Opettaja luokassa oppilaiden kanssa.

Oppimisen ja hyvinvoinnin haasteet, opettajien työssäjaksaminen ja opettajankoulutuksen antamat valmiudet ovat ajankohtaisia puheenaiheita opettajaksi opiskelevien, opettajien ja opettajankouluttajien keskuudessa. Vaikka suomalaista opettajankoulutusta pidetään pääasiassa laadukkaana ja suomalaisia opettajia lähes maailman parhaina, opettajien ammatilliset vaatimukset muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa, ja se asettaa vaatimuksia myös opettajankoulutukselle. Ne taidot, ominaisuudet ja asenteet, jotka olivat keskeisiä kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten, eivät enää riitä tarjoamaan opettajille riittäviä ammatillisia valmiuksia. Esimerkiksi digipedagogisten tietojen ja taitojen omaksuminen on nykykoulun opettajalle välttämätöntä.

Inklusiivinen koulu edellyttää kaikilta opettajaryhmiltä paitsi moninaisuuden arvostamista myös uudenlaisia pedagogisia taitoja.

Tämän päivän inklusiivinen koulu on kaikille avoin ja sen keskeisiä arvoja ovat moninaisuuden hyväksyminen, kaikkien tasa-arvoisuus ja osallisuus. Nämä tarkoittavat opettajan näkökulmasta oppijajoukon moninaistumista, kun oppijoita ei eroteta oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien haasteiden perusteella erillisiin ryhmiin tai kouluihin vaan oppimisympäristöjen lähtökohdaksi otetaan oppimisen ja oppijoiden moninaisuus ja sen arvostaminen. Tavoitteena on edistää kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia. Inklusiivinen koulu edellyttää näin kaikilta opettajaryhmiltä paitsi moninaisuuden arvostamista myös uudenlaisia pedagogisia taitoja ja tietämystä kaikkien oppijoiden oppimisen ja osallisuuden tukemisesta. Keskeinen opettajien ammatillista kompetenssia muovaava ajanjakso on opettajankoulutus. Mitä enemmän meillä opettajankouluttajilla on inklusiivista ymmärrystä ja osaamista, sitä vahvemmin me pystymme tukemaan opettajaksi opiskelevien ammatillista kasvua myös näiden ominaisuuksien ja taitojen osalta.

HOHTO – Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa

Kansallisen Lapin yliopiston koordinoiman HOHTO (Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa; https://www.hohto-hanke.net/) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen opettajankouluttajien inklusiivista ymmärrystä ja osaamista sekä vuorovaikutuksellisten digitaalisten menetelmien käyttötaitoja. Osaamista ja ymmärrystä lisäämällä tuetaan samalla myös opettajankouluttajien omaa työhyvinvointia. Keinoina ovat koulutus, ohjaus ja yhteisöllinen työskentely.

HOHTO-hanke haastaa meitä opettajankouluttajia pohtimaan yhdessä uudenlaista opettajuutta moninaisuuden, tasa-arvoisuuden ja osallisuuden hengessä! Keväällä käynnistynyt kaksivuotinen hanke tarjoaa meille kaikille opettajankouluttajille mahdollisuuden syventää ymmärrystä inkluusiosta, yhteisopettajuudesta ja monenlaisista oppimisen edellytyksistä sekä mahdollisuuksia pohtia näitä asioita myös opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien näkökulmasta. Pidämme teidät ajan tasalla hankkeen tulevista tapahtumista!

Turun HOHTO-tiimi
Minna Kyttälä, Tiina Annevirta, Marita Neitola, Minna Saarinen, Milla Rantamäki & Jaanet Salminen