(Scroll down for English)

Vuosi sitten kansallisen julkaisutiedonkeruun päätyttyä kirjasto uutisoi (linkki vie Turun yliopiston intranetiin), että lähes puolet Turun yliopiston edellisen vuoden julkaisuista oli avoimesti saatavilla. Lisäksi olimme julkaisujen kokonaisavoimuudessa kansallisesti toisella sijalla Jyväskylän yliopiston jälkeen. Nyt tilanne on tältä osin muuttunut.

Raportoitujen julkaisujen määrä on kasvanut Turun yliopistossa koko 2010-luvun. Vuonna 2018 kokonaismäärä läheni jo 5700:a. Julkaisujen kokonaismäärässä olemmekin edelleen Helsingin yliopiston jälkeen toisena kansallisella tasolla mitattuna. Myös julkaisujemme kokonaisavoimuus vastaa vuoden 2017 lukuja. Tästä huolimatta jäämme avoimuudessa vielä hieman 50 %:ia alemmalle tasolle.

Vihreän tien avoimuus kasvaa hitaasti

Selkeää taantumista on tapahtunut avoimen rinnakkaistallentamisen määrän kehittymisessä. Kun vielä vuonna 2017 olimme tilastojen valossa jaetulla kolmannella sijalla maksumuurin takana julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamisessa, nyt olemme jaetulla neljännellä sijalla.

Lähde: JUULI-julkaisuportaali

Lisäksi olemme laskeneet vertaisarvioitujen julkaisujen kokonaisavoimuudessa vuoden takaisesta toisesta sijasta jaetulle viidennelle sijalle Jyväskylän, Oulun, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen.

Lähde: JUULI-julkaisuportaali

Meitä edelle nousseet yliopistot ovat kasvattaneet juuri tilausmaksullisissa lehdissä maksumuurin takana julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamisen volyymia.

Suuntaus ei anna vielä aihetta huoleen, mutta kannustaa tehostamaan nykyisiä käytäntöjämme. Opetus- ja kulttuuriministeriön uudessa, vuonna 2021 käyttöön otettavassa rahoitusmallissa avoimesti julkaistut tai rinnakkaistallennetut vertaisarvioidut julkaisut saavat kannustekertoimen 1,2. Niinpä rinnakkaistallentamisen merkitys kasvaa entisestään.

Avoimen julkaisemisen strategiaa ja kannustimia kehitetään kansallisesti ja kansainvälisesti

Tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta kehitetään parhaillaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansallinen tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategia on juuri ollut laajalla kommenttikierroksella ja sen on tarkoitus valmistua lokakuussa 2019. Turun yliopisto on lausunut strategialuonnoksesta ja sen toimenpiteistä kahteen otteeseen sekä järjestänyt TSV:n kanssa yhteistyössä työpajan tutkijoille aiheesta 4. kesäkuuta.

Strategian valmistelussa on seurattu tiiviisti kansainvälistä kehitystä ja erityisesti viime syksynä julkaistua PlanS –aloitetta, jonka päivitetty versio julkaistiin toukokuun lopussa ja joka astuu voimaan 2021. Päivitetty suunnitelma ottaa kantaa myös rinnakkaistallentamiseen. Rinnakkaistallenteeksi hyväksytään viimeisin hyväksytty ja vertaisarvioitu käsikirjoitus kuten nykyisinkin, mutta julkaisuviivettä eli embargoa ei sallita. Plan S:n taustalla oleva koalitio suosittelee rinnakkaistallennusta riippumatta ensisijaisesta julkaisumuodosta ja tämä on myös useimpien koalitioon liittyneiden tutkimusrahoittajien vaatimus.

Vihreä avoimuus kasvuun tutkijoiden ja kirjaston yhteistyöllä

Kasvattaaksemme maksumuurin takana julkaistujen artikkelien avoimesti saatavilla olevien rinnakkaistallenteiden määrää, kirjasto toivoo, että kaikki tutkijat, joilla on tutkimustietojärjestelmässä olevan julkaisunsa hyväksytty, vertaisarvioitu käsikirjoitus tallessa, lähettäisivät sen kirjastoon joko sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla suoraan osoitteeseen researchportal@utu.fi. Yksi hyvä tapa hankkia käsikirjoituskappale on pyytää se vastaavalta kirjoittajalta editointiprosessin yhteydessä. Rahoitusmallimuutoksen myötä ministeriö kerää tietoja avoimesta saatavuudesta vuodesta 2017 alkaen, joten käsikirjoituksia voi toimittaa myös takautuvasti.

Kirjasto tarkistaa kustantajalta rinnakkaistallenteen tallennusluvan ja asettaa julkaisulle mahdollisen julkaisuviiveen eli embargon. Julkaisuviiveestä huolimatta artikkeli voidaan raportoida rinnakkaistallennettuna ja vaikuttaa siten heti positiivisesti ministeriön raportointiin.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä kannusteena maksumuurin takana olevien käsikirjoitusten toimittamiselle kirjastoon on se, että kun saamme kokoon vähintään 1000 kpl:tta lääketieteen ja/tai tekniikan ja luonnontieteen rinnakkaistallenteita, nämä kytketään osaksi PubMed -tietokantaa. Sen jälkeen niiden näkyvyys kasvaa merkittävästi.

Kirjasto vastaa mielellään lisäkysymyksiin, jotka voi osoittaa palveluosoitteeseemme researchportal@utu.fi.

Kirjoittajat: Anna Salmi ja Anna-Kaarina Linna

 

Strong new incentives for open self-archiving – The library is actively collecting publication manuscripts from the researchers

Last year in 2018, after the deadline of the national publication information collection, the Library reported that nearly half of the University’s publications from the year before were openly available. Moreover, we held the second national place after the University of Jyväskylä in the overall openness of reported publications. The situation has since then changed in this respect.

The amount of reported publications in the University of Turku has been growing during the whole course of the 2010s. In 2018, the overall amount neared 5700. Measured by the overall amount of publications, the University of Turku remains second at the national level after the University of Helsinki. The overall openness of our publications also correlates with the numbers from 2017. However, the open access share of our publications remains slightly lower than 50 %.

Green open access in slow increase

A noticeable decline has taken place in the development of open self-archiving. Whereas in 2017 we shared a third statistical place in self-archiving of publications published behind paywall, we now share the fourth place.

Source: JUULI publication portal

As to the percentage of overall openness of peer-reviewed publications, we have also fallen from last year’s second place to the shared fifth place after the Universities of Jyväskylä and Oulu, the Aalto University, and the University of Eastern Finland.4

Source: JUULI publication portal

The universities that have gone ahead of us have increased precisely the self-archiving volume of articles published behind paywall in subscription fee journals.

The trend does not yet give cause to concern, but encourages us to make our practices more effective. In the Ministry of Education’s new funding model, to be implemented in 2021, publications published open access or self-archived according to the green open access route get an incentive coefficient of 1,2. This means that the significance of open self-archiving still increases.

The strategy and incentives for open publishing are developed nationally and internationally

The national strategy for open access to research publications has just been in a broad commentary and is due to be completed in October 2019.

In the preparation of the strategy international development has been tightly followed, especially the PlanS initiative published last autumn, and which updated version was released at the end of May and will come into force in 2021. The updated plan takes a stand also for self-archiving.

The latest accepted and peer-reviewed manuscript is accepted, such as also nowadays but the publication delay, in other words the embargo is not allowed. The coalitionS in the background of the planS recommends self-archiving irrespective of a primary publication form, and this is also a requirement of most research funders who have been involved in the coalition.

Boost to Green Open Access with the cooperation of researchers and the library

In order to the University to increase the amount of open self-archived manuscripts of publications published behind paywall, the Library recommends all researchers who have preserved the accepted, peer-reviewed manuscript copy of their publication filed in the Current Research Information System UTUCRIS to send it to the Library either by e-form or straight by email to the service address researchportal@utu.fi. One possible way to acquire the accepted manuscript is to request it from the corresponding author during the editing process. Since the changing of the funding model, the Ministry collects information about open access from the year 2017 onwards, which means that manuscripts can also be submitted retroactively.

The Library checks the self-archiving permission from the publisher and sets the eventual embargo to the manuscript. The publication can be reported as self-archived despite the embargo, which means it has an immediate positive impact in the Ministry’s reporting.

The last but not the least of the incentives to submitting manuscripts of behind-paywall articles to the Library is the prospect of future integration of the self-archived manuscripts from the fields of medicine, natural sciences, and engineering to the PubMed database as soon as the Library has collected the minimum of 1000 manuscripts. After the integration, the self-archived manuscripts will be accessible via PubMed, which will increase their visibility considerably.

In all questions, please contact the Library at researchportal@utu.fi.

Authors: Anna Salmi and Anna-Kaarina Linna