Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Jo ennen tutkimuksen aloittamista huolellisesti suunniteltu tutkimusaineiston hallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä, parantaen tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta, säästää resursseja pitkällä aikavälillä ja minimoi datan hävikkiä. Lisäksi se parantaa tutkittavien tietosuojaa. Hyvin suunniteltu aineistonhallinta helpottaa myös tutkimusdatan arkistointia ja jakamista.

Mitä on aineistonhallinta ja miksi siitä puhutaan?

Puhuttaessa aineistonhallinnasta, on hyvä alkuun määritellä termit: tutkimusaineistolla tarkoitetaan laajasti kaikkea, mitä syntyy tutkimusprosessin aikana. Tutkimusdataa taas on kaikki se informaatio, jota tarvittaisiin, jos tutkimus haluttaisiin toistaa, ja jota voidaan hyödyntää myöhemmässä tutkimuksessa. Puhuttaessa datan avaamisesta, tarkoitetaan tällöin digitaalisen aineiston käsittelyä siihen muotoon, että se voidaan jakaa muille käyttäjille jossakin yleisessä tai tieteenalakohtaisessa avoimessa arkistossa eli repositoriossa.

Rahoittajat ja kustantajat edellyttävät datanhallintasuunnitelmaa ja datan jakamista

​Keskeiset tutkimusta rahoittavat toimijat, järjestöt ja seurat, kuten Suomen Akatemia, Euroopan komissio, National Science Foundation ja Wellcom Trust, ovat alkaneet vaatia rahoittamiltaan hankkeilta suunnitelmallista aineistonhallintaa niin sanottujen datanhallintasuunnitelmien (Data Management Plan, DMP) muodossa sekä esittää vaatimuksia syntyneen datan avaamisesta. Samanlaisia vaatimuksia datan avaamisesta on alkanut tulla myös kustantajien toimesta. Tutkimuksen tulosten verifioimiseksi halutaan, että artikkelin taustalla oleva data saatetaan avoimesti esille avoimiin data-arkistoihin.   Myös keskeiset eurooppalaiset avoimen tieteen tiekartat (Association of European Research Libraries, (LIBER) 2018; League of European Research Universities (LERU) 2018) suosittelevat, että kaikkia tutkimusaineistoja tulee hallita ja käsitellä suunnitelmallisesti. Näiden tavoitteiden ja vaatimusten toteuttamiseksi Turun yliopiston kirjasto järjestää yhdessä yliopiston muiden tutkimuksen tukipalveluiden, kuten rahoituksen, lakiasioiden ja IT-palveluiden kanssa räätälöityä koulutusta kuluvan syksyn Suomen Akatemian rahoitushakujen aikana, mutta vuodenajasta riippumatta erilaisia palveluja ja neuvontaa tutkimusaineistojen hallinnan suunnitteluun ja avaamisen tueksi.

Datan hallintaa ja hallittua avaamista

Aineistonhallintasuunnitelma on tutkimuksen alkuvaiheessa tehtävä dokumentti, jossa kuvataan, miten tutkimusaineistoa käsitellään tutkimuksen eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan kaiken tutkimuksessa syntyvän aineiston hallinta, myös ei-digitaaliset aineistot. Datan hallintaan liittyvissä kysymyksissä kirjasto neuvoo aineistonhallintasuunnitelmien teossa, siihen tarkoitetun työvälineen DMPTuulin käytössä ja löytämään sopivat ratkaisut tutkimuksenaikaisen datan hallintaan niin tutkimusryhmän, yliopiston, EU:n tietosuo-asetuksen kuin rahoittajankin vaatimusten mukaisesti.

Aineistonhallintasuunnitelman yksi keskeinen kohta on aineiston avaamisen suunnittelu, tai mikäli dataa ei avata, pohdinta ja perustelu sille, miksi aineistoa ei voi avata. Aineiston avaamiselle saattaa olla juridisia tai eettisiä esteitä, mutta tällöinkin aineiston kuvailutiedot eli metadata (ts. tietoa tutkimuksessa syntyneistä tiedostoista ja niiden sisällöstä: mm. tekijä, ajankohta, tutkimuskohde, missä, miten ja millä välineillä tutkimus tehty, jne.) voidaan avata. Kun tutkimusaineiston avaamisen suunnittelee jo tutkimuksen alkuvaiheessa, voi ottaa huomioon avaamisen kannalta tärkeät seikat, kuten tutkittavien suostumukset ja informoinnin, EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset sekä avaamiseen tarvittavan resurssin, kuten mahdolliset tarpeet aineiston anonymisoinnille tai pseudonymisoinnille. Tutkimusdatan avaamisessa kirjaston asiantuntijat voivat olla tutkijan tukena sen selvittämisessä, voidaanko dataa avata vai avataanko vain metadata, aineistolle sopivan ja tarkoituksenmukaisen kansallisen tai kansainvälisen data-arkiston löytämisessä sekä tutkimusaineistojen käyttöä helpottavan lisenssin valinnassa.

Aineistojen avaaminen vaatii osaamista. Datan avaamiseen liittyy ainakin tietoteknisiä, juridisia, tutkimuseettisiä ja tekijänoikeudellisia seikkoja. Mitä aineistoa saa julkaista, kuka aineistot lopulta omistaa ja millaisella lisenssillä aineistoja ylipäänsä saa jakaa? Yliopiston eri tukipalvelut toimivat saumattomassa yhteistyössä ja erityisosaamista vaativia datanhallintaan liittyviä kysymyksiä pohditaan yhteistyössä yliopiston IT-palveluiden, lakiasioiden tai tietosuojavastaavan kanssa.

Kirjasto on koonnut kattavan oppaan yhdistäen saman osoitteen alle aineistojen hallintaan ja avaamiseen liittyvät ohjeet ja niihin liittyvät yliopiston tarjoamat tukipalvelut: https://utuguides.fi/tutkimusdata

Aineistonhallintaan liittyvä koulutustarjontamme löytyy osoitteesta https://utuguides.fi/koulutustarjonta/julkaisut.

Lisäksi kaikki aineistonhallintaan ja avaamiseen liittyvät kysymykset voi lähettää yliopiston palveluosoitteeseen openutu@utu.fi, jonka takaa löytyy yliopiston koko datatukipalveluverkosto.

Seuraavassa esitellään vielä Suomen Akatemian syyskuun haun aikaan tarjolla olevia tukimuotoja.

DMP-työpajat

DMPTuuli-työpajoissa tutustutaan Tuuli-työkaluun, aineiston hallinnan keskeisiin asioihin Suomen Akatemian DMP-pohjan mukaisesti ja työstetään omaa aineistonhallintasuunnitelmaa. Työpajat järjestetään tietokoneluokissa, jossa tutkijat voivat yhdessä kirjaston, IT-palvelujen ja lakiasioiden asiantuntijoiden kanssa työstää aineistonhallintasuunnitelmaansa. Ota mukaan oman hakemuksesi tiedot, jotta voit aloittaa suunnitelman teon heti koulutuksessa!

Työpajoihin voivat osallistua kaikki Turun yliopiston tutkijat, jatko-opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat. Opetuksen pääkieli on suomi, mutta henkilökohtaista opastusta saa myös englanniksi. Luonnontieteellisille aineille suunnattu työpaja pidetään kokonaan englanniksi.

Työpajojen aikataulut ja ilmoittautumislinkit löydät kirjaston uutisesta.

Aineistonhallintasuunnitelmien kommentointia

Kirjasto kommentoi valmiita aineistonhallintasuunnitelmia sähköpostitse osoitteessa openutu@utu.fi. Saman osoitteen kautta saat aineistonhallintaan liittyviin pulmiin neuvontaa paitsi kirjaston, myös IT:n, lakiasioiden ja tutkimusedellytysten asiantuntijoilta sekä tietoturvavastaavalta. HUOM! Aineistonhallintasuunnitelmat tulee lähettää kommentoitavaksi 18.9. mennessä. Määräajan jälkeen lähetettyjä suunnitelmia ei kommentoida.

DMP-klinikat

Henkilökohtaista DMP-klinikkaa varten tutkija voi varata tunnin ajan opeutu@utu.fi –osoitteesta. Ennen DMP-klinikkaa tutkimussuunnitelma sekä DMP lähetetään 3 päivää aikaisemmin tutustuttavaksi samaan osoitteeseen. Klinikoissa ovat mukana kirjaston asiantuntijat, jotka konsultoivat tarvittaessa yliopiston muita asiantuntijoita suunnitelmassa olevista asioista.

Apua julkaisusuunnitelman teossa

Paitsi aineistonhallintasuunnitelmaa, Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta myös sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Kirjastosta saa apua avointa saatavuutta tukevan julkaisusuunnitelman tekoon: lähetä julkaisusuunnitelmasi osoitteeseen openutu@utu.fi ja kirjasto tarkistaa lehtien avoimen julkaisemisen politiikat. HUOM! Julkaisusuunnitelmat pitää lähettää viimeistään 18.9. mennessä openutu-osoitteeseen.

Kaikissa muissa UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmän kautta näkyvissä, julkaisuihin liittyvissä asioissa saat apua ja neuvoja osoitteesta researchportal@utu.fi

 

LIBER (2018). Open science roadmap.
Osoitteessa: https://zenodo.org/record/1303002/files/LIBER_OSR_A5-ONLINE-HR.pdf

LERU (2018). Open Science and its role in universities: a roadmap for cultural change. S.l.: LERU. Osoitteessa: https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf