Aikuinen ja usemapi lapsi kuvattuna yläviistosta pelaamassa korttia värikkäälä alustalla.

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä tarjoaa tutkitusti vaikuttavia ratkaisuja lapsiryhmien parissa työskentelyyn

Laura Kortesoja

Lapsuus on täynnä oppimista, jatkuvaa kehitystä ja sosiaalistumista. Kasvatustyön keskiössä on mahdollistaa lapsille turvallinen ja kehitystä myönteisesti tukeva kasvuympäristö.

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä (Teacher Classroom Management, TCM) on suunniteltu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, alakoulujen opettajille ja muille lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Sen tavoitteena on parantaa lapsiryhmän sosiaalisia taitoja ja tarjota tehokkaita työkaluja ryhmänhallintaan. Menetelmän avulla tuetaan lasten itsesäätelyä, vuorovaikutustaitoja ja käyttäytymistä, erityisesti niiden lasten kohdalla, jotka tarvitsevat tukea näillä osa-alueilla.

Menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi lasten haastavan käytöksen ja käytösongelmien ennaltaehkäisyssä ja jo olemassa olevien haasteiden korjaamisessa. TCM-menetelmässä tarkastellaan kasvattajan toimintatapoja ja kasvuympäristön, kuten koulun toimintakulttuuria sekä tuetaan niitä lapsilähtöisemmiksi ja johdonmukaisemmiksi. TCM:n avulla kasvatusalan ammattilaiset voivat vahvistaa positiivista vuorovaikutusta ja luoda myönteistä oppimisilmapiiriä, mikä vähentää lasten käytösongelmia. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää lasten tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteita sekä lisätä lasten prososiaalisia taitoja ja tukea itsesäätelyn kehittymistä.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus toimii Ihmeelliset vuodet -ohjelman kansallisena koordinoijana Suomessa. Tutkimusta rahoittavat useat tahot, kuten Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla), Suomen Akatemia ja Euroopan Tutkimusneuvosto ERC.

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on ollut käytössä Suomessa jo yli 10 vuoden ajan ja se on kehitetty alun perin professori Carolyn Webster-Strattonin johdolla Yhdysvalloissa. Ohjelmaan kuuluvat vanhemmuusohjelma sekä ryhmänhallintamenetelmä TCM, joista kummastakin on vahvaa tutkimuksellista näyttöä ohjelman toimivuudesta.

Laaja valikoima työkaluja ryhmänhallintaan

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä tarjoaa arvokkaita työkaluja lasten kanssa työskenteleville ryhmänhallintaan ja käytösongelmien ennaltaehkäisyyn. Niiden avulla voidaan luoda myönteinen ja kannustava kasvuympäristö kaikille ryhmän lapsille, ja samalla vahvistaa ammattilaisten osaamista ja työssä jaksamista. Ohjelma tarjoaa proaktiivisia työkaluja haasteiden kohtaamiseen ja koko ryhmän tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen osana lapsiryhmän ohjausta.

Ryhmänhallintamenetelmässä keskiössä on ammattilaisen työotteen kehittäminen niin, että käytösongelmien syntyä pystytään ennaltaehkäisemään ja jo olemassa oleviin haasteisiin puuttumaan tehokkaasti. TCM-menetelmäkoulutus tarjoaa osallistujilleen laajan valikoiman työkaluja ja strategioita, jotka tukevat positiivisen ryhmänhallinnan kehittämistä ja lasten sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Ryhmänhallintaohjelman menetelmäosaajiksi kouluttaudutaan intensiivisissä, vuorovaikutteisissa työpajakoulutuksissa. Koulutukset sisältävät aiheeseen liittyvää teoriaa, käytännön harjoituksia, vertaiskeskusteluja ja videoesimerkkejä vuorovaikutustilanteista. Koulutus on suunniteltu tukemaan ammattilaisten työskentelyä lapsiryhmässä ja kykyä tunnistaa käytösongelmat sekä korjaamaan niitä tarvittaessa yksittäisillä lapsilla ja koko ryhmällä.

Tutkimuksella varmistetaan menetelmän vaikuttavuus

TCM (Teacher Classroom Management) -ryhmänhallintamenetelmän myönteisiä vaikutuksia on havaittu useissa maissa tehdyissä tutkimuksissa. Ryhmänhallintamenetelmän avulla voidaan luoda myönteinen kasvatusilmapiiri ja vähentää käytösongelmia, mikä edistää oppilaiden hyvinvointia ja oppimista.

Tutkimustulokset osoittavat ryhmänhallintamenetelmän vaikuttavan lapsiryhmän myönteisen ilmapiiriin ja vuorovaikutuksen lisääntymiseen sekä vähentävän oppilaiden käyttäytymisongelmia, kuten aggressiivista käytöstä. TCM-ohjelman käyttöönotto voi tutkimusten mukaan myös parantaa oppilaiden akateemista suoriutumista, sillä esimerkiksi oppilaiden keskittymisen parantuminen ja osallistumisen lisääntyminen voi johtaa parempiin oppimistuloksiin eri oppiaineissa. Ohjelman käyneet kasvatusalan ammattilaiset ovat myös raportoineet johdonmukaisuuden ja selkeyden lisääntymistä ryhmänohjauksessa. Ohjelma tarjoaa laajan valikoiman erilaisia työkaluja ja intensiivistä tukea, jotta kasvattajat voivat oppia ja soveltaa menetelmiä tehokkaasti.

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän tehokkuutta, vaikutuksia ja hyötyjä seurataan ja tutkitaan myös Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Menetelmäkoulutuksiin osallistuvilta kerätään tietoa sähköisten kyselyjen avulla koulutuksen alkaessa ja päättyessä. Lisäksi toteutetaan seurantakysely 56 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Tutkimuksessa käytetään erilaisia mittareita, kuten ryhmänhallintataitojen, työssä jaksamisen ja viihtyvyyden arviointia sekä koulutukseen ja menetelmän fideliteettiin liittyviä kyselyitä.

Vahvaan tutkimusnäyttöön pohjaavalla menetelmällä varmistetaan, että suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa on käytössä aidosti vaikuttava ryhmänhallintamenetelmä.

Kirjoittaja Laura Kortesoja on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yliopisto-opettaja. Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on osa tutkimuksen lippulaiva INVESTiä

Kirjallisuutta:

Allen, K., Hansford, L., Hayes, R., Allwood, M., Byford, S., Longdon, B., … & Ford, T. (2020). Teachers’ perceptions of the impact of the Incredible Years® Teacher Classroom Management programme on their practice and on the social and emotional development of their pupils. British Journal of Educational Psychology, 90, 75-90.

Drugli, M. B., Handegård, B. H., Lydersen, S., Kirkhaug, B., Fossum, S., & Aasheim, M. (2016). Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study.

Hayes, R., Titheradge, D., Allen, K., Allwood, M., Byford, S., Edwards, V., … & Ford, T. (2020). The Incredible Years® Teacher Classroom Management programme and its impact on teachers’ professional self‐efficacy, work‐related stress, and general well‐being: Results from the STARS randomized controlled trial. British Journal of Educational Psychology, 90(2), 330-348.

Kennedy, Y., Flynn, N., O’brien, E., & Greene, G. (2021). Exploring the impact of Incredible Years Teacher Classroom Management training on teacher psychological outcomes. Educational psychology in practice, 37(2), 150-168.

Korest, R., & Carlson, J. S. (2021). A meta-analysis of the current state of evidence of the Incredible Years Teacher-Classroom Management program. Children, 9(1), 24.

Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. Review of educational research, 86(3), 643-680.

Maunula, M., Granlund, K., & Harju-Luukkainen, H. (2023). Elementary school teachers’ experiences of implementing the Teacher Classroom Management Method: Case study in Finland. International Journal on Studies in Education, 5(3).

Reinke, W. M., Stormont, M., Herman, K. C., & Dong, N. (2021). The Incredible Years Teacher Classroom Management program: Effects for students receiving special education services. Remedial and Special Education, 42(1), 7-17.

Facebooktwitterlinkedin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *