Lapsia luentosalissa takaa päin kuvattuna. Osa pitää ylhäällä vihreitä papereita, osa punaisia.

Have a say! Osallistava ja osaava oppilaskunta

Merja Tiusanen katsoo kameraan ja hymyilee mustavalkoisessa lähikuvassa.
Merja Tiusanen

Kouludemokratian uudet tuulet puhaltavat perusopetuksessa. Oppilaan äänen kuuluminen kouluyhteisön yhteisten asioiden kehittämisessä on yhteiskunnallisestikin toivottavaa. Demokraattisessa yhteiskunnassa toimimisen tietoja, taitoja, arvoja, asenteita sekä kriittistä ymmärrystä harjoitellaan monin eri tavoin koulun arjessa.

Perusopetuksen oppilaskuntatoiminta mahdollistaa oppilaiden näkemysten ilmaisemisen kouluyhteisön ja lähiympäristön yhteisten asioiden kehittämisessä. Oppilaskunta toimii koulun kaikkien oppilaiden äänitorvena ja vaikuttamisen väylänä. Oppilaskunnassa käsiteltävät tehtävät vaihtelevat koulun omaan toimintaan liittyvistä asioista laajempiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessa etsitään vastauksia alakouluikäisen oppilaan näkökulmasta siihen, mitkä asiat kouluyhteisössä ovat lapsille tärkeitä ja millaisiin asioihin he haluavat vaikuttaa oppilaskuntatoiminnalla. Tutkimuksessa mukana olleiden alakouluikäisten oppilaiden näkemyksiä osallistumisesta, vaikuttamisen mahdollisuuksista koulu- ja lähiyhteisön yhteisten asioiden kehittämisessä sekä demokratiaosaamisen edellytyksistä tarkastellaan lasten demokratiakasvatukseen sisältyvänä pedagogisena teemana.

Oppilaskunnan tehtävänä on perusopetuslain mukaisesti edistää kaikkien koulun oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Oppilaskuntatoiminta voi olla erilaista riippuen esimerkiksi paikkakunnasta, koulusta ja siitä, minkä ikäisiä lapset ovat. Vaikuttavan oppilaskuntatyön onnistumisen edellytyksenä voidaan kuitenkin pitää koulun omaa toimintakulttuuria. Oppilaita osallistava ja oppilaiden näkemyksiä kuunteleva arjen ilmapiiri, jossa myös oppilaskunnan osaamista tuetaan, edistää oppilaiden ja aikuisten välistä yhteistyötä yhteisen hyvän kehittämiseksi. Osaava oppilaskunnan hallitus aktivoi koulun kaikkia oppilaita edistäen lasten ja nuorten demokratiaosaamista. Lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta ottaa lapset mukaan päätöksentekoon sekä tämän hetken että tulevaisuuden kansalaisina.

Merja Tiusanen
Kirjoittaja on kasvatustieteen maisteri, väitöskirjatutkija, joka tarkastelee tekeillä olevassa väitöskirjassaan lasten osallisuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja demokratiaosaamista koulun yhteisten asioiden kehittämisessä oppilaskuntatoiminnan rajaamassa kehyksessä.