Turun normaalikoulussa vietettiin ”Huomaa hyvä – tee hyvää” -jaksoa helmi-maaliskuussa 2018. Jakson tavoitteena oli kehittää oppilaiden tietoisuutta, miten he voivat itse vaikuttaa positiivisen ilmapiirin luomiseen ja olemassaoloon ilman materiaalista panosta. Lisäksi jakson aikana tehtävänä oli miettiä ja toteuttaa yksi konkreettinen teko, jossa näkyy oppilaiden oma ajatus siitä, mikä on hyvä teko ja miten toteuttaa se käytännössä.

Turun normaalikoulun 1a ja 2b -luokat toteuttivat jakson teeman mukaan monialaisen oppimiskokonaisuuden. Oppimiskokonaisuuden tarkoituksena oli opettaa oppilasta eri työskentelytapojen, oppiaineiden ja lähestymistapojen kautta tunnistamaan hyviä tapoja ja huomaamaan niiden vaikutus niin toiseen, kuin itseensä.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena oli muun muassa se, että oppilas oppii tuntemaan vahvuuden käsitteen ja merkityksen sekä tunnistamaan erilaisia vahvuuksia, joita osaa liittää itseensä ja muihin. Lisäksi haluttiin havainnollistaa oppilaalle konkreettisia keinoja omien vahvuuksien hyödyntämisestä hyvän tekemiseksi kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Oppimiskokonaisuus toteutti myös voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisia tavoitteita kattavasti.
Keskeisimmin päivässä olivat läsnä osallistumisen ja vaikuttamisen tavoitteet (L7). Hyvien tekojen pohtimisella ja sellaisen käytännön toteuttamisella konkretisoitiin oppilaille sitä, että tekemällä hyvää muille tekee hyvää myös itselleen, ja että jokaisella oppilaalla on merkityksellinen rooli kouluyhteisön hyvinvoinnin ja viihtyisyyden rakentajana.

Ajattelun ja oppimaan oppimisen (L1) taitoja kehitettiin muun muassa vahvuustaitoihin tutustumalla. Vahvuustaitojen tarkastelussa keskityttiin erityisesti oppilaiden mahdollisiin omiin kokemuksiin. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) puolestaan olivat läsnä koko oppimiskokonaisuuden toteutuksessa: oppilaat toimivat sekaryhmissä, joissa pääsi työskentelemään myös vieraampien oppilaiden kanssa. Kaikki päivän toiminta oli ryhmässä tehtävää, ja niiden keskiössä olivat ystävällisyys, hyvät tavat ja hyvän mielen tuottaminen toiselle.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) näkyivät päivässä toisen ilahduttamisen teeman ja hyvien tekojen pohdinnan kautta.
Työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen (L6) liittyvä yhteistyön harjoittelu toteutui muun muassa yhteistä ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä.
Vastuunkantoa yhteisestä työstä opetti päivän loppuhuipentuma, konkreettinen hyvä teko, johon jokainen oppilas antoi oman panoksensa.
Uuden opetussuunnitelman mukaan tällaisissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tavoitellaan oppianerajat ylittävää osaamista. Harjoituksien tavoitteet tehtiin sekä oppiaineiden, että oppiaineita yhdistävän laaja-alaisen osaamisen näkökulmista.

Oppilaat saivat mahdollisuuden työskennellä eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja haastaa itseään luovuuteen, uteliaisuuteen ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Lue lisää päivän toteutuksesta oheisesta tiedosta!

Huomaa hyvä- tee hyvää!

Luokanopettajat Petri Ahokas ja Katri Parviainen
Opetusharjoittelijat Eetu Huovinen, Rosa-Liina Kiiski, Sini Laurila, Laura Lehtisalo, Nelli Nevalainen, Saara Nousiainen, Emmi Nummela, Laura Paijula
Turun normaalikoulu