Ladataan

Tutkimushanke

Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan – Feministisen tiedon ja politiikan jännitteet strategisessa valtiossa (FEMTIE) -hanke tutkii tiedon, politiikan ja demokratian jännitteisiä suhteita. 

FEMTIE ottaa kohteekseen keskeisen poliittisten kamppailujen alueen: talouspolitiikan ja taloutta koskevan tiedon. Hankkeemme etsii feministisen politiikan avulla tapoja purkaa talouspolitiikan ja taloutta koskevan tiedon valtaa tuomalla esiin vaihtoehtoisia tapoja tietää taloudesta ja ajatella taloutta esimerkiksi sosiaalisena huolenpitona. 

Samalla katsomme asiantuntijavetoista feminististä politiikkaa kriittisesti ja pohdimme, miten tiedon ja talouden keskeisyys muuttaa kansalaisvaikuttamisen tapoja, rajaa toisin tietämisen mahdollisuuksia ja sysää kansalaisyhteiskunnan toimijoita sivuun vaikuttamisen areenoilta. FEMTIE yhdistää teorian ja toiminnan kokeilemalla yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa demokraattisempia poliittisen vaikuttamisen tapoja, jotka perustuvat feminististä teoriaperinnettä seuraten tiedon ja politiikan ymmärtämiseen toisistaan erottamattomiksi sekä pyrkimykseen haastaa vallitsevat tiedon ja tietämisen käytännöt.

Poliittisen talouden tutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, politiikantutkimuksen ja tiedonsosiologian näkökulmia yhdistelevässä FEMTIE-hankkeessa tutkimme neljän toisiinsa limittyvän työpaketin avulla tiedon, politiikan ja kansalaisvaikuttamisen jännitteisiä suhteita. 

1) Sukupuolitietoinen budjetointi

Työpaketissa tutkitaan tietopohjaisen feministisen strategian, sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämistä ja toimeenpanoa Suomessa. 

2) Tietoon perustuvien feminististen strategioiden ylikansallinen liikkuminen

Työpaketissa tutkitaan taloutta koskevaa ylikansallista feminististä tietoa ja politiikkaa sekä niiden liikkumista Suomeen kahden tapausesimerkin avulla: sukupuolitietoinen budjetointi sekä feministiseen taloustieteeseen perustuva kansalaisaktivismi.

3) Feministinen toimijuus poliittisessa julkisuudessa

Työpaketissa analysoidaan feministisen tiedon ja politiikan diskursiivisia kamppailuja ja ilmenemismuotoja poliittisessa julkisuudessa, sekä tutkitaan erilaisten feministisen toimijoiden suhdetta poliittiseen julkisuuteen erityisesti tiedon ja politiikan jännitteisen suhteen näkökulmasta. 

4) Uudenlaiset poliittisen kansalaisvaikuttamisen tavat

Työpaketti kokeilee uudenlaisia kansalaisvaikuttamisen ja tietämisen tapoja. Siinä tuotetaan yhdessä keskeisten sidosryhmien (kansalaisjärjestöt, kansalaisvaikuttajat, toimittajat, poliitikot, virkamiehet, tutkijat, asiantuntijat) kanssa erilaisten tapahtumien välityksellä analyysejä tiedon ja politiikan jännitteisen suhteen ylittämisestä sekä uusia toimintatapoja ja tiedon muotoja. Tieteellisen julkaisemisen lisäksi tuomme tiedon laajemmalle yleisölle tuottamalla yhteistyössä hankekumppanimme Politiikasta-verkkojulkaisun kanssa teemajulkaisuja ja podcasteja tiedon, talouden ja politiikan suhteista sekä kansalaisvaikuttamisesta.