”Kaikkien monialaisten kohdalla pitäisi päästä kokeilemaan teorian yhdistämistä ja käytäntöä tällä tavalla.”
Johanna ja Lauri

Eila Matilainen, Jari Sorvari ja Satu Kankare  olivat jo vuosia sitten keskustelleet ja pohtineet tarpeesta tiivistää ja konkretisoida yhteistyötä OKL:n ja Turun normaalikoulun välillä. Nuo aiemmat pohdinnat olivat liittyneet opetusharjoittelijoiden teoreettisten opintojen, OKL:n demojen (bige ja fyke aineet) ja opetusharjoittelun yhdistämisestä kokonaisuuksiksi, joissa opiskelijat kokisivat aidosti yhdistävänsä teoreettisten opintojensa tietämystään ja suunnitelmiaan aitoihin opetustilanteisiin Turun normaalikoulussa. Pidimme keväällä 2017 opetusharjoittelun yhteisen seurannan yhteydessä merkittävän ”pohdintatuokion”, joka konkretisoitui pilottikokeiluksi helmikuussa 2018.

Ennen varsinaisen pilottikokeilun toteuttamista pidimme kaksi kasvotusten palaveria ja vaihdoimme lukuisia sähköpostiajatuksia ja tarkennuksia, joiden aikana raamitimme aikataulun, keskustelimme tulevista sisältökokonaisuuksista ja kytkimme uuden opetussuunnitelman näkökulmat kokonaisuuteen.

Pilottikokeilu toteutettiin kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat olivat MO6.2.2. Maapallon vyöhykkeisyys ja maantieteelliset ilmiöt -kurssin ja MO6-7.2. Ympäristön luonnontieteellisiä ilmiöitä -kurssin valinneita opiskelijoita. Opiskelijoista muodostettiin työpareja, jotka ryhtyivät suunnittelemaan oppilastöitä valitsemistaan aiheista. Aiheiden sisällöt liittyivät Turun normaalikoulun 6. luokan  ympäristötiedon oppisisältöihin ja OKL:n monialaisiin sisältöihin. Jari muotoili opetussuunnitelman 6. vuosiluokan oppisisällöt sopivaan muotoon, joista Eila ja Satu muotoilivat sitten sopivat kokonaisuudet ja aiheet kurssille.

“Tiedetiistaihin valmistautumista helpotti se, että saimme runsaasti vapauksia omaa esitelmäämme varten.  Valmistauduimme omalle demollemme huomattavasti laajemmalla ja syvemmälle aihepiiriin menevällä esitelmällä, jonka pidimme yliopisto-opiskelijoille ja joilta myös saimme runsaasti risuja ja ruusuja. Palautteen perusteella valitsimme koko aineistosta suppeamman osan, jonka veimme Norssin oppilaille pidettäväksi. Työskentelystä jäi käteen ainakin valmiiksi suunniteltu laaja aihekokonaisuus, jota ihan oikeasti voi käyttää omassa opetuksessaan.”

Lauri ja Otto

”Opettajan ja kurssikavereiden palaute auttoi valitsemaan materiaalit norssiin. Hyvin nivoutuivat yhteen ja ryhmille annetut teemat olivat yhtenevät ja tekivät yhdessä hyvän kokonaisuuden.”

Nealiina, Juulia ja Anna

OKL:n monialaisten kurssien aikana opiskelijatyöparit suunnittelivat, testasivat ja saivat toteutuksista didaktiikan lehtoreiden kommentteja ja ajatuksia sekä vertaispalautetta. Tämä kurssi toteutettiin tammi-helmikuussa 2018. Tämän jälkeen opiskelijatyöparit saivat vielä pohtia ja kehittää oppilastöitään ennen varsinaista toteuttamista Turun normaalikoulussa viikoilla 6-7 2018. Turun normaalikoulussa toteutetut Tiedetiistait pidettiin kahden tiistaiaamupäivän aikana klo 09.15-11.00 välisenä aikana 6. A -luokan oppilaiden kanssa. Toiminta toteutettiin kiertopistetyöskentelynä  (4 pistettä/vko), joita 6. luokan oppilaat (noin 4 oppilasta/ryhmä) kiersivät annetun aikataulun puitteissa. Näillä pisteillä opiskelijatyöparit siis toteuttivat etukäteen testattuja oppilastöitään aidossa opetustilanteessa. Yhden työpisteen kesto oli 15-20 min, jonka jälkeen oppilaat siirtyivät seuraavalle pisteelle. Jari oli auttamassa etukäteisvalmisteluissa ja rakensi sopivat ryhmät oppilaista työpisteitä varten.

”Aikaa per piste oli liian vähän, sillä oppilailta nousi paljon kysymyksiä ja ajatuksia aiheisiin liittyen, mikä taas oli pois itse tekemisestä.”

”Hyvä keino kokeilla tehtävien toimintaa käytännössä. Tehtävät toimivat, mutta olisivat ajallisesti vaatineet enemmän aikaa.”

Heini ja Laura

Viikolla 8 kokoonnuimme opiskelijoiden kanssa yhteiseen keskustelu- ja ajatustenvaihto tilaisuuteen, jonka aikana keräsimme opiskelijoiden tuntemuksia ja omia ajatuksia yhteisestä pilottikokeilustamme.

Opiskelijapalautteiden ja yhteenvetotilaisuuden ajatukset tiivistettynä:

  • Yhteistyömallia (OKL ja norssi) pidettiin onnistuneena.
  • Koettiin tärkeänä käydä aiheet ja opetusmenetelmiä etukäteen läpi ennen norssiin tuloa.
  • Kokonaisuuksien käsittely OKL:n puolella laajensi tietämystä käsiteltävistä aiheista mutta niiden rajaaminen sopiviksi kokonaisuudeksi koettiin haastavaksi.
  • Erittäin onnistuneeksi koettiin myös mahdollisuus tulla opettamaan käytännössä oma kokonaisuus norssissa. Sai keskittyä tällä kertaa yhden ennalta huolellisesti suunnitellun osakokonaisuuden läpiviemiseen.
  • Käytännön opetustilanteessa toimiminen antoi arvokasta tietoa mikä toimii ja mikä ei.
  • Ongelmaksi koettiin liian pieni aika pistetyöskentelyyn norssissa ja tietynlaisen kokonaisuuden selkeä hahmottaminen ja mallintaminen oppilaille.
  • Hyvien ja yhdessä pohdittujen kokonaisuuksien jääminen itselle tulevaa työtä varten koettiin erittäin arvokkaaksi.
  • Ehdottomasti tämän tapaista toimintaa lisää!

» Lue lisää pilottiprojektista

Jari Sorvari, Eila Matilainen ja Satu Kankare