Tiedekummit – uudenlaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Mitä tämä käytännössä oikein tarkoittaa, on varmasti moni miettinyt kuultuaan Turun yliopiston Sote-akatemian, INVEST -lippulaivan  ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) tiedekummi-yhteistyöstä. Ihan relevantti kysymys, jota me toiminnassa mukana olevat olemme miettineet paljon itsekin. Nyt parin vuoden kokemuksen jälkeen pystymme jo vastaamaan kysymykseen paremmin. Olemme löytäneet yhdessä ne kulmakivet, joiden varaan tiedekummitoimintaa kannattaa rakentaa siten, että se aidosti hyödyttää molempia osapuolia ja palvelee yhteisen tavoitteemme – lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin – toteutumista.

Tiedekummius yhdistää yliopiston ja työelämän toimijat järjestökentän kautta

Tiedekummitoimintamme käynnistyi 2019 VSLJ:n aloitteesta. Ideana oli vahvistaa VSLJ:n asemaa lastensuojeluun ja lapsen oikeuksien turvaamiseen liittyvien kysymysten asiantuntijana Varsinais-Suomessa tuomalla kiinteään yhteistyöhön tiedeyhteisön edustajat. Toimintaan mukaan kutsutut Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat ja avainhenkilöt nimettiin Heidekenin tiedekummeiksi, tehtävänään toimia linkkeinä VSLJ:n ja tiedeyhteisön välillä. Yhteisenä nimittäjänä toimii tahto edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn ja sen kehittämisen perustumista tutkittuun tietoon. Tiedekummitoiminnalla halutaan myös tukea eri tieteenalojen tutkimuksen sekä sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan yliopistokoulutuksen sisältöjen suuntaamista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Sote-akatemian ja INVESTin tutkimus ja opetus ovat luontaisesti lähellä toisiaan; molemmat työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien teemojen parissa. Sote-akatemian toiminta perustuu yliopiston kaikkien kahdeksan tiedekunnan mukanaoloon. Tavoitteena on vastata sote-, kasvatus- ja opetusalan osaamis- ja tietotarpeisiin monialaisen koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön kautta. INVESTissä mukana ovat sosiaalitieteet, psykologia ja lastenpsykiatria, joissa muun muassa kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia interventioita lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön tai heidän toimintansa tueksi.

Tiedekummitoiminnan yhteydessä olemme tutustuneet toistemme toimintaan entistä paremmin ja näin myös havaitsemme mahdolliset yhteistyön aihiot entistä herkemmin. Yliopiston ulkopuolisen tahon yhteistyöaloite on siis vahvistanut monitieteistä yhteistyötä myös yliopiston sisällä. Voidaankin sanoa, että Heidekenin tiedekummitoiminnassa tulevat eläväksi Turun yliopiston strategian tavoitteet monitieteisyyden, yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistamisesta kaikkien perustehtävien hoitamisessa.

Tiedekummius tuo yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osaksi tutkijan arkea

Sekä Sote-akatemiaa että INVESTiä vie eteenpäin vahva halu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vaikuttavuuteen kaikessa toiminnassa. Monitieteisen tutkimuksen avulla havaitaan epäkohtia, joihin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi kannattaa oikeasti puuttua. Sote-akatemiaa ja INVESTiä yhdistää myös pyrkimys löytää kiinnostavia ja laajasti tavoittavia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoja. Tiedekummiyhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Kokemuksemme mukaan kummitoiminta madaltaa tieteen ja käytännön työelämän välistä raja-aitaa ja avaa tutkijoille aivan uuden kanavan olla suoraan yhteydessä lastensuojelun järjestökenttään. Tutkija voi nähdä tutkimuksensa uudessa valossa hänen päästessään kertomaan eri tahoille, miten heidän kannattaisi ottaa tulokset huomioon omassa työssään. Muutoksen aikaansaamisen mahdollisuus tuo uudenlaista merkityksellisyyttä tutkijan työhön ja voi näin lisätä myös työhyvinvointia.

Ei pidä myöskään vähätellä kummitoiminnan tuoman monialaisen verkoston merkitystä. Lastensuojelujärjestöillä on hyvät yhteydet muun muassa kuntapäättäjiin, mikä laajentaa tiedekummitoiminnan kautta yksittäisen tutkijan tai asiantuntijan verkostoa huomattavasti. VSLJ:n verkoston kautta olemme myös saaneet jäseniä hankkeiden ohjausryhmiin sekä lastensuojelun kentällä toimivia esimerkiksi tapahtumien asiantuntijapaneeleihin ja tutkimuksiin osallistujiksi. Verkostoja on voitu hyödyntää myös toisin päin; olemme voineet tarjota yliopiston asiantuntemusta ja kumppaneita lastensuojelujärjestöjen käyttöön.

Tiedekummius rakentaa siltaa yliopiston ja asiantuntijoiden arjen välille

Sote-akatemian järjestämän tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarjonnan lähtökohtana korostuu työelämälähtöisyys, minkä varmistamisessa tiedekummitoiminta on erinomainen keino. Olemme esimerkiksi tuottaneet yhteistyössä sisältöjä Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle Osaamispuu.fi®  -sivustolle, joka on avoin oppimisalusta kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille. Olemme saaneet järjestöiltä heidän toiminnassaan kehitettyjä materiaaleja, joista on muokattu  pedagogisesti toimivia ja näyttöön perustuvia koulutussisältöjä Sote-akatemian asiantuntijoiden toimesta.

INVESTille on erittäin tärkeää saada levitettyä tietoa kehitetyistä interventioista ja niiden käytöstä. Interventio-ohjelmat tarjoavat valmiit tutkittuun tietoon perustuvat toimintamallit lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Kummitoiminnan kautta tavoitettava verkosto auttaa viemään tietoa eteenpäin. Lisäksi järjestökentältä saadaan tietoa ajankohtaisista lastensuojelun ongelmakohdista, joihin tutkimusta olisi hyvä suunnata.

Heidekenin tiedekummien näkyvin yhteistyön muoto on ollut nyt jo kolmatta kertaa yhteistyössä järjestettävä Lapsen oikeuksien päivän tilaisuus, joka toteutuu osana kansallista lapsen oikeuksien teemaviikkoa. Tilaisuudessa nostetaan esiin ajankohtaisia lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja peilaten niitä uusimpaan tutkimustietoon. Tänä vuonna järjestämme Lapsen oikeuksien päivän tilaisuuden 19.11. teemalla Miten turvaamme jokaisen lapsen oikeuden hyvään kohteluun ja velvollisuuden kohdella muita hyvin? Voit tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua mukaan täällä:  https://vslj.fi/lop2021/.

Käynnistä oma tiedekummitoiminta!  

Suosittelemmeko tiedekummitoimintaa muille? Ehdottomasti! Toiminta ei ainoastaan tarjoa kanavaa tutkimustuloksien jakamiselle, vaan sen kautta välitetään myös tiedeyhteisöön kentältä nousseita ajankohtaisia havaintoja, mikä auttaa suuntaamaan sekä tutkimusta että opetusta ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin. Kummitoiminnan avulla yliopiston toimijat voivat kasvattaa verkostoaan ja päästä vuoropuheluun oman työnsä vaikuttavuuden kannalta merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kokemuksemme perusteella kannustamme yliopistolaisia etsimään rohkeasti kumppaneita työelämästä ja ympäröivästä yhteiskunnasta, sillä akateemisen aidan yli kurkistaminen voi antaa enemmän kuin uskallat edes toivoa! Toiminnan voi aloittaa pienesti ja moottoriksi riittää vilpitön halu kokeilla uudenlaista yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tärkeintä onkin löytää kumppanit, jotka jakavat samat arvot ja pystyvät sitoutumaan yhteisiin päämääriin.

Vaikka toiminnan laajuus ja mukana olevien määrä olisi varsin pieni, on yhteistyötä tärkeää koordinoida alusta alkaen. Kuulostaa byrokraattiselta, mutta ilman koordinointia toiminta helposti hajoaa ja alkaa hiipua. Kumppanien kanssa on hyvä miettiä, mitkä ovat juuri meille sopivia yhteistyön muotoja ja mitkä edistäisivät molempien tavoitteita parhaiten. Myös toimintaan tarvittavista ja kumppaneilla käytettävissä olevista resursseista on tärkeää keskustella ja sopia. Esimerkiksi Heidekenin tiedekummien yhteiset päämäärät on kirjattu ylös ja joka vuodelle tehdään toimintasuunnitelma yhdessä. Meillä tiedekummius rakentuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen ympärille; mikä tavoite voisi yhdistää tiedeyhteisön ja työelämän sinun tiimissäsi tai yksikössäsi?

Miia Tuominen

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä Sote-akatemiassa.

Mariikka Whiteman

Mariikka Whiteman

Kirjoittaja työskentelee viestintäasiantuntijana INVEST-lippulaivahankkeessa.

 

 

 

 

 

Categories: Hyvinvointi, Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *