Kansanvallan uudet muodot Suomessa

Kuvaus ja tavoitteet

Kansalaisosallistumisen innovatiiviset muodot kuten kansalaisaloitteet ja deliberatiiviset kansalaisfoorumit ovat herättäneet viime vuosina paljon kiinnostusta tutkijoiden ja päättäjien keskuudessa. Suomessa otettiin käyttöön kansalaisaloite vuonna 2012. Paikallisella tasolla demokraattisten innovaatioiden kirjo on laajempi, ja useissa kunnissa kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon esimerkiksi neuvoa-antavien kansanäänestysten, kansalaisaloitteiden, neuvostojen, kansalaisraatien ja sähköisten osallistumiskanavien kautta. Hankkeessa tutkitaan uusien kansalaisosallistumisen muotojen käyttöä, vaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisen edustuksellisen demokratian kontekstissa sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä demokraattisia innovaatioita Suomessa käytetään ja kuinka laajasti? Miten demokraattiset innovaatiot vaikuttavat ja miten ne koetaan edustuksellisen päätöksenteon prosesseissa? Vahvistaako demokraattisten innovaatioiden käyttö päätöksenteon legitimiteettiä? Minkälaiset kansalaisyhteiskunnan toimijat ja yksilöt ovat hyödyntäneet kansalaisaloitetta? Miten demokraattisten innovaatioiden käyttöä voidaan kehittää siten, että ne parantaisivat suomalaisen demokratian laatua?

Toteutus ja tulokset

Hankkeessa käytetään ja kerätään laadullisia aineistoja kuten virkamies- ja
päättäjähaastatteluja sekä eduskunnan ja valtuustojen pöytäkirjoja, ja näitä analysoidaan diskurssianalyysin, vertailevan laadullisen tutkimuksen ja prosessianalyysin menetelmin. Hankkeessa käytetään lisäksi määrällisiä kyselyillä kerättyjä aineistoja kansalaisten asenteista ja käyttäytymisestä sekä virallisten tahojen tuottamia sosiodemografisia aineistoja, joita analysoidaan tilastollisin menetelmin. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten demokraattiset innovaatiot voivat auttaa parantamaan edustuksellisen demokratian toimintaa, päätösten valmistelua ja päätöksenteon legitimiteettiä.

Työryhmä

Hanke toteutetaan Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella ja siitä vastaavat
Eturivi: Maija Setälä ja Maija Karjalainen takarivi: Elias Laitinen ja Henrik Serup Christensen

Eturivi: Maija Setälä ja Maija Karjalainen
takarivi: Elias Laitinen ja Henrik Serup Christensen

Lisätietoa tästä ja muista Valtioneuvoston kanslian käynnistämistä tutkimus- ja selvityshankkeista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*