Esittely/About

Mikä on UNESCO Chair in Bioethics?

UNESCO Chair in Bioethics on kansainvälinen bioetiikan verkosto, jonka tavoitteena on edistää bioetiikan opetusta ja tutkimusta sekä tehdä bioetiikkaa tunnetuksi. Verkostolla on vuoden 2017 alussa yli 130 yksikköä 64:ssä eri maassa. Lisäksi kullakin maanosalla on oma yksikkönsä. Suomen yksikkö perustettiin vuoden 2014 alussa ja Euroopan yksikkö vuonna 2015. Suomen yksikkö tekee tiiviistä yhteistyötä Euroopan yksikön kanssa.

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön toimenkuva

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön kiinnostuksen kohteena on bioetiikka laajasti ymmärrettynä. Bioetiikan alaan katsotaan terveydenhuollon etiikan lisäksi kuuluvan myös tutkimusetiikka, ympäristöetiikka, ruoan etiikka sekä muut ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät eettiset aiheet. Bioetiikka nähdään monitieteisenä alana, jonka kysymyksiä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista.

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön kansallisena tavoitteena on osallistua bioeettisesti tärkeään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää bioeettisten näkökulmien huomioimista. Näin yksikkö myös edistää suomalaisten bioetiikan tutkijoiden työn tunnetuksi tekemistä niin akateemisessa yhteisössä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Pääasiallisena työvälineenä on avointen ratkaisukeskeisten seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen. Myös oppimateriaaliksi soveltuvia julkaisuja on tarkoitus tuottaa. UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön pääasiallinen tehtävä ei ole tutkijoiden keskinäinen verkostoituminen, mutta verkostoitumisen ja bioetiikan tutkijoiden yhteistyön vahvistamisen erityisesti Euroopassa nähdään palvelevan yllä olevia tehtäviä.


What is UNESCO Chair in Bioethics?

UNESCO Chair in Bioethics is an international network for bioethics that promotes the research and teaching of bioethics. One of its objectives is to make bioethics familiar to researchers, health care professionals, policymakers and general public.  As of 2017, the network consists of 130 units in 64 countries. Additionally, each continent has its own unit. The Finnish unit was established in the beginning of 2014 and the European unit in 2015. The Finnish unit works in close collaboration with the European unit.

About us

The interest of the Finnish unit of UNESCO Chair in Bioethics is bioethics, broadly construed. This means that not only health care ethics but also research ethics, environmental ethics, food ethics and other ethical topics that relate to human health and well-being are included in the scope of bioethics. Bioethics is a multidisciplinary discipline that can be approached from several different perspectives.

The national objective of the Finnish unit of UNESCO Chair in Bioethics is to participate in bioethically important public discussions in the society and to promote the acknowledgement and inclusion of bioethical perspectives in those discussions. In this way, the unit also promotes Finnish bioethical research and researchers in the academic community, as well as in the Finnish society in general. The unit’s main form of action is the organisation of solution-oriented seminars and other events. There are also plans to publish material that is suitable for teaching. The Finnish unit of UNESCO Chair in Bioethics does not focus on research-oriented networking, although sustaining networking and further collaboration, particularly on a European level, are considered to serve the agenda above.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *