Erivärisiä tekstejä mustaa taustaa vasten., keskellä lukee suurella alustatyön.

Kielentutkimus käyttämätön voimavara alustatyöhön liittyvässä tutkimuksessa

Marja Rautajoki lähikuvassa
Marja Rautajoki

Alustatyö on ajankohtainen globaalin työelämän ilmiö. Se kytkeytyy suurempaan, viime vuosina keskusteluihin ja politiikkaankin nousseeseen ilmiöön nimeltä alustatalous. Alustatalouteen liittyy paljon monimutkaisia ominaisuuksia, jotka luovat uusia ja muuttavat nykyisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita teknologioiden avulla (mm. Poutanen et.al. 2020). Yhdeksi alustatalouden keskeiseksi ilmiöksi on muodostunut alustatyö, jonka merkitys kasvaa työmarkkinoilla, yhteiskunnallisessa keskustelussa, päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Kielentutkimuksen alan väitöskirjani tuo keskusteluun uutta tietoa siitä, millainen asema alustatyöllä on ja millaisia merkityksiä sillä nähdään olevan eri toimijoiden ja vaikuttajien näkökulmasta EU:n talous- ja kulttuurialueella.

Alustatyö-termiä käytetään monenlaisesta alustoihin liittyvästä työstä, työsuhteista ja työtehtävistä, kuten esimerkiksi alustayrityksessä työsuhteessa tehtävästä työstä (Google), alustan välittämästä työstä (Wolt, Uber) sekä alustan välityksellä tehtävästä sisällöntuottamisesta (Instagram) (mm. Kenney et.al. 2020). Yhteistä näille erilaisille työnmuodoille ja alustoille on se, että ne ovat luoneet uuden tavan koordinoida työvoimatarjontaa kehittyvän teknologian välityksellä. Digitaaliset työtä tarjoavat alustat muuttavat työn tarjontaa lisäämällä mahdollisuuksia etsiä joustavaa ja lyhytaikaista työtä, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuden kiertää sääntelyä, kuten esimerkiksi verotusta ja sosiaaliturvaa. Täten alustat myös heikentävät työllisyyden laatua.  (mm. Urzì Brancati et.al. 2020; Eurofound 2018; Graham et.al. 2020.)

Alustatyö-ilmiö herättää sekä tutkimus-, päätöksenteko että julkista keskustelua. Vaikka alustatyötä on tutkittu monitieteisesti esimerkiksi yhteiskuntatieteellisestä, taloustieteellisestä ja työterveydellisestä näkökulmasta, kaipaa tutkimuskeskustelu lingvististä näkökulmaa. Analysoin väitöskirjassani alustatyötä käsittelevien sanomalehtiartikkelien, alustatyöntekijöiden haastattelujen, työmarkkinatoimijoiden alustatyötä koskevien päätösten sekä työtä tarjoavien alustayritysten julkaisujen kielellisiä valintoja. Kielenkäytöllä on aina merkitystä niille, jotka puhuvat, sekä niille, joista puhutaan. Voidaan siten myös sanoa, että kieli ja kielenkäyttö paljastavat tutkittavan aiheen asemaa suhteessa ympäristöönsä sekä rakentavat sosiaalista todellisuutta. (Pietikäinen & Mäntynen 2019; Jokinen et.al. 2016.) Tutkimusaineistojeni kielellisten valintojen tarkastelu tuottaa ilmiöstä uutta tietoa, joka auttaa hahmottamaan alustatyön kompleksista roolia nykyisessä ja tulevaisuuden työelämässä.

Marja Rautajoki
Kirjoittaja työskentelee koordinaattorina tutkimusrahoitusyksikön projektikoordinaattoritiimissä. Hän koordinoi Turun työtieteiden keskus TCLS:n koulutus-, tutkimus- ja YVV-toimintaa sekä vastaan yksikön yleisistä hallinnon ja viestinnän tehtävistä. Lisäksi hän toimii väitöskirjatutkijana kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingissa saksan kielen oppiaineessa.

Lähteet:

Eurofound (2018): Employment and working conditions of selected types of platform work. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Graham, Mark, Woodcock, Jamie, Heeks, Richard, Mungai, Paul, Van Belle, Jean-Paul, du Toit, Darcy, Fredman, Sandra, Osiki, Abigail, van der Spuy, Anri & Silberman, Six M. (2020): The Fairwork Foundation: Strategies for improving platform work in a global context. Geoforum 112, 100-103.

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (2016): Diskurssianalyysi — Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino.

Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne (2019): Uusi kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.

Poutanen, Seppo, Kovalainen, Anne & Rouvinen, Petri (toim.) (2020): Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. London: Routledge.

Urzì Brancati, Maria Cesira, Pesole, Annarosa & Fernández-Macías, Enrique (2020): New evidence on platform workers in Europe. Results from the second COLLEEM survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union.