Tutkittu etäpalvelu auttaa vanhemmuuden haasteissa

Terja Ristkari

Vuosien tutkimustyö osoittaa, että myönteisen vanhemmuuden taitoja voi oppia myös etämenetelmiä hyödyntäen. Etäpalvelun tarve korostuu erityisesti pandemia-aikana, jolloin ryhmämuotoiset tapaamiset ovat mahdottomia.

Tutkimuskirjallisuuden mukaan hoitamattomilla lapsuusiän mielenterveysongelmilla on huono ennuste. Erityisesti varhain alkavat, hoitamattomat käytösongelmat ja -häiriöt ovat sekä yksilölle että yhteiskunnalle raskas taakka. Pahimmillaan ne johtavat aikuisiän psykiatrisiin häiriöihin, erilaisiin riippuvuusongelmiin, rikollisuuteen, syrjäytymiseen ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Vanhempainohjaus on tutkitusti tehokas tapa ennaltaehkäistä ja hoitaa lapsen käytösongelmia. Vanhempainohjaus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden myönteisten vanhemmuuden taitojen oppimiseen. Ohjauksen avulla vanhemmat voivat vahvistaa myönteisiä kasvatuskäytäntöjään. He oppivat kehumaan, kannustamaan ja vahvistamaan lapsen myönteistä käsitystä itsestään. Lisäksi ohjaus voi auttaa vanhempia luomaan lapseen lämpimän vuorovaikutussuhteen.

Voimaperheet-toimintamalli on tutkitusti tehokas tapa tunnistaa lapsen käytösongelmia ja hoitaa vanhemmuutta. Toimintamallia on tutkittu Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa jo kymmenen vuotta. Toimintamallissa yhdistyvät varhainen käytösongelmien tunnistaminen perusterveydenhuollossa ja internetin ja puhelimen välityksellä toteutettu hoito ammattilaisen ohjauksessa. Hoito-ohjelma etenee teemoittain ja kestää 3-4 kuukautta. Ohjaus tapahtuu viikoittain. Hoito-ohjelman aikana vanhemmat oppivat lapsen myönteisen huomioimisen lisäksi huomion jakamista, ennakointia, suunnittelua, yhteistyötä, hallittua rajoittamista sekä opittujen taitojen yhdistämistä tulevaisuutta varten.

Voimaperheet-toimintamalli on käytössä jo kolmasosassa Suomen lastenneuvoloista. Se mahdollistaa etäohjauksen vanhemmille myös siellä, missä ei ole riittävästi mielenterveyspalveluja, välimatkat ovat pitkiä ja palveluihin hakeutuminen koetaan leimaavaksi. Erityisesti pandemian aiheuttama kasvokkain tapahuvien tapaamisten rajoittaminen on korostanut etäpalvelujen tarvetta ja merkitystä osana terveyspalvelujen kokonaisuutta.

Terja Ristkari 

Kirjoittaja on TtM, psykoterapeutti, joka toimii tutkimuskoordinaattorina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Väitöskirjatyön aihe liittyy Voimaperheet- vanhempainohjauksen vaikuttavuuden ja implementoinnin tutkimukseen.

Lisätietoja

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Voimaperheet-vanhempainohjaus