Hoitaja auttaa iäkästä henkilöä

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön laadunhallintaan tarvitaan yhtenäinen malli

Susanna Friman

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palveluja tuottavat julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijat. Sote-palveluketjuissa tuotetaan tietyn asiakasryhmän palveluja. Yhteistyöstä ja työnjaosta sovitaan alueellisesti, kuten hoidon ja palvelun porrastuksesta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen välillä. (THL 2019.)

Palvelukokonaisuuksien laadunarviointi on tärkeää palvelujen sujuvuuden varmistamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Palvelujen sujuvuuden säännöllinen arviointi alueen sote-toimijoiden kesken tukee myös asiakaslähtöisyyttä. Arvioinnin ja kehittämisen tueksi tarvitaan kuitenkin valtakunnan tasoista ohjausta, mikä tällä hetkellä on tunnistettu vähäiseksi. (Friman ym. 2020.)

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden yhteistoiminta on tärkeässä roolissa tarkasteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja siihen liittyviä kuluja. Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto tulisi liittää yhteistyöhön julkisen palvelutuotannon kanssa ja pohtia miten niiden välille rakentuvien palveluketjujen laadusta varmistutaan. Asiaa hankaloittaa osaltaan asiakas- ja potilastiedon siirtyminen organisaatiosta toiseen, kun nykyiset tietojärjestelmät eivät tue tiedon välitystä. Palvelujen käytänteiden toimivuuden arviointia ja kehittämistä tulisi tukea tiiviillä alueellisilla yhteistyöverkostoilla, mikä edellyttää verkostojen johtamisosaamista.

Sote-organisaatioissa on enenevässä määrin käytössä jokin laadunhallinnan malli tai kehys toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tukena. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden käyttämät palvelut sijoittuvat kuitenkin monisäikeiseen sote-organisaatioverkkoon, jolloin yhden palveluntuottajaorganisaation laadunhallinta ei vielä takaa laadukasta palvelujen ketjua. Jonkinlainen yhtenevä, organisaatiot läpileikkaava, laadunhallinnan malli tai kehys saattaisi edistää palveluketjujen laadun kehittymistä. Sen avulla yhteinen ymmärrys organisaatioiden yhdyspinnoilla voisi kasvaa, muun muassa sanoittamalla tarpeita ja näkökulmia organisaatioiden välillä. Yhtenäisen, alueellisen laadunhallinnan mekanismin löytäminen edellyttää kuitenkin laajaa yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa tarpeista ja tavoitteista.

Susanna Friman

Kirjoittaja on TtM, FT-opiskelija sekä ylihoitaja Tyksin Medisiinisellä toimialueella ja Turunmaan sairaalassa. Mielenkiinnon kohteena ovat laadunhallinta sote-sektorilla ja sen hyödyntäminen sote-palvelurakenneuudistuksen lähestyessä.

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Palvelujen tuottaminen. Sote-palvelujen integraatio 2019.

Friman S, Ikonen TS, Eloranta S, Suominen S. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten palveluketjujen kehittäminen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, 332–347.