Opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) monilukutaito sisältyy kaikkiin oppiaineisiin. Tekstien monikielisyys, monimuotoisuus ja monimediaisuus ovat nykypäivää. Teknisen lukutaidon lisäksi koululaisen on tärkeää oppia ymmärtämään lukemaansa. Hyvä luetun ymmärtäminen perustuu sujuvaan ja tarkkaan tekniseen lukutaitoon sekä kuullun ymmärtämisen taitoihin (Kendeou, Papadopoulos & Kotzapoulou, 2013). Koululaisen on hyvä oppia kahdenlaista lukutaitoa: verkkolukutaitoa ja syventävää, perinteistä lukemista.

Kuva: Pirjo Lammila-Räisänen

Turun normaalikoulussa lukuvuosina 2014‒2016 oli 100 albaniankielistä oppilasta, joiden taitotasot vaihtelivat; yli puolella oli tyydyttävä suomen kielen taito kielen eri osa-alueilla. Suurin osa heistä opiskeli perusopetuksessa. Yhteistyössä eri opettajat tukevat oppilaiden monikielisyyttä ja monilukutaitoa. Omakielinen opettaja ja erityisopettaja kokeilivat, miten oppilas selviytyy ja miten hän oppii standardoiduista testeistä, perinteisistä ja digitaalisista tehtävistä sekä omalla kielellään että suomen kielellä. Tavoitteena oli arvioida erityisesti teknistä lukemista, luetun ja kuullun ymmärtämistä. Mikäli oppilaalla oli heikko oman kielen osaaminen, se näkyi myös heikkoutena suomenkielisissä tehtävissä. Sen sijaan vahva oman äidinkielen osaaminen näkyi myös vahvana suomen kielen osaamisena. Tyydyttävä oman kielen osaaminen näyttäytyi vahvempana suomen kielen osaamisena heti, kun oppilaan suomen kielen taito parani. Useimmilla oppilailla olikin akateeminen kielitaito vahvempi suomen kielellä kuin omalla kielellään. Digitaaliset tehtävät ja erilaiset oppimisympäristöt motivoivat oppilaita parhaiten molemmilla kielillä.

Uusien teknologioiden käyttö muuttaa lukutaitojen pedagogiikkaa, sillä se tekee mahdolliseksi valintojen tekemisen ja oppimisympäristön laajentumisen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perinteiset teknologiat, kuten kynät, paperit ja oppikirjat, olisivat muuttuneet tarpeettomiksi. Sen sijaan on tärkeää oppia aktiivisesti toimimaan monenlaisissa erilaisissa tekstiympäristöissä ja kasvaa kriittiseksi ja luovaksi tekstien parissa toimijaksi. Toisen kielen oppiminen on monitahoinen ja nuori tieteenala, joka tutkii ihmisten kykyä oppia ja prosessoida toista kieltä ensikielen omaksumisen jälkeen. Tavoitteenamme on jatkaa lukuvuonna 2017-2018 vuosiluokilla 1-2 vastaavaa arviointia ja testaamista suomen kielen eri osa-alueilla kohderyhmänä albaniankieliset oppilaat.

Teksti: Annele Laaksonen, erityisopettaja & Daut Gerxhalija, omakielinen opettaja