1. Tuotannon johtamisen perusteita

Tässä viidestä luvusta koostuvassa oppimateriaalissa on koottu tuotannon johtamisen perusteita tuotannollisen yrityksen näkökulmasta. 

Tuotannollisessa yrityksessä tuotanto perustuu yrityksen strategiaan eli pitkän aikavälin tavoiteasetantaan. Materiaalin ensimmäisessä luvussa käsitelläänkin lyhyesti strategisen johtamisen yhteyttä tuotannon johtamiseen. Jotta yritys voisi saavuttaa tekemänsä tavoitteet, esitellään lisäksi tuotannon tavoitetekijöitä ja tuotantomuotoja. Erityisesti tuotannolliset yritykset ovat osa toimitusketjua, joten myös sitä pitää hallita sekä toimitusketjun ylävirtaan eli toimittajiin ja alavirtaan eli asiakkaisiin päin.

Ylä- ja alavirta

Tuotannon suunnittelu on tärkeä kokonaisuus, joka sisältää monia johtamisen alalajeja ja suuntauksia sisältäen niin yrityksen talouden, hankitatoiminnan kuin laadun suunnittelua. Tässä oppimateriaalissa tuotannon suunnittelua on lähestytty toimitusketjun ja sen hahmoittamisen näkökulmasta. Lisäksi tuotannon suunnitteluosiossa valotetaan asiakkaan ostajan näkökulmaa.

Laatujohtamisella on keskeinen rooli tuotannollisen yrityksen toiminnassa ja erityisesti toiminnan kehittämisessä. Siksi neljännessä luvussa kuvataan aluksi laatujohtamisen historiaa, jonka jälkeen on materiaaleja laatustandardeja ja laadun hallintaa koskien. Lisäksi on valotettu viimeisen 2015 tapahtuneen ISO 9000 standardimuutoksen vaikutuksia.

Varaston hallinta on yksi haaste tuotannollisen yrityksen käytännön toiminnassa. Siksi viidennessä luvussa käydään läpi varastoa sekä taloudellisesta että ohjaus näkökulmista. Lisäksi luvussa tuodaan esiin sopimusteknisiä seikkoja.

Viimeisessä kuudennessa luvussa kootaan ja esitellään materiaalissa esiintulleita tuotannon johtamisen työkaluja.