Piirrettyjä lapsia kävelemässä kirjojen ja koulutarvikkeiden päällä

Oppilaista välittäminen on vuorovaikutusta ja huolenpitoa

Maarit Hosio

Välittäminen tarkoittaa arkikielessämme usein huolehtimista ja empaattista tai osaaottavaa asennetta toiseen henkilöön. Arkisesti saatamme myös todeta, ettemme välitä jostain asiasta, jolloin korostamme, että puheena oleva asia on jollain tapaa epämiellyttävä tai loukkaava.

Koulussa opettajat välittävät oppilaistaan monella tavoin. Välittäminen näkyy ja kuuluu jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa oppilaiden ja opettajien välillä yhtä lailla kuin oppimiseen liittyvissä tilanteissakin. Oppilaat saattavat kuitenkin ilmaista, että opettajat eivät välitä! Mistä tässä voi olla kyse?

Tutkin väitöstutkimuksessaan ”Oppilaiden kokemuksia opettajien välittävästä opetuksesta ja kasvatuksesta peruskoulussa – Kyllä ne haluaa sulle hyvää tulevaisuutta!” välittämisen kokemuksia haastattelemalla 51 nuorta. Nuorten esiin tuomat kokemukset kuvaavat monia tapoja, joilla opettaja voi ilmaista välittämistään. Välittämisen tavat jaetaan tutkimuksessa kahteen teemaan: välittävän kasvatuksen ja välittävän opetuksen teemoihin. Niissä tarkastellaan välittämistä henkilökohtaisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen sekä opetustilanteissa koetun välittämisen näkökulmista.

Oppilaita kohtaan välittävänä koettu opettaja on tutkimukseni mukaan reilu, oikeudenmukainen, kannustava ja oppilasta arvostava. Opettaja kannustaa opiskelemaan sekä rohkaisee oppilasta yrittämiseen. Hän pitää huolta oppilaiden oppimisesta, auttaa ja tukee heitä siinä, sekä tarjoaa mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen säädetyssä ajassa turvatakseen oppilaiden mahdollisuudet jatko-opintoihin. Välittävänä koettu opettaja tekee tämän ystävällisellä, tasapuolisella ja oikeudenmukaisella, oppilasta arvostavalla ja huomioivalla tavalla.

Keskusteleva vuorovaikutus oppilaiden kanssa ja luokassa vallitsevasta hyvästä oppimisilmapiiristä huolehtiminen ovat tutkimukseni välittävänä koetun opettajan toimintatapoja. Välittävä ilmapiiri vaikuttaa yksittäisten kohtaamistilanteiden kautta koko koulun ilmapiiriin ja toimintakulttuuriin, sillä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus oppilaiden kohtelussa ja arvioinnissa, tuen tarjoaminen sekä opetuksen opetussuunnitelman mukainen suunnittelu ja toteuttaminen vaativat myös henkilökunnan yhteistyötä. Rohkaisenkin opettajia ja koulujen rehtoreita välittävän asenteen omaksumiseen kouluissa – asennetta tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin monikulttuuristuvissa kouluissamme.

Maarit Hosio

Kirjoittaja on rehtori, KM ja KL (Helsingin YO) sekä tohtoriopiskelija Turun yliopistossa. Kiinnostunut välittämisen etiikasta ja koulukulttuurin kehittämisestä.