Kirjoitusohjeet | Writing Instructions

 

Ohjeita kirjoittajille

Julkaisun tehtävä ja sisältö

Kas!-blogi esittelee  monipuolisesti kasvatustieteiden tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta, opetuksesta ja elämästä niin Turun kuin Rauman kampuksilla, Turun ja Rauman normaalikouluissa sekä Rauman pikkunorssissa.

Kirjoitus- ja toimintaohjeet

 1. Onko mielessäsi aihe, josta haluaisit kirjoittaa Kas!-blogiin? Ole yhteydessä viestintäsuunnittelija Liisa Kallioon (liisa.kallio at utu.fi) ja sovi kirjoituksesta ja aikataulusta.
 2. Kas!-blogiin voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi.
 3. Tekstillä ei ole tiukkaa merkkimäärää, mutta selvitysten mukaan noin 2000 merkin mittaiset blogikirjoitukset ova luetuimpia.
 4. Julkaisu on suunnattu laajalle yleisölle, joten kielen tulee olla hyvää yleiskieltä. Vältä monimutkaisia lauserakenteita ja vaikeita sivistyssanoja ja termejä. Mikäli sinun on välttämätöntä käyttää uutta termiä, avaa se tekstissä lukijalle.
 5. Otsikoihin kannattaa panostaa – houkuttelevan iskevä (lyhyt ja napakka) pääotsikko ja informatiiviset tekstiä jäsentävät väliotsikot herättävät lukijan kiinnostuksen.
 6. Älä merkitse tekstiin lähde-/kirjallisuusviitteitä. Niiden sijaan voit  tarvittaessa liittää tekstiin muutaman linkkejä ja linkkivinkkejä.
 7. Laadi tekstin loppuun lyhyt, yhden virkkeen mittainen kirjoittajaesittely (Kirjoittaja on…) ja liitä mukaan mielellään kuva itsesäsi.
 8. Kuvitus houkuttelee lukemaan. Lähetä kuvitusehdotuksesi tekstin mukana erillisinä jpeg-tiedostoina. Kirjoita jutun loppuun lyhy(e)t kuvateksti(t), jo(i)ssa mainitaan myös kuvan lähdetieto. Huolehdi siitä, että kuvan saa julkaista. Toimitus muokkaa kuvista sopivan kokoiset ja auttaa mielellään kuvia koskevissa kysymyksissä.
 9. Lähtä aineisto toimitussihteerille sähköpostilla erhyyti@utu.fi.
 10. Muista iloita kirjoittamisen ja muun sisällöntuotannon mahdollisuudesta!
 11. Kas!-blogissa julkaistut kirjoitukset luokitellaan tutkimustietojärjestelmässä luokkaan E1. Muista liittää kirjoituksesi tutkimustietojärjestelmään.

Kas!-blogin kirjoitukset rinnakkaistallennetaan myös Turun yliopiston tutkimustietojärjestelmään UTUCRISiin. Rinnakkaistallentamalla voidaan varmistaa julkaisujen pitkäaikainen säilytys ja pysyvä avoimuus.

Instructions for writers

Purpose and content of the publication

Kas!-blog presents a wide range of research, teaching and life at the Faculty of Education on the Turku and Rauma campuses, in Turku and Rauma Teacher Training Schools and in Rauma Pikkunorssi.

Writing and operating instructions

 1. Do you have a topic in your mind that you would like to write about and get published on the Kas! Blog? Contact communications coordinator Liisa Kallio (liisa.kallio at utu.fi) to discuss the post and schedule.
 2. You can write for the Kas!-blog either in Finnish or in English.
 3. The post does not have a strict character limit, but reports show that the most read blog posts are those of about 2,000 characters.
 4. As the publication is aimed at a wider public, the language should be good everyday language. Avoid complex sentence structures and difficult learned borrowings and terms. If it is necessary for you to use a new term, explain it to the reader in the text.
 5. It is worth to invest in headlines – an appealing and striking (short and vigorous) headline and informative, text-structuring subheadings will raise the reader’s interest.
 6. Do not quote source/literature references in the text. Instead, if needed, you can add a few links and link tips to the text.
 7. Make a short, one-sentence author introduction at the end of the text (The author of this text is…) and feel free to include a picture of yourself.
 8. Illustrations make the post tempting to read. Send your artwork suggestions with the text as separate jpeg files. At the end of the piece, write short caption(s) that also mention the source information for the image. Make sure the image can be published. The editors will resize the images to a suitable size and will be happy to help with any questions you may have about the images.
 9. Send the material to the Sub-editor by e-mail erhyyti@utu.fi.
 10. Remember to enjoy the opportunity to write and create content!
 11. Articles published on the Kas!-blog are classified as E1 in the research information system. Remember to submit your text to the research information system.

Kas! blog posts are also stored in parallel in the University of Turku’s The Current Research Information System UTUCRIS. Parallel storage ensures long-term preservation and permanent openness of the publications.