Sosiaalitieteet: teoreettista ymmärrystä ja käytännön osaamista

Pekka Räsäsen kasvokuva

 

 

 

 

 

Pekka Räsänen
Sosiaalitieteiden laitoksen johtaja
Taloussosiologian professori

Sosiaalitieteet ovat nimensä mukaisesti joukko tieteenaloja, joiden tarkoituksena on ymmärtää arkea ja ihmisten elämänkulkua sekä tarjota tieteellisiä selityksiä erilaisille yhteiskunnallisille ilmiöille. Sosiaalitieteissä yksittäisten ihmisten sijaan keskiössä ovat ryhmät ja yhteisöt. Yhteiskuntaelämässä on kyse ryhmien ja niiden edustajien välisestä vuorovaikutuksesta. Vasta ihmisten välinen vuorovaikutus, odotukset ja näiden pohjalta syntyneet suhteet muodostavat sosiaalisen todellisuuden, jossa ihmiset elävät.

Hyvän luonnehdinnan sosiaalitieteiden ominaispiirteistä voidaan tarjota esimerkiksi amerikkalaisen C. Wright Millsin 1950-luvulla esittämästä ajatuksesta sosiaalitieteilijöiden erityislaatuisesta mielikuvituksesta. Tällä tarkoitetaan kykyä ymmärtää tavanomaisia ja arkisia ilmiöitä erityislaatuisina ja sosiaalisina. Tällöin esimerkiksi omat henkilökohtaiset elämänkokemukset voidaan liittää laajempiin yhteiskunnassa vallitseviin historiallisiin olosuhteisiin.

Sosiaalitieteellinen mielikuvitus tarjoaa samalla mahdollisuuksia tunnistaa yhteiskunnallisia muutosprosesseja sellaisina kuin ne esiintyvät kunkin oman kokemuksen ulkopuolella.

Sosiaalitieteet Turussa

Turun yliopistossa sosiaalitieteet edustavat yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa yhtä kolmesta tieteenalalaitoksesta. Turun sosiaalitieteiden laitos on yksi suurimmista alan yksiköistä Suomessa. Laitoksella on muihin suuriin sosiaalitieteen yksiköihin nähden selkeä tutkimus- ja opetusprofiili.  Opetuksemme ja tutkimuksemme painopistealueita ovat sosiaalinen eriarvoisuus, hyvinvointikysymykset sekä kulttuurinen vuorovaikutus.

Laitoksellamme on tällä hetkellä käynnissä monia merkittäviä tutkimusprojekteja. Meille tyypillisiä tutkimuskohteita ovat esimerkiksi väestöryhmien väliset koulutuserot, tulojen ja kulutuksen perustella mitattu huono-osaisuus, lapsiperheiden ongelmat tai digitaaliteknologioiden tuottamat uudet käytännöt. Tutkimme lisäksi monia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuri-ilmiöitä.

Sosiaalitieteiden hakukohteina ovat sosiaalityön ja sosiaalitieteiden hakukohteet. Sosiaalityön väylä johtaa kandidaatintutkinnosta sosiaalityön maisterintutkintoon. Opiskelu sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa tuottaa sosiaalityöntekijän pätevyyden. Sosiaalitieteiden osalta laitos tarjoaa sosiaalitieteiden kandidaatintutkinnon, jonka jälkeen opiskelijat hakeutuvat joko sosiaalipolitiikan, sosiologian tai taloussosiologian maisteritutkintoihin.

Sosiaalipolitiikan tutkinnot tuottavat asiantuntijoita hyvinvointijärjestelmän arviointi- ja tutkimustehtäviin. Sosiologian ja taloussosiologian tutkinnot puolestaan tarjoavat vankan perustan ymmärtää yhteiskuntaelämän moninaisuutta yhteiskuntarakenteista tai talousjärjestelmästä käsin.

Turun yliopisto on sosiaalityön hakukohteen osalta valtakunnallisessa yhteishaussa ja sosiaalitieteiden osalta Yhteiskunta tänään -pääsykoekurssilla Helsingin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Turkulaisen sosiaalitieteen erityislaatu

Sosiaalitieteiden laitokselta löytyy sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sekä sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet. Jokainen laitoksella edustettuna olevat oppiaineyksikkö on dynaaminen ja niillä on muista yliopistoista erottuva opetuksen ja tutkimuksen painopisteet.

Turun yksiköissä tehdään vahvasti empiiristä eli kokemusperäistä tiedettä. Olemme tunnettuja etenkin laajojen tutkimusaineistojen ja korkeatasoisen menetelmäosaamisen yksikkönä. Eri yksiköt tekevät tiivistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä. Laitoksella toimii kaksi aktiivista yhteistyöverkostoa, Turku Centre for Welfare (TCWR) ja Cultural Interaction Research Network (KULTVA).

Yhteiskunta- ja taloustieteissä käydään jatkuvasti keskustelua eri tieteenalojen keskinäisistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Myös opiskelijoiden on hyödyllistä oivaltaa, että eri oppiaineiden ja tieteenalojen määritelmät ovat käyneet yhä monimutkaisemmiksi.

Sosiaalitieteille jää usein rooli yhdistää monitieteiset näkökulmat sosiaalisiksi ja yhteiskunnallisiksi. Turkulainen sosiaalitiede tekee aktiivisesti tätäkin työtä – myös Turun ja Suomen ulkopuolella!