Oikeuden nuija.

Viranhaltijoiden asiantuntijavalta tukee ja uhkaa demokratiaa

Jenni Sipilä lähikuvassa
Jenni Sipilä

Kuntien johtavien viranhaltijoiden tärkeänä työnä on valmistella asioita demokraattista päätöksentekoa varten. Koska oma leipätyöni on kuntahallinnossa, olen usein ollut osallisena kunnallista päätöksentekoa koskevissa lounas- ja kahvipöytäkeskusteluissa. Niissä monet kollegat ovat kertoneet kokevansa, että he tekevät toisinaan turhalta tuntuvaa työtä. He valmistelevat asioita ja selvityksiä, joista tiedetään monesti jo etukäteen, etteivät ne tule etenemään tai jotka eivät ole kunnan strategian mukaisia.

Työn alla olevassa tutkimuksessani selvitän, millaisia tunteita poliittisten päätösten valmistelu ja yhteistyö poliitikkojen kanssa kuntien johtavissa viranhaltijoissa todella herättää. Onko oman työni kautta saatu kuva viranhaltijoiden ajoittaisesta turhautumisesta oikea, ja mitä he siitä kertovat nyt kun asiaa heiltä suoraan kysytään. Johtaviksi viranhaltijoiksi tutkimuksessani lasketaan kuntien johtoryhmien jäsenet ja kuntien eri toimialojen johtajat.

Puolueiden välisestä kilpailusta ja vaalikausien vaihtuvuudesta johtuu, että poliitikkojen tavoitteet ja arvot voivat olla toisenlaisia kuin pidemmän tähtäimen työtä tekevien viranhaltijoiden. Tämä vaikuttaa päättäjien ja viranhaltijoiden väliseen yhteistyöhön, luottamukseen sekä keskusteluyhteyteen. Uskon asetelman herättävän ajatuksia, joita ei aina uskalleta sanoa ääneen. Nostankin nyt täysin uudella ja rehellisellä tavalla esiin kuntien johtavien viranhaltijoiden todelliset ajatukset demokraattisen päätöksenteon valmistelutyöstä sekä päätöksenteon strategisuudesta.

Mikään johtavien viranhaltijoiden palautekysely tai varaventtiili tutkimukseni ei kuitenkaan ole. Tavoitteena on tarjota hyvät mahdollisuudet kuntien poliittiselle johdolle kehittää kuntaorganisaatioiden työskentelytapoja ja hallintoa. Tutkimuksen tulokset auttavat poliitikkoja ymmärtämään paremmin viranhaltijoiden työtä ja käyttämään heidän työpanostaan taitavammin. Tätä kautta on mahdollista saada aikaan laadukkaampaa päätöksenteon valmistelua ja poliittisia päätöksiä. Kaikella tällä pyritään saamaan, ei enempää eikä vähempää, kuin parempaa päätöksentekoa kaikkien Suomen kuntien asukkaiden hyväksi.

Demokratian kriisistä ja sen syistä on viime vuosina keskusteltu paljon. Näiden keskustelujen yhteydessä mainitaan usein myös vallan siirtyminen yhä enemmän teknokraattien eli asiantuntijoiden käsiin. Tutkimukseni kytkeytyy läheisesti keskusteluun demokratian
tulevaisuudesta. On kiinnostava kysymys, millaisen vallan asiantuntijuus viranhaltijoille antaa ja missä määrin asiantuntijuus nähdään kunnallisen demokratian uhkana tai päätöksentekoa tukevana voimana.

Työni on nyt siinä vaiheessa, että kyselytutkimus kaikille Manner-Suomen kuntien johtaville viranhaltijoille on tehty. Seuraavaksi lähden syventämään näkemyksiä teemahaastattelujen avulla. Valmiita tutkimustuloksia voi odotella viimeistään vuonna 2024. Pysy siis kuulolla!

Jenni Sipilä
Kirjoittaja on valtio-opin tohtorikoulutettava, joka tällä hetkellä on opintovapaalla Maskun kunnan talous- ja henkilöstöjohtajan virastaan.