Kuukausi: syyskuu 2017

Tervetuloa kodin ja koulun tiedepäivään Turun normaalikouluun pe 29.9.2017

Turun normaalikoulun ala- ja yläkoulussa vietetään Kodin ja koulun tiedepäivää pe 29.9. Tapahtuma liittyy valtakunnalliseen Kodin ja koulun päivään, johon yhdistyy Turun yliopiston Tutkijoiden yö– tapahtuma.

 

Kouluumme tulee Turun yliopiston tukijoita ja professoreja pitämään mielenkiintoisia esitelmiä eri tieteen aloilta (esim. Nykypäivän löytöretkeily tiettömässä viidakossa, Uusia havaintoja avaruudesta). Tutkijat esitelmöivät oppilaiden ikätason huomioiden. Esitelmiä suunnataan ylä- ja alaoululaisille jaluvassa myös englanninkielisiä esitelmiä kv-koululaisille.

 

Lisäksi Tiedepaukku-tiimi tulee ratkaisemaan arjen arvoituksia ja selvittämään yhdessä oppilaiden kanssa löytyykö mysteereille tieteellinen selitys. Katso Tiedepaukkutiimin innostava video seuraavasta linkistä: http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/tiedepaukku/Sivut/home.aspx.

 

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuuksia! Ohjelma löytyy alla olevasta linkistä.

Kodin ja koulun tiedepäivä 29.9.2017 ohjelma_final version 27.9.2017

Tutkimusaiheita tarjolla: Educraftor- aktiivisen oppimisen laboratorio

Koulumme Educraftor hankkeeseen ( kts. Blogi-kirjoitus Aktiivisen oppimisen laboratorio)  liittyen on mahdollista tehdä opinnäytetyötä, jatkotutkimusta tai muuta tutkimusta. Jos sinua kiinnostaa tutkia esimerkiksi uusia työtapoja, teknologian pedagogista käyttöä tai innovatiivisen oppimisympäristön rakentamista, voit olla yhteydessä Educraftory-tiimiin.

Lida Mannila:  linda@digismart.fi

Juhani Koivuviita: juhani@educraftor.com

Peter Fagerström: peter fagerström@educraftor.com

Jari Sorvari: jasorva@utu.fi

Koulusamme tapahtuu: Aktiivisen oppimisen laboratorio

Turun normaalikouluun perustetaan tämän lukuvuoden aikana aktiivisen oppimisen laboratorio, Educraftory, jossa opitaan tiimeissä tutkivia ja kokeilevia menetelmiä käyttäen. Opettajat ja oppilaat rakentavat yhdessä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja valmentajien kanssa uutta toimintakulttuuria.  Opettajat ja oppilaat omaksuvat hankkeen aikana kokeilu- ja tekijäkulttuurin sekä tiimioppimisen mallin. Opettajista tulee oppilastiimien valmentajia ja oppilaat ottavat vastuun omasta oppimisestaan.

Koulun sisälle syntyvät valmiudet toimintamallien jatkuvaan kehittämiseen. Tätä tukee hankkeen aikana kerätty tutkimustieto kokeilu- ja tekijäkulttuurista sekä uuden teknologian hyödyntämisestä Educraftoryssa. Kouluun kasvaa opetussuunnitelmaan pohjautuva, innovatiivinen ja monipuolinen oppimisympäristö, joka tukee tulevaisuuden työelämätaitojen oppimista.

Educraftoryn myötä uudistuneita tiloja ja resursseja käytetään tehokkaasti ja osaamista jalkautetaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. TutKoKe-blogissa seurataan Educraftorin kautta syntyviä uusia tutkivan ja kokeilevan oppimisen menetelmiä ja niiden käytännön sovelluksia.

 

Tutkittu juttu: Onko mielenkiinnolla matematiikkaa kohtaan yhteyttä matematiikan arvosanaan?

Kimmo Syrjälä tarkasteli ainedidaktisessa seminaarityössään, onko mielenkiinnolla matematiikkaa kohtaan yhteyttä matematiikan arvosanaan.  Tutkimus suoritettiin Turun normaalikoulun IB–lukion valmistavan vuosiluokan matematiikan ryhmälle, ensimmäisen vuosiluokan matematiikan ryhmälle sekä kansallisen lukion lyhyen matematiikan ryhmälle. Vertailukohdaksi otettiin englannin kieli ja siinä mielenkiinnon vaikutus arvosanaan.

Aineisto kerättiin sähköisillä kyselylomakkeilla, joista toinen oli englanninkielinen ja toinen suomenkielinen.  Tutkimuksessa saatiin matematiikkaa kohtaan tunnetun mielenkiinnon olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä matematiikan kurssien keskiarvoon. Samoin matematiikan oppimistuloksiin ovat tilastollisesti merkitsevällä tasolla yhteydessä opiskelijan asenteeseen matematiikkaa kohtaan,

Tutkimuksen tuloksena oli, että matematiikan opiskelussa oppimistuloksiin vaikuttavat olennaisesti opiskelijan mielenkiinto matematiikkaa kohtaan sekä se, kuinka tärkeäksi opiskelija kokee matematiikan opiskelun.

Lue lisää:

https://www.dropbox.com/s/ivktnkuzgrd264h/AD_seminaari_Kimmo_Syrj%C3%A4l%C3%A4_final.pdf?dl=0