Opiskelijasta opettajaksi: Oivallukseni opettajankoulutuksessa

Hain aikanaan abikeväänä Turun yliopistoon opiskelemaan kemiaa tietäen jo varhaisessa vaiheessa valmistuvani loppujen lopuksi kemian opettajaksi. Neljän vuoden ajan opiskelin kemiaa sekä sivuaineitani fysiikkaa ja matematiikkaa, ja lopulta opintojeni päätteeksi pääsin perehtymään opetusmaailman ilmiöihin. Aineenopettajan pedagogiset opinnot tekivät minuun kuitenkin suuremman vaikutuksen kuin olisin etukäteen osannut kuvitella. Aion tässä tekstissä kertoa enemmän niistä ison linjan havainnoista, joita tein siirtyessäni opiskelijan roolista opettajan rooliin.

1. Oppikirja osana opetussuunnitelmaa

Heti opettajan pedagogisten opintojen alkuvaiheessa minulle kävi selväksi, että kaikki kouluissa annettava opetus pohjautuu johonkin opetussuunnitelmaan. Tämä poikkesi siitä käsityksestä, joka minulle oli entuudestaan tuttu, sillä olin pääpiirteissään kuvitellut, että koulussa vain edetään asioita oppikirjan osoittamassa järjestyksessä eteenpäin.

Pedagogisissa opinnoissa minulle kuitenkin selvisi oppikirjan olevan vain kirjantekijöiden tulkinta opetussuunnitelman asettamista sisältötavoitteista. Niiden toteutumisesta on viime kädessä opettajalla vastuu. Hän katsoo, että kaikki opetussuunnitelman sisällöt tullaan käytyä läpi, ja jos jokin asia on esitetty oppikirjassa virheellisesti tai epäselvästi, on opettajan vastuulla opettaa oppilaille oikea tieto ja täydentää sitä, mitä oppikirjassa esitetään. Opettaja siis käyttää oppikirjaa ainoastaan apuna omassa opetuksessaan noudattaessaan sitä, mitä opetussuunnitelmassa ohjeistetaan opetettavaksi.

2. Opettajan työnkuva on laaja

Pedagogisten opintojen aikana minulle myös avautui uudella tavalla kaikki se, mitä opettajan työnkuvaan oikeasti kuuluu. Pidetyt oppitunnit ovat loppujen lopuksi paljon pienempi osa opettajan työnkuvaa kuin voisi kuvitella. Itse opetuksen rinnalla on etenkin opettajan uran alkuvaiheessa erityisen paljon suunnittelutyötä. Suunnittelu pitää sisällään paitsi materiaalien valmistamista, niin myös tunti- ja kotitehtävien valikoimista ja tunnilla käsiteltävien asioiden priorisoimista. Lisäksi opettaja organisoi etukäteen paljon käytännön toteutusta eli esimerkiksi miettii, miten kemian kokeellisella oppitunnilla välineet ja kemikaalit tulee sijoittaa luokkaan niin, että niiden hakeminen olisi turvallista ja sujuvaa. Opettaja huolehtii myös pitkän tähtäimen aikataulutuksesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä kummankin kontrolloimisesta opetuksen edetessä.

3. Opettajan kasvatusvastuu

Opettajan työnkuvaan etenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessa kuuluu oleellisesti myös kasvatusvastuu. Opettajan on oikeasti pidettävä huolta siitä, kuka käy koulussa ja missä oppilaat ovat koulupäivän aikana. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä ja heidän kasvatustyötään tuetaan niin, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisimman hyvät olot kasvaa aikuiseksi. Opettajat esimerkiksi puuttuvat monialaisella lähestymistavalla muiden koulussa työskentelevien ammattialojen edustajien kanssa niiden oppilaiden tilanteeseen, jotka tarvitsevat apua. Koulujen toimintaa myös säätelevät monet lait. Kaikki kasvatustoiminta kouluissa kuitenkin pohjaa siihen ajatukseen, että lapset ja nuoret ovat ikään kuin vain lainassa huoltajiltaan koulupäivän ajan, ja koulun henkilökunta vastaa heidän hyvinvoinnistaan tänä aikana.

4. Yksilöllinen lähestymistapa oppilaaseen

Viimeiseksi mainitsen vielä sen, että oppiminen tapahtuu jokaisen oppilaan aktiivisen toiminnan seurauksena, kun he itse ajattelevat ja muodostavat uusia ajatuksia. Opettajan tehtävä on kuitenkin luoda mahdollisuus tällaisen toiminnan tapahtumiselle. Jokainen oppilas on yksilö, ja jotta heidät kohdattaisiin yksilöinä, opettajan tulee antaa kunkin omalle tasolle sopivia haasteita. Tämä tarkoittaa oppimistehtävien puitteissa toisille enemmän ja vaikeampaa, kun taas toisille vähemmän ja perusteellisemmin. Opettaja yrittää myös tehdä työtänsä niin, että hän asettaa ikätasolle sopivia haasteita.

Uusi opettajakoulutus Turun yliopistossa

Jos sinua kiinnostaa opettajan ammatti, mutta et ole kuitenkaan aivan varma, mille ikätasolle haluaisit erikoistua, voit hakeutua kevään yhteishaussa Turun yliopiston uuteen opettajakoulutukseen, joka alkaa syksyllä 2022. Uudessa tutkinnossa voit valmistua samaan aikaan yläkoulun ja toisen asteen matemaattisten aineiden aineenopettajaksi sekä alakoulun luokanopettajaksi. Tämä matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi valmistava tutkintokoulutus kestää viisi vuotta. Lue lisää uudesta opettajakoulutuksesta yliopiston nettisivuilta.