kuvituskuva koodi

Sivistyksen voitto byrokratiasta – eurooppalainen tekoälyvallankumous

Euroopan unionin toiminta näyttäytyy toisinaan varsin mutkikkaana ja vaikea­selkoisena. EU on kuitenkin Suomellekin paras vaikutus­kanava monien globaalien ilmiöiden suhteen. Tällaisia ovat valtioiden rajoista piittaamattomat ympäristö­haasteet ja kansain­väliset ihmis­oikeus­kysymykset, mutta myös tekoäly­vallan­kumous, josta olen aiemminkin kirjoittanut tällä palstalla. Mitä EU on tekemässä tekoälyn suhteen, ja mitä mieltä me Suomessa olemme asiasta? Pitääkö olla huolissaan?

Euroopan komissio julkaisi ensimmäisen tekoälyn koordinoidun toiminta­suunnitelman vuonna 2018. Lisäksi komissio nimitti tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntija­ryhmän, joka laati luotettavan tekoälyn etiikka-, politiikka- ja investointi­suositukset. Komission sääntely­ehdotus on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja se pyrkii edelläkävijänä viitoittamaan suuntaa globaalisti.

Viime keväänä komissio päivitti suunnitelman, antoi tiedon­annon tekoälyn eurooppalaisesta lähestymis­tavasta sekä teki ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoidusta sääntelystä (Artificial Intelligence Act). Asetus­ehdotus pohjautuu komission viime vuonna antamaan tiedon­antoon Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta sekä tekoälyä koskevaan valkoiseen kirjaan.

Eikä tässä vielä kaikki. Komissio julkaisi keväällä myös tiedonannon ns. digitaalisesta kompassista – 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosi­kymmentä varten. Tiedonannon pohjalta komissio antoi syksyllä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvan Polku digitaaliselle vuosi­kymmenelle -ohjelman perustamisesta.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) on ollut voimassa jo vuodesta 2018. Viime vuonna komissio ilmoitti suunnitelmistaan antaa Euroopan unionin datasäädös osana Euroopan unionin datastrategiaa. Komission tarkoituksena on antaa ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi loppuvuodesta 2021.

Nyt alkaa jo hirvittää. Dokumentteja on paljon ja ne ovat uuvuttavan pitkiä ja vaikeaselkoisia. En voi väittää niitä kaikkia itsekään lukeneeni. Uhkaavaa byrokratia­epätoivoa vältellen yritän kuitenkin kosketella muutamia keskeisiä digitalisaatioon ja datafikaatioon sekä kilpailu­kykyyn ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia. Esille nostamani seikat perustuvat eduskunnan tulevaisuus­valio­kunnan uunituoreeseen lausuntoon (TuVL 9/2021 vp 29.11.2021), minkä valmisteluun itsekin osallistuin asiantuntija­roolissa. Kirjoitukseni sisältää useita lainauksia lausunnosta ja edustaa siten isossa kuvassa Suomen kantaa, mutta valinnat, painotukset, kommentit ja mielipiteet ovat omiani.

Digitalisaatio

Euroopan ja samalla Suomen kilpailukyky perustuvat digitaaliselle kehitykselle, innovaatioille, tutkimukselle, osaamiselle ja toimiville sisämarkkinoille. Yleisesti Euroopan vahvuutena pidetään ihmis­keskeistä ja luottamusta korostavaa digitalisaatio­kehitystä. EU:n strategisen autonomian ja kilpailu­kyvyn on perustuttava sen omien vahvuuksien kehittämiselle sekä reilulle kilpailulle ja maailman­talouteen osallistumiselle. Erityisesti kaksois­siirtymää eli saman­aikaisesti sekä digitaalista että vihreää siirtymää edistävät innovaatiot nähdään Euroopan mahdollisuutena.

Euroopan digitaalisen sisämarkkinan tulokset ovat kuitenkin tähän saakka jääneet vähäisiksi. Perustellusti voidaan väittää, että Eurooppa on ylipäätään jäänyt jälkeen teknologian kehityksestä, kansain­välisestä liiketoiminnasta ja näihin liittyvästä arvon­kehityksestä. Suurimmat viisi yhdys­valtalaista teknologia­yhtiötä ovat yhtä arvokkaat kuin kaikki Lontoon pörssin, Saksan pörssin, kaikkien pohjois­maiden ja Baltian maiden pörssien lista­yhtiöt yhteensä. Maailman suurimpien 40 teknologia­yhtiön joukossa on 21 yhdys­valtalaista, 10 kiinalaista ja 4 EU-alueen yhtiötä. Näistä yhdys­valtalaisten yhtiöiden keski-ikä on noin 40 vuotta, kiinalaisten noin 25 vuotta ja eurooppalaisten yli 100 vuotta. Sinänsä arvostettava vanha eurooppalainen yritys­kulttuuri ei selvästikään ole ainakaan ratkaiseva ylivoima­tekijä.

Kyvyttömyyttä synnyttää teknologiajättejä voidaan pitää Euroopan vakavana ongelmana. Euroopassa syntyy startup-yrityksiä yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa, mutta heikommat rahoitus­mahdollisuudet ja digitaalisen sisämarkkinan puuttuminen ohjaavat yritykset skaalautumaan muualla. Yrityksiä olisikin kannustettava uusien innovaatioiden ja disruptiivisten liike­toiminta­mallien kehittämisen lisäksi niiden skaalaamiseen Euroopassa.

Digitalisaatiolla on valtava potentiaali etenkin palveluiden parantamisessa. Eurooppalainen sähköinen identiteetti ja digitaalinen kansalaisuus ovat tärkeitä tavoitteita. Myös tekoäly­avusteisen päätöksen­teon vastuut ja oikeudellinen pohja tulisi määrittää. Suomella voisi olla tässä keskeinen rooli, mutta se edellyttää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön parantamista. Sote-uudistus olisi mainio momentum, mutta julkisuudessa käytävä keskustelu ei nostata suuria toiveita.

Data, data, data

Laadukas ja runsas data on nykyaikaiselle koneoppimiseen perustuvalle tekoälylle välttämätöntä. Monen kehityskohteen osalta paras osaaminen on kuitenkin siirtynyt suuryrityksiin, koska niillä on resursseja kerätä ja annotoida valtavia määriä dataa. Tällöin tekoälyn kehitys­suunnat määräytyvät yritysten intressien mukaan.

Facebookin kaltaisten menestyvien jättiyritysten koko liiketoiminta perustuu uudenlaiselle mallille, jossa palvelun käyttäjä ei ole yrityksen asiakas, vaan myytävä tuote. Facebookin asiakkaita ovat mainostajat, jotka ostavat käyttäjäprofiileja: tietoa, jonka yksityiset ihmiset luovuttavat yritykselle vapaaehtoisesti ja korvauksetta ”ilmaista” palvelua käyttäessään. Tesla soveltaa samankaltaista lähestymis­tapaa autonomisen autonsa kehitystyöhön.

Tekoälymenetelmien antamien tulosten luotettavuus palautuu vahvasti opetusdataan: määrän kasvattaminen parantaa tuloksia. Myös laadulla on väliä: esimerkkidatasta opitaan saman­arvoisesti kaikki sen piirteet, ei pelkästään niitä, joita tavoitellaan. Jos ja kun esimerkiksi kielimallien opetuksessa käytetyt tekstit sisältävät syrjiviä piilo­merkityksiä ja jopa epätotuuksia, nekin opitaan.

Arkaluonteisen datan käytön sääntely on erityisen tärkeätä, mutta mallien monimutkaisuuden vuoksi kontrolli on vaikeata, ja hyvää tarkoittavat teot saattavat kääntyä itseään vastaan. Google pyrkii sensuroimaan hakutuloksistaan loukkaavaksi miellettyä sisältöä ja tuottaa samalla systemaattisen vääristymän, minkä vuoksi etniset ja seksuaalivähemmistöt ovat tuloksissa aliedustettuina.

Myös pienten kielialueiden asema on otettava huomioon tekoälyn kehityksessä. Suomen­kielen teknologian kehittymättömyys ja annotoidun aineiston pieni määrä on haaste, jonka voittamiseksi Turun yliopisto on tehnyt uraauurtavaa työtä. Parasta olisi, jos tekoälyn opetus voisi tapahtua globaalilla aineistolla, ja käyttö kansallisilla kielillä. Standardoitujen rajapintojen edistäminen olisi pienten (eurooppalaisten) kielten näkökulmasta tärkeätä.

Datafuusiolla, eri lähteistä saatavan datan yhdistämisellä voidaan saavuttaa merkittävää yhteis­kunnallista hyötyä ja luoda kukoistavia liiketoiminta­ekosysteemejä. Haasteita aiheuttaa datan semanttisen yhteis­mitallisuuden puute, mutta myös yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin datan sekä omadatan jakamisen alustojen puute, lainsäädännön tulkinnan­varaisuus ja lupaprosessien raskaus. Tieteen näkökulmasta avoimella datalla ja ohjelmistolla on tässä keskeinen rooli, mutta avointa dataa olisi mahdollisuuksien mukaan voitava käyttää myös muihin kuin pelkästään tutkimuksellisiin tarkoituksiin, yksityisyyden suoja huomioon ottaen.

Komissio esittää yrityksiä velvoittavaa datan jakamista kansalaisia paremmin palvelevien ratkaisuiden ja yhteis­kunnallisesti merkittävien ongelmien ratkaisemiseksi. Kyseinen sääntely­tehtävä ei ole helppo, mutta ainakin julkisin varoin tuotetun datan tulisi olla julkista ja rajoituksitta hyödynnettävissä eri palveluissa, ellei ole jotakin esimerkiksi yksityisyyden suojaan liittyvää syytä olla julkaisematta dataa. Vastaava säännöstö on ollut jo kauan voimassa Yhdysvalloissa, jossa liitto­valtion rahoituksella julkaistut aineistot ovat olleet vapaasti käytettävissä mihin tahansa tarkoitukseen. Tällä on ollut suuri merkitys paitsi tieteelliselle tutkimukselle, myös erilaisten digitaalisten palvelujen kehitykselle.

Datan keskittämisen sijaan kannattaa pohtia datan hajauttamista tietosuoja­riskien pienentämiseksi. Vaihtoehtona nykyisille keskitetyille pilvipalveluille on kehittymässä uusi ns. reuna– tai sumulaskennan paradigma, jossa datan paikallinen käsittely korostuu. Toisin kuin pilvessä, sumussa laskeminen tuodaan lähelle dataa tuottavia ja käyttäviä laitteita, ja vain olennainen tieto välitetään pilveen. Hajautettua tekoälyä hyödyntäen esimerkiksi terveys­tietoja ei tarvitse luovuttaa ulkopuolisille, vaan käyttäjälle voidaan järjestää pääsy tarvitsemaansa dataan turvallisesti suojatussa ympäristössä.

Tekoälyn uhat

Mediaa seuratessa muodostuu helposti kuva, että itsenäisesti päätöksiä tekevä tekoäly on jo keskuudessamme tuottaen tieteellisiä ja kaupallisia läpimurtoja, ja on vain ajan kysymys, milloin kone kehittyy ihmistä älykkäämmäksi ja itsestään tietoisena kaappaa vallan. Vaikka tällainen singulariteetti ei olekaan mahdoton, tekoälyn kehityksen suurin yhteis­kunnallinen uhka ovat heikkolaatuista dataa käyttävät ja huonosti suunnitellut tekoäly­järjestelmät, joiden innokkaat käyttäjät eivät ymmärrä niiden toimintaa. Tällaisessa villissä lännessä kenelläkään ei ole kontrollia, vaan syntyy otollinen maaperä mitä mielikuvituk­sellisimmille huijareille.

Tekoälyjen opetusaineistoihin liittyy useita turvallisuusuhkia. Aineistoja manipuloimalla järjestelmän kehittäjä tai ulkopuolinen hyökkääjä voi rakentaa järjestelmään hyvin vaikeasti havaittavissa olevan takaoven, joka saa järjestelmän toimimaan valituissa tilanteissa halutulla tavalla. Esimerkiksi hakemusten käsittelyn järjestelmä voidaan manipuloida hyväksymään tai hylkäämään hakemukset, joissa on tietty harmittomalta vaikuttava avainsana tai muu piirre. Jos opetusaineistot sisältävät arkaluontoisia tietoja, saattaa niiden paljastuminen valmiista järjestelmästä osoittautua ongelmaksi, johon perinteiset salaus­menetelmät eivät pure.

Eettiset kysymykset ja intressiristiriidat jakavat tekoälysovellusten käyttäjäryhmiä. Milloin yksilön etu voidaan asettaa yhteisen edun edelle, ja päin vastoin? Perustuuko yhteis­kunnan vastuu yksilöstä vastavuoroisuuteen vai onko se pyyteetöntä? Olemme saaneet kokemuksia voimakkaasta yhteis­kunnallisesta jännitteestä nyt pandemia-aikana rokotettujen ja rokottamattomien välisten intressi­ristiriitojen muodossa. Perusoikeudet ja velvollisuudet sekä yhteiskunnan turvallisuus voivat asettua monin tavoin vastakkain. Arvojen yhteen­sovittamista helpottaa se, että useinkaan kyseessä ei ole dikotominen ominaisuus, vaan teknologisin keinoin eri vaikutusten tasapainoa ja myös kustannuksia voidaan säätää.

Eräs yhteiskunnallinen uhkakuva liittyy tekoälyjärjestelmätoimittajien kasvavaan taloudellis-poliittiseen valtaan. Globaalien alustojen toimittajat uhkaavat monopolisoida sovellusten tuottamat taloudelliset hyödyt ja muodostaa merkittäviä ylikansallisia yhteiskunnallisia toimijoita valtioiden rinnalle. Digitaalisten palvelujen yhdentyminen mahdollistaa yksilön toiminnasta kertovan datan yhdistelyn, minkä avulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, yritysten toimintaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tällaisesta on jo nähty esimerkkejä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa sekä Britannian brexit-äänestyksessä.

Vuorovaikutteinen, tekoluova tukiäly tuottaa sisältöä yhä automaattisemmin, mikä parantaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, mutta luo valitettavasti tilaisuuksia myös haitalliselle informaatio­vaikuttamiselle. Yritysten ja valtioiden lisäksi myös yksityiset ihmiset alkavat käyttää tekoälyä vaikeasti ennakoitavin tavoin. Tarve sisäisten ja ulkoisten turvallisuusriskien ennakoinnille, uudenlaiselle sääntelylle sekä kyber- ja informaatio­puolustukselle kasvaa. Käyttäjien ymmärrys sisällön alkuperästä ja oikeellisuudesta muodostuu keskeiseksi kysymykseksi. Yhteiskunnan resilienssi riippuukin yhä enemmän kansalaisten yleisestä tieto- ja taitotasosta, yhteisöllisyyden tunteesta ja puolustustahdosta.

Toimenpiteet kilpailukyvyn parantamiseksi

Julkisuudessa on kannettu huolta Euroopan kilpailukyvystä tekoälykehityksessä. Eurooppalaisten yritysten on vaikeaa saada jalansijaa kuluttajadataa hyödyntävillä markkinoilla, koska määräävät kansainväliset yhtiöt ovat kasvaneet liian suuriksi eikä Eurooppa ole kyennyt estämään datan kulkeutumista niille. Samaan aikaan kriitikkojen mielestä tiukka datalainsäädäntö on haitannut eurooppalaisten toimijoiden kehitystä.

Yleinen näkemys Euroopan kilpailukyvystä perustuu kuitenkin nimenomaan kulttuurisille vahvuuksillemme vastuullisen ja eettisen tekoälyn kehittäjänä. Vastuullisessa markkina­taloudessa ajatellaan kuluttajan valitsevan lopulta luotettavimmaksi ja kestävimmäksi koetun palvelun. Yhdysvaltain valitsema yritysten toiminta­edellytyksiä korostava vähäisemmän sääntelyn tie ja Kiinan suoraviivainen keskusjohtoinen politiikka ovat tässä suhteessa toisenlaisia. Niillä molemmilla on vahvuutensa, ja nähtäväksi jää, kuka veikkaa oikeaa hevosta.

Eettisyyttä ja vastuullisuutta korostavassa katsannossa kilpailukyvyn edistämiseksi on kehitettävä teknologisten ratkaisujen yhteensopivuutta edistäviä standardeja ja avoimia rajapintoja. Tekoälyä ei pidä yrittää lainsäädännössä määritellä eikä vaatimuksia tule asettaa käytettävälle teknologialle, vaan käytetyn datan laadulle ja eettisesti hyväksyttävälle, kestävän kehityksen mukaiselle käyttötarkoitukselle. Kilpailukykyä rakentaisi myös tekoälyn määrätietoinen ja strategisesti johdettu hyödyntäminen julkisella sektorilla terveyden­huollosta maan­puolustukseen. (Sotilaallisiin tarkoituksiin kehitettävä tai käytettävä tekoäly rajataan komission ehdotuksessa sääntelyn ulkopuolelle, mikä saattaa johtaa tulkinta­haasteisiin.)

Korkea osaaminen on kenties kaikkein keskeisin kilpailu­kyvyn tae. Tarvitaan merkittäviä panostuksia sekä huippu­tutkimukseen ja -koulutukseen että laajaan yleis­sivistykseen. Yhteis­kunnallisesti kestävä tekoäly ei vaadi vain erikoistuneita asiantuntijoita ja tutkijoita, vaan myös huomattavan laajaa datan merkitykseen ja tekoälyn käyttöön liittyvää ymmärrystä niin kansalaisten kuin päätöksen­tekijöidenkin keskuudessa. Lainsäädännöllä ja viran­omaisilla tulee olla mahdollistava ja turvaava rooli, ei estävä.

Uuden teknillisen kehityksen kulttuurin luominen vaatii organisaatioilta paljon. Moniosaavat ryhmät ovat tärkeitä sekä tekoälyä suunniteltaessa että ­hankintoja tehtäessä. Suunnittelu­osaaminen edellyttää datatieteen menetelmien ohella tietoturvan hallintaa jo kehitystyön alkuvaiheessa, sillä sitä ei voi lisätä jälkikäteen. Kehitettävän tai hankittavan järjestelmän sisällöllinen kelpoisuus tulee varmistaa riittävän laajalla monitieteisellä osaamisella.

Järjestelmän käyttäjien ja muiden keskeisten sidosryhmien näkökulmat tulee integroida suunnittelu­prosessiin alusta alkaen. Myös organisaation johdolta vaaditaan ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoituksista: kun aiemmin ihmisen älykkyyttä vaatineita työtehtäviä korvataan teknisillä järjestelmillä, tulee organisaation toiminnan muuttumista katsoa kokonaisuutena. Työntekijät johtoa myöden on koulutettava uusiin toiminta­malleihin.

Rohkeasti kohti utopiaa!

Tekoäly­vallan­kumouksen tavoitteeksi pitää asettaa utopia, ei dystopia. Vaihto­ehtoisia tulevaisuuksia kohtaan ei ole syytä lietsoa pelkoa eikä rakentaa vastakkain­asetteluja. Robotit eivät vie työpaikkojamme, vaan muuttavat työmme (mielen­kiintoisemmaksi); teknologia ei tuhoa ympäristöämme ja terveyttämme (enää), vaan pelastaa meidät. Tekoäly ei korvaa ihmistä; ihminen ja älykäs kone yhdessä ovat voittava yhdistelmä. Yhteiskunta, joka nopeimmin ja laajimmin omaksuu tämän periaatteen, selviää voittajana. Ja jos ja kun – kuten tutkimus kertoo – tekoälyn avulla todella saadaan merkittävästi edistettyä suurinta osaa kestävän kehityksen tavoitteista, olemme kaikki voittajia.

""

Tapio Salakoski

Kirjoittaja on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, tekoälytutkija ja opettaja sekä monialaisen sivistysyliopiston vankkumaton kannattaja.

Categories: TutkimusKeywords:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *