Syyskuun alussa Turun normaalikoulussa aloitti 24 saudiopettajaa kolmen kuukauden mittaisen tutustumisen koulun toimintaan ja opetusmenetelmiin. Jakso on osa puolen vuoden täydennyskoulutusta, jonka Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot toteuttavat yhteisen koulutusvientiyhtiönsä Finland Universityn kautta 59 saudiarabilaiselle opettajalle. Koulutuksen maksaa Saudi-Arabian opetusministeriö.

Turussa osallistujat on jaettu viiteen pienryhmään. Yksi ryhmistä koostuu rehtoreista ja tarkastajista, muut neljä ryhmää koostuvat opettajista. Opettajat ovat pääasiassa englannin ja matematiikan opettajia laajasti joka asteelta alakoulusta lukioon. Jokaiselle ryhmälle on oma mentoriopettajansa Norssissa sekä akateeminen tuutori yliopistolla. Mentorit on erikseen valittu Norssin omien opettajien joukosta juuri tätä hanketta varten. Mentoreina Norssissa toimivat Tuire Suvitie, Marjukka Skantsi, Tuija Niemi ja Samran Khezri. Rehtoriryhmää mentoroi rehtori Vesa Valkila. Tiistait osallistujat ovat yliopistolla akateemisten tuutoreiden kanssa ja silloin he opiskelevat teoriaa.

Neljänä päivänä viikossa osallistujat työskentelevät Norssissa mentoreiden johdolla. Tavalliseen päivään Norssissa kuuluu päivän teemaan orientoitumista, tuntien seuraamista, keskustelua sekä erilaisia toiminnallisia työpajoja. Osallistujat kirjoittavat teemoista portfoliota, jonka tehtävä on mentorin avulla nivoa yhteen teoria ja käytäntö. Teemoja ovat mm. opetussuunnitelma, arviointi, oppimisympäristöt. Ohjelman lopuksi jokainen osallistuja tekee lopputyön, jolloin he keskittyvät yhteen valitsemaansa teemaan laajemmin. Työstämisessä ovat tukena sekä mentori että tuutori. Saudi-opettajilla on suuria suunnitelmia ja toiveita muutoksista, joita he toivovat voivansa pistää vireille kotiin palattuaan. Lopputyöt ovat omalta osaltaan osa tätä prosessia.

 

Mentorin työ on hyvin erilaista luokanopettajan työhön ja harjoittelun ohjaamiseen verrattuna. Tärkeimpänä työkaluna on oma ammattiosaaminen ja laaja ymmärrys suomalaisen koulujärjestelmän perustasta. Työnkuva on hyvin laaja. Mentorin on otettava huomioon oman ryhmänsä ammatillisen kehittymisen tarpeet ja vastattava matkan varrella nouseviin kysymyksiin. Työ on erittäin intensiivistä ja paikoin varsin vaativaakin, mutta samalla myös äärimmäisen palkitsevaa ja innostavaa. Yhteistyö hyvin erilaisesta kulttuurista tulevien ihmisten sekä toisaalta myös kasvatustieteen eri alueiden asiantuntijoiden kanssa avaa silmät näkemään itsestään selvyyksinä pitäviä asioita suomalaisessa koulujärjestelmässä sekä omaa työtä eri kulmasta.

Mentorin työ on antanut meille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua omaan kouluumme tavalla, joka tavallisessa opettajan arjessa ei onnistu. Ammattitaitoisten kollegojen tuntien seuraaminen yhdessä Saudi-vieraiden kanssa sekä eri asteiden, aineiden opettajien ja ryhmien toimintaan tutustuminen on ollut opettava kokemus. Tämä sekä asettuminen oman työnsä ulkopuolelle on laajentanut ymmärrystä siitä, miksi suomalainen koulutus on maailman kärkiluokkaa.

Kokemukset projektista ovat erittäin positiiviset. Kollegat Norssissa ovat vastaanottaneet saudikollegat sydämellisesti ja avoimesti. Uskomme, että samanlainen projekti olisi ehdottomasti toteutettavissa uudelleen. Pilottikierroksen kokemukset luovat erinomaisen pohjan tulevaisuuden täydennyskoulutusohjelmien rakentamiselle. On hienoa olla osa Saudi-Arabian koulutusjärjestelmän uudistuspyrkimyksiä.