TSE exe on Turun yliopiston johtamiskouluttaja

Kukaan ei ole välttynyt kuulemasta puheita työelämän murroksesta. Lisäksi yhä useampi kohtaa työelämään siirtyvät uuden sukupolven uranluojat, joilla työ merkitykseltään on osittain erilainen kuin esimerkiksi jo uransa puolivälissä olevilla.

Uudet sukupolvet ja työelämän muuttuminen ovat asettaneet vaatimuksia myös esimiesten ja johtajien kouluttamiselle ja tätä kautta koko TSE exen toiminnalle.

Viime keväänä aloitimme laajan ohjelmauudistuksen, jonka ensimmäinen lanseeraus on käsillä juuri nyt. Olemme kuunnelleet koulutuksemme osallistujia, keskustelleet asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet näiden tapaamisten ja asiakaspalautteidemme pohjalta uudenlaisen tavan opiskella ja suorittaa laajojakin johtamiskoulutusohjelmia. Uudistuksen ytimessä on entistä enemmän opintojen joustavuus sekä henkilökohtaisuus.

Uusi toimintatapa haastaa myös meitä yliopiston henkilökuntana. Kouluttajien täytyy menetelmissään ja opetusprosesseissaan huomioida monialaiset oppijoiden yhteisöt sekä uusien menetelmien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Johtaminen perustuu luottamukseen, tulevaisuuteen katsomiseen ja tässä hetkessä olemiseen eli vahvaan läsnäoloon. TSE exen jo pitkäaikainen asiakaslupaus on: ”Inspiroimme ja haastamme tulevaisuuden johtamiseen”, joten: ajattele, kyseenalaista, inspiroidu!

Aikuisilla, työelämässä olevilla on usein haasteena työn ja koulutuksen yhteensovittaminen. Kun henkilö ja henkilön edustama organisaatio kokee tarpeen koulutukselle, on haasteellista sovittaa aikaa. Kun päätös on tehty, ongelmaa ei enää ole. Opiskelu sujuu saumattomasti joustavia opintomenetelmiä hyödyntäen. Tarjontaa on paljon, siksi on tärkeää löytää juuri oikea koulutus vastaamaan oman ammatillisen kehittymisen, oman työn ja organisaation tarpeista. Pitää tietää mitä todella tarvitaan, sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla. Meillä on kaikissa ohjelmissa huomioitu ammatillisen kehittymisen ydin, oman ammattitaidon, oman työn ja organisaation kehittymisen vahvistaminen samanaikaisesti.  Johtamisen kehittyminen on aina prosessi, jota pitää seurata ja evaluoida.

TSE exen koulutuksien lähtökohtana on aina ollut, yhdistää monialaisissa koulutuksissamme viimeisin tieteellinen tieto ja osallistujan organisaation /yrityksen käytännön työelämän vaatimukset. Huomioimme yrityksen strategian, organisaation kehittämiskohteet sekä opitun taidon soveltamisen omaan toimintaympäristöön. Nyt entistä voimakkaammin vahvistamme ja varmistamme johtajuuden ja asiantuntijuuden kehittymistä joustavilla, monialaisilla sekä henkilölähtöisillä valintamahdollisuuksilla. Ohjelmissamme ravistelemme tulevaisuuden ennakointitaitoja, avarramme näkökulmia uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, vahvistamme ammatillista identiteettiä sekä henkilökohtaista ammatillista kasvua, siis johtajuutta. Tämä tekee meistä ketterän ja luotettavan sillanrakentajan työelämän jatkuvassa muutoksessa niin yliopiston eri yksikköjen kuin yritysten ja organisaatioiden välillä. Osallistujamme ja kouluttajaverkostomme muodostavat osaajien yhteisön. Jäsenet näissä verkostoissa jatkavat luontevasti elinikäistä oppimista. Tämän verkoston merkitys ja voima kasvavat.

Älä siis seuraa, vaan johda!

Ulla Heinonen, TSE exe johtaja

Joulun sanoma tänäänkin

Joulun alla meillä on tapana antaa lahjoja ja toivotella toisillemme erilaisia asioita, joita pidämme tärkeinä.

Niin siis tänäkin jouluna. Viime viikolla sain vuosien takaiselta ystävältäni lahjaksi yli neljäkymmentä vuotta vanhan lehtiartikkelin, jossa Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Mikko Pohtola oli kirjoittanut joulurunon. Tuo runo kosketti ja puhutteli minua edelleen tuoreena. Samaan aikaan luin aivotutkija Katri Saarikiven ajatuksia siitä, miten kohtaamamme yksinäisyys näkyy aivoissa. Kummatkin kirjoitukset pysäyttivät minut pohtimaan joulun sanomaa nykypäivänä. Siksi tämä joulukirjeeni on perinteistä poiketen hieman erilainen.

Teille, jotka vietätte arkea kiireisinä ja stressaantuneina, lahjoittaisin hitusen rauhaa ja levollista mieltä, että jaksaisitte läpi kiireen ja pystyisitte nauttimaan siitä, että teillä on paljon tekemistä.

Teille, joka pohditte miksi pyhinä pitää tavata kaikki ne ihmiset, joita vuoden aikana ei muuten ole ehtinyt tavata, lahjoittaisin hetken yksinäisyyttä, jotta ymmärtäisitte, miten suuri onkaan ystävien ja läheisyyden voima.

Teille, joka pohditte omia voimavarojanne, antaisin kyvyn nähdä, sen mitä kanssaihmisenne näkevät teissä: voimakkaan, vahvan äidin, isän tai läheisen, joka kohtaa elämän joskus kovatkin haasteet, hoitaa työnsä, huomioi ystävänsä ja toisinaan tekee sen uhraten oman aikansa.

Teille, jotka pohditte oman elämänne katoavaisuutta, soisin kyvyn nähdä sielunne kauneuden. Sen, joka vain haasteissa kaunistuu ja kirkastuu.

Teille, jotka väsyneinä kuljette, lahjoittaisin pienen hetken lepoa ja rakkaan läheisyyttä, että saisitte voimia jatkaa taas hymyillen eteenpäin.

Teille, joilla on kyky nähdä toisten virheet herkästi, lahjoittaisin kirkkaimman peilin, jossa heijastus selvästi näkyisi.

Teille, jotka haluatte hyvää, antaisin lisää voimia levittää rakkautta lähellenne, missä sitten kuljettekin. Hyvyys ja rakkaus ovat sitä, mitä jokaisessa kohtaamisessamme kaipaamme.

Teille, jotka kohtaatte vääryyttä ja valheita, haluan lahjoittaa rohkeutta puolustaa totuutta.

Teille, jotka johdatte, antaisin kyvyn johtaa oikealla tiedolla ja tyynellä taidolla.

Meille, jotka teemme työtä yhä teknologistuvammassa maailmassa, soisin kykyä vahvaan empatiaan ja yhteisöllisyyteen, jotta voisimme rakentaa uudenlaista maailmaa.

Meistä jokainen itse kirjoittaa parhaimman joulunsa ja kauneimmat yhteiset hetkemme. Annetaan siihen lupaus ja lupa.

 

Joulurauhaa TSE exestä

Luottamuksesta itseohjautuvuuteen

Kirjoittanut Ulla Heinonen, TSE exe

Tulevaisuuden työelämän vaatimuksista ja työelämän murroksesta puhuttaessa viitataan usein itseohjautuvuuteen jokaisen työntekijän toiminnan tavoitteena. Mielestäni itseohjautuvuus on jotain, joka syntyy työpaikoilla silloin, kun siellä vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Itsensä johtaminen on taitolaji, joka keskinäisen luottamuksen lisäksi vaatii vapautta ja vahvaa vastuuta.

Itseohjautuvassa työyhteisössä esimiehen tehtävänä on turvata ja auttaa työn sujuvuutta sekä mahdollistaa luottamuksen syntyminen. Mutta eikö näin ole aina ollut? Mikä on muuttumassa?

Suurin muutos mielestäni on se, että työntekijän oletetaan aktiivisesti ottavan vastuun ja johtajuuden, itsensä johtamisesta itselleen. Samaan aikaan meidän pitää ymmärtää ihmisten välisen yhteistoiminnan merkitys ja arvo yhteisömme hyvän edistämiseksi. Tähän tarvitaan keskinäinen luottamus ja työyhteisöön sitoutuminen kaikkien jäsenten kesken.

Esimiehen ja johtajan tehtävä on mahdollistaa luottamuksen syntyminen työyhteisössä. Esimies huolehtii siitä, että hänellä on jokaiseen työntekijään luottamukselliset välit. Toinen esimiehen tärkeä tehtävä on toimia tiedollisen ja emotionaalisen tuen antajana. Näin ollen hän luo perustan työyhteisöön sitoutumiselle. Mutta tämä ei yksin riitä, sillä jokaisen työyhteisön jäsenen pitää itse rakentaa oma luottamuksensa kaikkien työkavereidensa ja esimiehensä kanssa. Jokainen työyhteisön jäsen osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen. Yksinkertaisena keinona on avun antaminen ja avun vastaanottaminen, toisten mielipiteiden ja kokemusten arvostaminen. Yhteistä näkemystä ja toimintaa kehitetään parhaiten ottamalla huomioon mahdollisimman erilaisia ajatuksia ja toimintoja. Virheitä on lupa tehdä ja niistä opitaan yhdessä. Yhteisöllinen toiminta sisältää voimakkaan keskinäisen sitoutumisen, joka vääjäämättä johtaa vahvan luottamuksen syntymiseen nopeastikin.

Digitaalisen työn tutkija Esko Kilpi on todennut, että työ on verkosto ja informaatio on aina verkosto. Näissä kummassakin linkittyminen on tärkeämpää kuin informaatio sinällään. Informaatio, jota ei jaeta, on kuollutta. Informaatioverkoston ja kommunikaatioverkoston tuleminen lähemmäksi toisiaan on tämän hetken keskeinen kehityssuunta. Organisaatio ei ole enää staattinen rakenne tai osiensa summa vaan muuttuva yllätyksellinen muoto, joka syntyy vuorovaikutuksessa. Menestystä ja onnistumisia ei voida enää mitata yksilön saavutuksilla, vaan onnistuminen on aina yhteisön onnistumista.

Miten tämä sitten vaikuttaa johtamiseen? Perinteisesti johtaminen on erillistetty jollekin yksilölle tai ryhmälle. Vuorovaikutuksessa ja informaatiovaltaisessa työnteossa johtamisen dynamiikka muuttuu. Työn tasolla johtaminen muuttuu tilannekohtaiseksi. Johtaja on se, joka on toisia edellä tietyssä yhteisölle tärkeässä asiassa. Johtajuus vaihtelee tilanteen mukaan. Tämä perustuu vahvasti siihen, että työn perusyksikkö on toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutussuhde. Jokainen sen jäsen on voimakkaasti sitoutunut ja kiintynyt yhteisöönsä. Tällöin yhteisössä vallitsee vahva luottamus. Arvoonsa nousevat avoimuus, hetkessä läsnäolo, toisen ajatusten huomioiminen, empaattisuus ja yhteiset tavoitteet.

Mitä tiedämme tulevaisuudesta ja miten organisaation tulisi varautua siihen?

Kirjoittanut: Sari Söderlund, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut

Voiko tulevaisuutta ennustaa? Voiko tulevaisuudesta tietää varmasti? Olemmeko avuttomia tulevaisuuden edessä?

Niin organisaation kuin sen jäsentenkin toimintaympäristö on kompleksinen, häilyvä, tulkinnanvarainen ja monimutkainen. Riippumatta siitä, mitä tulevaisuudesta ajattelemme, moniäänisyys ja hajottavat voimat tunkeutuvat olohuoneeseen iltauutisten katseluaikaan ja yhä useammin jatkuvakestoisena verkkotykityksenä. Työmatkalla ikkunasta näkyvän maiseman korvaavat kännykän ja tabletin vangitsevat äänet ja liikkuvat kuvat. Perille päästyämme hukumme sähköpostiin ja mukaansatempaavat käyttöliittymät imaisevat meidät uusiin maailmoihin. Olemme vaikuttuneita – mutta tarkalleen ottaen mistä?

Miten nykyisyyteen ja tulevaisuuteen tulisi suhtautua? Miten viehättyä virikkeiden tulvasta ja voittaa mitäänsanomaton ”kohina”?

Tulevaisuudentutkimuksen emeritus Professori Pentti Malaska jaksoi painottaa, että tulevaisuuden merkit ovat olemassa tässä päivässä. Emme vain pääse käsiksi tulevaisuuden näkökulmasta relevanttiin tietoon, jos aika kuluu epäolennaisuuksia sulatellessa. Ennakointiosaaminen on mielen virittymistä merkkeihin mahdollisista tulevaisuuksista, paikalleen jymähtämättä, ”kohinaan” hukkumatta.

Epävarmuus liittyy ihmisen toiminnan arvaamattomaan luonteeseen. Nykyhetki tarjoaa viitteitä tulevaisuudesta, mutta emme voi varmasti tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voimme kuitenkin ennakoida mahdollisia tulevaisuuksia ja varautua niihin. Ennakoiva organisaatio varmistaa pitkän aikavälin menestyksen kehittämällä dynaamisen ennakoinnin osaamista. Tämä tarkoittaa merkityksellisten kokonaisuuksien hahmottamista tuomalla näkyväksi myös vähemmän ilmeinen.

Trendien lisäksi tulevaisuuteen vaikuttavat vastatrendit ja heikot signaalit tulevista muutoksista ja kehityksen käännekohdista. Ennakoinnin moniäänisyyttä jäsentävät metodit suodattavat sen, mikä on tärkeää ja mihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Miten kehittää organisaation tulevaisuustyöskentelyä ja luoda organisaation oma ennakointimalli?

 

 

Marraskuun lopussa 2018 alkaa neljäs Certified Foresight Professional -valmennusohjelma (CFP)

TSE exe ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut ovat luoneet ohjelman vahvistamaan osallistuvien organisaatioiden tulevaisuusosaamista ja kehittämään osallistujien omiin tarpeisiin räätälöityä ennakointijärjestelmää.

Valmennuksen keskeinen ydin koostuu lähikoulutuspäivistä (yhteensä 9) ja niitä tukevasta verkkotyöskentelystä. Valmennusohjelma koostuu keskusteluista ja tehtävistä ja se antaa vapautta ja vastuuta omien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen omassa organisaatiossa. Osallistujat saavat käyttöön työelämään sovellettavia fasilitoivia työkaluja ja kehittävät muutosvalmiuttaan. Sari Söderlund toimii ohjelman vastuuvetäjänä ja Kati Kekäläinen fasilitoivana koulutuspäällikkönä.

Konkreettinen tekeminen ja omaan organisaatioon vaikuttaminen ovat läsnä koko ohjelman ajan. Tätä tekemistä inspiroivat välähdykset mahdollisista tulevaisuuksista – uuden ammentaminen katsomalla kauas ja syvälle. Useimpien muutosinnovaatioiden ja trendin taitekohtien takana on käytäntö ja ihmisten arki. Miten organisaatio havaitsee ja ottaa huomioon arjessa tapahtuvat muutokset, joilla on laajamittaiset seuraukset? Mitkä globaalit ilmiöt selättävät vastatrendin ja jalkautuvat organisaation tulevaisuuteen?

Mikä perustehtävä oikeuttaa organisaation olemassaoloon myös tulevaisuudessa? Minkälaisessa toiminnassa olemme mukana 10-15 vuoden kuluttua?

Valmennusohjelma alkaa perehtymisellä moderniin ennakointiparadigmaan ja heittäytymällä innostavien tulevaisuuksien ja fasilitoivien työkalujen maailmaan. Tutustumme ihmisten erilaisuuteen MBTI-analyysin kautta ja tutkimme, miten erilaiset ihmistyypit reagoivat toimintaympäristön muutoksiin ja epävarmuuteen. Tästä ohjelma jatkuu ohjattuna ja tuettuna prosessina kohti oman organisaation ennakointijärjestelmän hahmottamista. Yksi koulutuksen kohokohdista on osallistuminen kesäkuussa 2018 järjestettävään tulevaisuudentukijoiden kansainväliseen konferenssiin, jossa ennakoinnin tarjoamien uusien mahdollisuuksien rikkaus yllättää.

Osallistujat jakavat keskenään tietoa siitä, miten ennakointijärjestelmä toimii heidän omassa organisaatiossaan ja yhdessä mietimme miten ennakointitietoa ja työkaluja voi hyödyntää uudella tavalla. Verkostoituminen muiden osallistujien sekä aihepiirin asiantuntijoiden kanssa on tärkeä osa oppimista ja ohjelman antia.

CFP-ohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa ja oman organisaationsa tulevaisuusosaamista ja kehittää oman organisaation ennakointijärjestelmää.

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle!

www.utu.fi/cfp

Tiedätkö mikä sinua motivoi?

Entä mikä motivoi tiimiäsi, alaisiasi tai muita työyhteisösi jäseniä? Motiiveilla ja motivaatiolla on merkittävä vaikutus työssä jaksamiseen sekä työn tuloksellisuuteen.

TSE exellä on nyt osaamista Reissin motivaatioteoriaan pohjautuvan RMP-työkalun käytössä ja tiimissämme on neljä sertifioitua RMP-valmentajaa.

RMP ─ mikä?

RMP on tieteellisesti kehitetty työkalu ja se pohjautuu professori Steven Reissin kehittämään teoriaan elämän perusmotiiveista. Reissin mukaan on olemassa 16 yleistä motivaatiotekijää: valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus ja mielenrauha. Näiden vahvuus kullakin meistä vaihtelee ja jokaisen motivaatioprofiili on yksilöllinen.

RMP ─ miksi?

Työkalun avulla opit tunnistamaan tärkeimmät ja vahvimmat perusmotiivisi. Kun hahmotat selkeämmin omat motivaatiotekijäsi, voit muokata työtäsi ja elämääsi siten, että pääset toteuttamaan näitä riittävästi ja näin parantamaan omaa hyvinvointiasi sekä myös toimintasi tuloksellisuutta.

Esimiehenä tai tiiminvetäjänä ymmärrät, mistä tiimin jäsenten motivaatio rakentuu ja mistä tekijöistä kukakin innostuu työssään. Tätä kautta saat kehitettyä työn tekemistäsi tehokkaammaksi ja johtamistasi yksilöllisemmäksi, innostavammaksi ja vaikuttavammaksi. Voit myös hyödyntää RMP-työkalua, kun olet hakemassa uutta osaamista tiimiisi tai rakennat verkostojasi. RMP auttaa myös myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehittämisessä.

RMP ─ miten?

Vastaat verkkopohjaisen kyselytyökalun kautta väittämiin. Kyselyn täyttäminen kestää 15-30 minuuttia.  Tuloksena saat oman motivaatioprofiilisi (havainnollinen kuva 16 motiivista ja henkilökohtainen raportti), jotka käydään läpi palautekeskustelussa TSE exen sertifoidun RMP-valmentajan kanssa. Jos olet kiinnostunut motivaatioprofiilista yksilönä, suosittelemme yhdistämään pakettiin 1-2 coachauskertaa, joissa pääset pohtimaan, miten lähdet kehittämään itseäsi johtajana tai asiantuntijana profiilin tuloksen pohjalta. Jos puolestaan haluat RMP-profiilit tiimillesi, voidaan pakettiin yhdistää työyhteisövalmennus, jossa tiimi pääsee yhdessä asiantuntijan kanssa perehtymää siihen, miten erilaisista tekijöistä eri ihmiset motivoituvat ja miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi työyhteisön toiminnan kehittämisessä.

Lue lisää exen motivaatiovalmennuksista ja kysy lisää myös juuri sinun tarpeisiisi räätälöidystä paketista!

Kesäisiä terveisiä TSE exe:stä!

Meille Suomessa kesä on ainutlaatuista aikaa – vuodenajoistamme ehkä, ainakin minulle, se odotetuin. Rakastan lämpöä, aurinkoa, luontoa vihreimmillään ja mahdollisuutta nauttia valoisista kesäöistä. Kesä on erityistä aikaa myös itsensä kehittämisen ja työelämän kannalta, sillä silloin on mahdollisuus pysähtyä, miettiä tulevaa suuntaa ja seuraavia askeleita. Kesä kuin toinen uusi vuosi, avoimia polkuja ja lupauksia täynnä.

Mitä ihanaa ja kehittävää ajattelit antaa itsellesi tänä kesänä?
Me TSE exe:ssä toivomme hetkiä ihmetellä sadepisaroiden aikaansaamia kierteitä vedessä, aistia kesäillan tuoksuja, kuunnella aamuyöllä heräävän luonnon ääniä. Soisimme aikaa sinulle itsellesi, hyvää lukemista, pohtivia ajatuksia, matkoja maailmalle ja itseesi.

Olethan lukenut jo aikaisemmin meidän joustavista ja henkilökohtaisista opintopoluista? Rohkaisemme sinua haastamaan itsesi jatkuvaan kehitykseen ja tulevaisuuden johtajuuteen TSE exe:n JOKO tai EMBA-ohjelmien parissa ja luomaan lisäämään mahdollisuuksien tuulia yrityksien konsortio-ohjelmissa.
Tartu kesän tuomiin mahdollisuuksiin ja nähdään syksyllä uusilla poluilla! Askelmerkkejä tuleviin opintopolkuihin löydät www.utu.fi/exe

Kesäterveisin, Ulla ja TSE exe tiimi

EMBA2015: senior mentors’ travel diaries from Italy

EMBA2015 participants made un unforgettable study journey to Tuscany, Italy in April 2017.
Deep Dive into the Renaissance journey is a mandatory part of the EMBA program.

Read and see more by senior mentors Sirpa-Liisa Hast, Eija Kesti and Olli Manner.
EMBA2015_2017 EMBAblogislh (Sirpa-Liisa Hast)
EMBA2015_2017 Florenceblogiek (Eija Kesti)
EMBA2015_2017 Toscanablogom (Olli Manner)

Welcome to join the EMBA Turku program to experience Italy! Next program starts in March 2018.

 

Vietämme JOKOn juhlavuotta lisäämällä joustavia mahdollisuuksia koulutukseemme

Turun kauppakorkeakoulun JOKO-ohjelma täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Turun alueen liikemiesten ja johtajien tarpeeseen syntynyt JOKO palvelee edelleenkin samaa tarkoitusta eli johtajien ja asiantuntijoiden tarvetta päästä vaihtamaan ajatuksia johtamisesta ja liiketoiminnasta sekä oppia uusia menetelmiä käytännön johtamistyöhön. JOKOa on kehitetty sen koko olemassaolon ajan ja tänä päivänä JOKOmme mahdollistaa ketterän tarttumisen ajankohtaisiin aiheisiin liiketoiminnan päivittämisen lisäksi. JOKOssa haastetaan nyt ymmärtämään oman liiketoiminnan ja asiakkaiden liiketoiminnan tulevaisuutta, luopumaan aikansa eläneestä, tarttumaan uusiin haasteisiin pilotoimalla sekä kehittämään omaa ajattelua ja yritystä.

Usein osallistujan omat tarpeet ja haasteet liittyvät uusiin tehtävänkuviin, muuttuneisiin tehtäviin, oman koulutuspohjan vahvistamiseen ja organisaation uudistamisvaiheeseen. JOKOn onnistumisen kannalta oleellista on osallistujan selkeä tavoite ja halu ravistella ajatuksia sekä oppia ja edetä muiden kanssa. Mekin näemme, että tuleminen koulutukseen muutosvaiheessa tai sitä ennakoiden tuottaa laajempaa ja syvempää päätöksentekoa.

Halusimme juhlistaa JOKO:n juhlavuotta kehittämällä joustavia opintopolkuja TSE exen johtamiskoulutuksiin.

Olemme luoneet joustavan polun suomenkielisestä JOKOsta EMBA-ohjelmaamme. Käytyään vajaan vuoden mittaisen JOKOn voi osallistuja halutessaan siirtyä EMBA-ohjelmaan henkilökohtaisen opintopolun kautta. Vaihtoehtoja on kaksi: suorittaa puuttuva puolentoista vuoden jatko englanninkielisessä EMBAssa tai mahdollisessa tulevassa suomenkielisessä jatkossa.

Lisäksi SOTE-uudistuksen myötä olemme juhlavuotena kehittäneet SOTE-kentässä toimiville SOTEJOKOn kokonaisuuden. Tässä mallissa SOTE-alan esimiehet ja johtajat opiskelevat muiden JOKOlaisten mukana ja saavat monialaista näkökulmaa. SOTEn oma sisältö tulee soveltavista workshopeista ja kehittämistyöstä.

Kolmas opintopolku on rakennettu niille potentiaalisille osallistujille, jotka tarvitsevat syystä tai toisesta lisää aikaa tai joustoa. JOKOn voi tehdä esim. kahdessa vuodessa ja jaksojen järjestys suunnitellaan yhdessä osallistujan tarpeiden mukaan. Kuvassa oikealla oleva Jouni Jokela (Valeo Thermal Bus Systems) kävi JOKOn vuodessa ja osallistui kahteen ryhmään. Lue Jounin JOKOn hyödyistä seuraavasta emaileristamme.

Lopuksi tahdomme kohottaa virtuaalisen maljan 35-vuotiaalle JOKOlle ja ojentaa virtuaalikukat.

Kiitos niille, jotka ovat käyneet JOKOnsa Turun kauppakorkeakoulussa ja niille, jotka mahdollistivat JOKOon tulon yrityksissä. Kiitos, että valitsitte meidät.

Kiitos myös niille, jotka ovat kouluttajina, ohjaajina ja organisoijina olleet toteuttamassa ja kehittämässä JOKOa näinä vuosina. Kiitos, kun annoitte ammattitaitonne asiakkaittemme käyttöön!

Tervetuloa niille, jotka miettivät seuraavaan JOKOon tulemista!

 

Ulla Heinonen ja Kerttu Autio

Shiftissä tavataan – TSE exellä taas oma round table

Touko-kesäkuun vaihteessa 2016 osallistuimme TSE exen edustajina Shiftiin. Lähdimme mukaan, koska arvelimme kohtaavamme siellä tulevaisuuksia tavalla taikka toisella. Halusimme pöllyyttää ajatuksia, miettiä johtajuuteen uusia näkökulmia, tavata tuttuja ja tulla tutuksi.

Tiina ja Kerttu Shiftissä

Shiftillä oli filosofia. Sen mukaan Shift ei ole vain sarja alustuksia, vaan jokainen paikalla olija on Shift eli luomassa omalla toiminnallaan ja keskusteluillaan tilaisuuden ja tekemällä oman sisäisen shiftinsä.


Parasta Shiftissä oli rentous, intohimo tekemiseen ja iloisuus. Koska tietoa ja elämyksiä tulvi sanojen, kuvien, toimintatapojen, ihmisten ja makujen muodossa, on aika vaikeaa sanoa mistä mikin tämän talven aikana muhinut ja käytäntöön siirretty ajatus lähti.

 

 

 

 

Verkostuminen oli iso osa Shiftiä. Oli mielenkiintoista kuulla uusien tuttavuuksien liiketoiminnasta ja jo meiltä valmistuneiden JOKOlaisten ja EMBAlaisten kuulumisia ja shiftkokemuksia.

Annika Saarto valmistui JOKOsta keväällä 2016. Shiftissä hän oli kertomassa Norkko siitepölytiedotuksesta.

Tiina ja Lauri Tanner vaihtamassa ajatuksia Shiftin kiinnostavimmista alustuksista ja eri toimialojen haasteista ja uutuuksista

JOKOsta valmistunut Heidi Hirvonen Raisio Oyj:stä huolehti Shiftin välipalatarjonnasta Elovena-joukkoineen.

Shift on vaikuttanut omaan toimintaamme monella tavalla. Sisällöllisesti se näkyy mm. siinä, että syvensimme Shiftin jälkeen startup-ajattelua ohjelmissamme. Asiakkaillamme on johtamisen ja uudistamisen tarpeita, joten kokeilukulttuuri ja startupin henki sopivat hyvin haastamaan ajattelua isoissakin yrityksissä.

Hyvin oleellinen osa kokemusta oli TSE exen oma Round Table Linnanpuistossa. Tiina Ruohisto veti keskustelua ja Ellinoora Leino-Richert Tutusta toimi harvesterina. Tiina antoi upean monimuotoiselle kansainväliselle keskusteluryhmälle teemaksi ”Tarvitaanko johtajuutta” ja haastoi muutamalla näkökulmalla osallistujia. Pyysimme keskustelun osallistujilta neuvoja ja oppimistavoitteita tulevaisuuden johtajille. Tässä muutamia poimintoja vastauksista:

  • Influence by example
  • Learn and share
  • Listen more than talk
  • Plan a seed for those who you work with, so they will prosper
  • Personal development – emotional and mental. Know thy self and help others
  • Learn the difference between leadership and management and be a leader
  • Cultivate leadership in everyone else

Kerttua innosti erilaiset tilat kohdata ja kuunnella, tilaisuuden valokuvaaminen, heinäsirkkojen maistelu (oli tosi hyvää),

taide, pönötyksen puuttuminen ja innovatiiviset alustajat kuten Keiichi Matsuda.

 

Hän oli oiva esimerkki tulevaisuuden vaihtoehtojen luomisesta, virtuaalisuuden ja fyysisyyden yhdistämisestä. Hänen esityksissään koettiin, miten interaktiivisen median kautta voi nähdä ja kokea kaupunkiympäristöä uudella tavalla. Voit katsoa yhden videoista seuraavasta linkistä: https://vimeo.com/166807261

 

 

Tiina nautti taitavista pitchauskilpailun esityksistä ja vanhojen tuttujen kanssa käydyistä keskusteluista; paikalla oli mm. EMBA-alumneja ja yritysyhteyksistä tuttuja henkilöitä. Erityisen hienoa oli myös päästä kurkistamaan iltajuhlassa Kakolan pihalle ja sisätiloihin; mitähän kehitystä vuodessa onkaan tapahtunut siellä…?

 

 

 

Iltaohjelma oli Kakolassa. Kakolan sisäseinillä oli kannustuksia meille kaikille. Milloin viimeksi noudatit tätä ohjetta?

 

 

 

 

Haluammeko mennä Shiftiin myös tänä vuonna? Ilman muuta, ehdottomasti. Sinäkin voisit tulla. Jo viime keväänä oli selvää, että tästä tulee tulevaisuuden juttu Turussa. TSE exellä on vuoden 2017 Shiftissä jälleen Round Table, jossa pääsee keskustelemaan työelämän muutoksista ja uudenlaisesta johtamisesta. Alustavan aikataulun mukaan viritämme englanninkielisen keskustelun keskiviikkona 31.5. klo 13. Tarkista paikka ja liity joukkoon – olet lämpimästi tervetullut mukaan!

 

terveisin Kerttu Autio ja Tiina Ruohisto

Ystävänpäivä TSE exen tapaan

TSE exe aloitti viime vuonna ystävänpäiväperinteensä kutsumalla ystäviään viettämään yhteistä iltapäivähetkeä ja valitsemalla vuoden ystävän. Hyvinvoiva työyhteisö on myös yksi Turun yliopiston strategian 2016-20120 pääteemoista. Me TSE exessä halusimme tänäkin ystävänpäivänä muistuttaa siitä, miten tärkeää on ystävyys, luottamus ja hyvä ilmapiiri työyhteisössä – vietät kuitenkin työkavereidesi kanssa suurimman osan hereilläoloajastasi.

Myös tänä vuonna tiimin ystävänpäivä pukeutuminen oli hyvinkin pinkkiä!

Ulla Heinonen

Kerttu Autio

Hannele Järvenpää & Sari Hermansson

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Ruohisto

Vuoden ystävä tunnustuksen sai tilapalvelumestari Jukka Malmi

  

Ensimmäistä kertaa haluttiin palkita myös vuoden yhteistyökumppani ja tämä kunniakirja ojennettiin kahvila- ja ravintolapalveluja tuottavalle Amicalle.

 

Ystävänpäiväjuhlaan kuului tunnustusten jaon lisäksi ystäväjumppaa ja rentoutusharjoituksia. 

Jumpan loppurentoutus Kati Kekäläisen johdolla

 

Tervetuloa mukaan ensi vuonna!

Top