Piirroskuva ihmisistä ja satuhahmoista.

Erikoispsykologikoulutuksella syvennetään osaamista vaativiin psykologian alan asiantuntijatehtäviin sekä vastataan kohtaantohaasteisiin.

Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaamiskompetenssi ja kriittinen asiantuntijuus. Psykologien tarpeen kasvussa kyse ei ole pelkästään psykologipulasta vaan myös siitä ongelmasta, että alan asiantuntijat ja työpaikat eivät kohtaa. Tästä kertoo vuonna 2021 Psykologiliiton julkaisema tekemä tarvekartoitus. Psykologiaan opiskelemaan otettavien sisäänottomääriä on lisätty, mutta osaamisen saatavuutta voidaan ja sitä tulee varmistaa myös muulla tavalla, kuten esimerkiksi erikoispsykologikoulutuksilla.

Erikoispsykologikoulutukset ovat psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettavia erikoistumiskoulutuksia, jotka tuottavat Yliopistolain (558/2009) 7 c §:n ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain (1172/2014) 7 a §:n sekä erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen (1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä, ne tehdään työn ohessa. Koulutukset ovat laajimpia opintokokonaisuuksia, joita yliopistot tuottava jatkuvan oppimisen kentällä sosiaali.- ja terveydenhuoltoalan tarpeisiin. Erikoispsykologikoulutukset tarjoavat paitsi opiskelijalle tilaisuuden oman osaamisen kartuttamiseen ja erikoisosaamisen syventämiseen, myös työnantajille mahdollisuuden kartuttaa alati muuttuvan sotekentän edellyttämää osaamispääomaa omassa organisaatiossaan.

Psykologien osalta erikoispsykologikoulutus on varteenotettava vaihtoehto työnantajille vastata täydennyskoulutusvelvoitteeseen, joka on kirjoitettu terveydenhuoltolakiin, työterveyslakiin sekä lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Erikoispsykologeja koulutetaan viidelle eri erikoistumisalalle. Turun yliopiston vastuualueena on Lasten ja nuorten erikoispsykologia (LANU). LANU tarjoaa lasten ja nuorten psykologeille työvälineitä, joilla voidaan edistää lapsen ja perheen toimintakykyä, mielenterveyttä laaja-alaisesti, ehkäistä syrjäytymistä sekä kohdata monikulttuurisuus. Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja johtamis- ja projektitehtäviin.

Koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä alan työnantajien kanssa ja kouluttajina toimivat alan huippuasiantuntijat sekä kliiniseltä että akateemiselta kentältä. Koordinaatiosta ja toteutuksesta vastaavat professori Riikka Korja ja yliopistonlehtori Anna Nyman Turun yliopistosta sekä yliopistonlehtori Katarina Alanko Åbo Akademista.

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksessa tällä hetkellä opiskelevat psykologit Henna Keskikylä ja Anniina Karonen pohtivat koulutuksen antia. Heillä on työkokemusta sekä oppilashuollon ja lastensuojelun puolelta että yksityissektorilta. Alla muutamia kommentteja heidän sanomana:
”Olemme saaneet laadukasta syventävää tietoa lasten ja nuorten psykologian alalta sekä runsaasti käytännönläheisiä vinkkejä, oppeja ja eväitä omaan arkityöhön.”
”Ennakko- ja jälkitehtäviä on sidottu omaan työhön sopiviksi, mikä on syventänyt uuden oppimista. ”
”Lasten ja nuorten erikoispsykologin identiteetti on vahvistunut paljon opintojen ollessa jo loppusuoralla.”
” Olemme saaneet myös vertaistukea eri sovellusaloilla työskenteleviltä kollegoilta ympäri Suomea sekä saaneet heiltä hyvää kuvaa siitä, miten muualla Suomessa tehdään samaa työtä.”

Haku Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutukseen sekä kaikkiin muihin erikoispsykologikoulutuksiin on avoinna 31.1.2022 saakka. Lue hakuohjeet.