuden, jossa vahvistettiin yhteistä tutkimuskumppanuutta. Tilaisuuden avasivat opettajankoulutuslaitoksen professori Mirjamaija Mikkilä yhdessä Turun normaalikoulun tutkimuskoodinaattoreiden Mirjam Virtasen ja Mervi Hiilovaara-Teijon kanssa.

Continue reading

« Older posts