Tutustu hankkeeseen

MERIOSAAJAT 09/2016 – 02/2019

MERIOSAAJAT -hankkeessa saatettiin korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-toiminnan ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon  Satakunnan alueen pienyritysten hyödyksi. Ideana oli yhdistää yritysten omaa alakohtaista teknistä osaamista, korkeakoulujen menetelmä- ja toiminnanohjausosaamista sekä teknologisten innovaatioiden pilottitoteutuksia, niin että yhteisen asiantuntijuuden ja osaamisen keskittymän kautta saadaan aktivoitua pienten yritysten TKI-toimintaa. Yhdessä toimivat ovat vahvempia ja osaavampia. 

Tulosta esite tästä: MERIOSAAJAT esite

Tiivistetysti tarkoituksena oli aktivoida yritysten omien prosessien ja palveluiden kehittämistä ja kannustaa meriklusterisidonnaisia mikro- ja pk-yrityksiä älykkääseen erikoistumiseen omien vahvuusalueiden löytämiseksi ja terävöittämiseksi.

Yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi hanke pyrki löytämään toimivan ja käytännön yhteistyötä helpottavan toimintamallin ja päänavauksen siihen, miten Satakunnan alueen korkeakoulut ja pk-yritykset voivat luontevasti hyödyntää toinen toistensa osaamista vastaisuudessakin. Samalla korkeakoulujen osaaminen pk-sektorin yritysten parissa tehtiin näkyväksi ja helpommin lähestyttäväksi.

MERIOSAAJAT kokosi osaajat ja tarvittavat resurssit yhteen, jotta kukin taho voi keskittyä omiin ydinosaamisalueisiinsa. Henkilöstön kouluttamisen kautta hankkeessa tuotettu verkko-oppimateriaali edesauttaa kehittämään yritysten toiminta- ja palveluprosesseja. 

TEKNOLOGIAESITTELYT

Uusimpien teknologioiden käyttöönottoa ja palveluiden kehittämistä edistetettiin demoamalla käytännöllisiä ja tuotantomenetelmiä kehittäviä protototeutuksia sekä kannustamalla niistä varioitavia ratkaisuja pienyrityksille edelleen jalostettavaksi, esimerkiksi aiemmin Turun yliopistossa SensiLab-projektissa tuotettuja pilotteja.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN – VERKKO-OPPIMATERIAALI

TKI-toiminnan tukemiseksi hankkeessa tuotettiin verkko-oppimateriaalia tuotannonjohtamisesta, projektin- ja riskienhallinnasta, rahoituslaskelmista ja hinnoittelusta. Itseopiskeluun sopivan materiaalin haltuunotto mahdollistaa yritysten omien toiminta- ja palveluprosessien kehittämisen, joko yksittäisten työntekijöiden tai koko henkilöstön kouluttamisen kautta.

YHTEISTYÖKORKEAKOULUT: 

  • Turun Yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Tulevaisuuden teknologioiden laitos
  • Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkkö
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu

TAUSTA JA PERUSTELUT

Hankkeen taustalla oli meriteollisuuden veturiyritysten näkemykset alan pienempien alihankkijoiden kehitystarpeista. Ajatukset julkaistiin syksyllä 2015  ilmestyneessä MERITEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAVERKOSTOT 2015- selvityksessä. Julkaisun on tuottanut Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Rahoittajina hankkeen mahdollistivat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä Rauman kaupunki.