Piirretty kuva, jossa henkilö käyttää läppäriä pöydän ääressä, taustalla liitutaulu, jossa kuvioita.

Opettajien informaatiotaitoihin vaikuttavat eniten ikä ja digiaktiivisuus

Loretta Saikkonen lähikuvassa
Loretta Saikkonen

Opettajilla on keskeinen rooli yhteiskunnan digitalisaatiossa ja digitaalisten informaatiotaitojen opettamisessa uusille sukupolville. Digitaalisia informaatiotaitoja määritellään eri tutkimuksissa eri tavoin. Tässä tutkimuksessa digitaalisilla informaatiotaidoilla tarkoitetaan tiedon etsimistä, prosessointia ja jakamista, joita opettajan työ myös päivittäin sisältää. Informaatiotaidot muodostavat paitsi perustan opettajan työlle, myös toimivat pohjana sille, että hän kykenee opettamaan näitä taitoja oppilailleen.

Computers & Education -lehdessä julkaistussa tutkimuksessamme 5000 peruskoulun opettajaa teki Turun yliopistossa kehitetyn digitaalisia taitoja mittaavan testin. Eniten opettajien digitaalisiin informaatiotaitoihin vaikuttivat opettajan ikä ja digitaalisten välineiden yleinen käyttöaktiivisuus. Mitä nuorempi opettaja oli ja mitä enemmän hän käytti digilaitteita, sitä paremmat hänen informaatiotaitonsa olivat.

Muita opettajien informaatiotaitoja lisääviä seikkoja olivat luottamus omaan osaamiseen sekä työpaikalla saatu digitaitoihin liittyvä täydennyskoulutus. Sillä sijaitsiko opettajan työpaikka kaupungissa vai maaseudulla ei ollut merkitystä. Myöskään sukupuoli ei vaikuttanut opettajien taitoihin.

Miesopettajat luottivat työssä tarvittaviin digitaalisiin informaatiotaitoihinsa huomattavasti naisopettajia enemmän. Tosin vanhimmissa ikäryhmissä luottamus omiin taitoihin laski jyrkästi sukupuolesta riippumatta. Miehet saivat naisia enemmän digitaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta. Suurin sukupuolten välinen ero täydennyskoulutuksen saamisessa oli 30–39-vuotiaiden naisten ja miesten välillä.

Vanhemmat opettajat saivat nuoria opettajia vähemmän digiosaamiseen liittyvää täydennyskoulutusta. Kuitenkin digitaitopuutteet ja heikko luottamus omiin taitoihin kasautuivat juuri vanhimmille opettajille. Täydennyskoulutusta olisikin hyvä suunnata niille, jotka ovat kipeimmin tuen tarpeessa. Näitä ryhmiä olivat tämän tutkimuksen mukaan yli 40-vuotiaat naiset ja yli 50-vuotiaat miehet sekä erityisesti yli 60-vuotiaat opettajat sukupuoleen katsomatta.

Artikkeliin voit tutustua täällä: Multivariate analysis of teachers’ digital information skills – The importance of available resources

Loretta Saikkonen
Kirjoittaja on tohtorikoulutettava, joka tutkii suomalaisten digitaalisia informaatiotaitoja sosiologisesta näkökulmasta.