Suurin osa kuljetusvahingoista olisi estettävissä oikeanlaisella suunnittelulla ja pakkauksella

Sujuvissa ja liiketoimintaa tukevissa toimitusketjuissa keskeisissä rooleissa ovat oikeanlainen pakkaus ja suojaus, kuljetusyksikön kustannustehokas lastaussuunnittelu, tehokas lastaus ja riittävä kuormanvarmistus. Toimitusketjun eri osapuolille on tärkeää, että tavarat toimitetaan vastaanottajille moitteettomassa kunnossa ja sovitussa ajassa, ja etteivät kuljetusvälineet vaurioidu. Kuljetusvahingoista aiheutuu aina myös epäsuoria kustannuksia ja haittoja. Kaikki vahingot eivät ole rahalla korvattavissa tai mitattavissa.

Kuljetuspakkauksessa korostuu turvallisuuden merkitys. Pakkauksen tehtävä on sisältää tuote, suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta, helpottaa tuotteen käsittelyä, mahdollistaa ja kestää turvallinen kiinnitys kuljetuksen ajan, sekä kertoa erilaisin merkinnöin tuotteesta. Pakkauksen avulla on myös mahdollista seurata lähetyksen etenemistä toimitusketjussa ja erilaisia olosuhteita. Eri kuljetusmuodot asettavat erilaisia haasteita eri vaiheiden onnistuneelle toteuttamiselle. Erityisesti merikuljetusten aikaiset rasitukset poikkeavat muiden kuljetusmuotojen haasteista. Varsinaista meripakkausta ei ole tarkkaan määritelty tuotteena, eikä siitä ole olemassa yleisesti tunnettua standardia. Meripakkaus on siis pakkaus, joka antaa riittävän suojan merikuljetusten mekaanisia ja ilmastollisia rasituksia vastaan.

Meripakkausohjeella ja lastaussuunnittelulla riskienhallintaa ja tehokkuutta

MeriDiLogis-hanke pyrkii vähentämään kuljetusvahinkoja, edistämään kuljetusturvallisuutta ja lisäämään riskienhallintaa. Pk-yritysten käytettävissä ei ole merikuljetuksiin liittyvää ajan tasalla olevaa meripakkausohjetta. Riittämätön ja vääränlainen pakkaus saattaa aiheuttaa tuotteen vahingoittumisen matkan aikana. Virheellinen pakkaus saattaa myös olla este riittävälle kuorman varmistamiselle ja tukemiselle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita kuljetusketjun aikana ihmisille, tavaroille ja ympäristölle. Virheellisen pakkauksen ja riittämättömän kuormanvarmistuksen takia tuotteita joudutaan valmistamaan ja kuljettamaan uudelleen, mikä rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa osapuolille ei-toivottuja seurannaisvaikutuksia. Sanotaan, että virheellinen ja hajonnut pakkaus on epäekologisin.

MeriDiLogiksen tavoitteena on myös tehostaa kuljetusyksiköiden täyttö- ja käyttöastetta sekä sujuvoittaa kuljetusyksikön lastausta. Erilaisia lastaussuunnitelmaohjelmia on olemassa, mutta ne eivät ole täysin soveltuvia alueellisiin olosuhteisiin. Puutteelliset lastaussuunnitelmat aiheuttavat kuljetuskapasiteetin ja resurssien vajaata käyttöä. Vaillinaiset suunnitelmat aiheuttavat myös lastauksessa käytettävien koneiden turhaa tyhjäkäyntiä. Nämä yhdessä aiheuttavat ympäristörasitusta ja -haittoja. Lastaustilanteet saattavat olla erittäin nopeatempoisia, ja lastauksen riittämätön ennakkosuunnittelu vaarantaa lisäksi työturvallisuuden.

MeriDiLogiksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuljetettavien tavaroiden pakkaamiseen ja suojaamiseen liittyvä meripakkausohje huomioiden kuorman varmistaminen ja merikuljetusten aiheuttamat haasteet ja rasitukset. Osana tätä toimintaa selvitetään kuljetusvahinkoja ja vaaratilanteita. Tavoitteena on myös tuottaa lastaussuunnitteluun ja lastaukseen ohjeistusta tehostamaan kuljetusyksiköiden käyttöastetta ja lastaustilanteita. Toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä kuljetusketjujen eri osapuolien kanssa. Hankkeen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Tältä pohjalta tavoitteena on käynnistää TKI-yhteistyötä ja jatkokehitystä tuotettavien materiaalien pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä.

MeriDiLogiksen toimenpiteet ja resurssit

Hanketoimenpiteissä tuodaan uusinta tietoa ja osaamista hyödyttämään Satakunnan pk-sektoria yli maakuntarajojen ja vahvistamaan elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä. Verkostoja vahvistamalla ja kansainvälisellä yhteistyöllä edistetään satakuntalaisten yritysten ja toimijoiden verkostoitumista ja uusimman tiedon hyödyntämistä yritysten innovaatiotoimintojen vahvistamisessa. Hankkeen myötä logistiikan turvallisuus, tehokkuus sekä varmuus paranevat ja negatiiviset ympäristövaikutukset vähenevät.

MeriDiLogis on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen kehittämishanke ajanjaksolla 1.11.2020-31.8.2023 (Hankekoodi: A76534). Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaa Turun yliopisto hankekoordinaattorina. Hankkeen tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia ja tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

MeriDiLogis – Meripakkaus ja kontin lastaussuunnittelu -webinaari 29.4.2021

MeriDiLogiksessa järjestetään osana hanketoimenpiteitä työpajoja, jotka on suunnattu erityisesti Satakunnassa toimiville yrityksille, mutta kaikki meripakkauksista ja konttien lastaussuunnittelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita. MeriDiLogiksen ensimmäinen työpaja järjestetään 29.4.2021. Virtuaalityöpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja pakkauksista, konttien lastauksen suunnittelusta sekä lastauksesta. Teemoitetuissa pienryhmissä syvennytään aihealueisiin tarkemmin ja tuloksia hyödynnetään MeriDiLogiksen jatkotoimenpiteissä.

Ilmoittaudu MeriDiLogiksen webinaariin viimeistään 28.4.2021 tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan edistämään turvallisuutta!

Kirjoittaja

Anne E. Suominen työskentelee erikoissuunnittelijana Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa ja on aktiivisesti mukana myös Lastiturvallisuustyöryhmässä eli LASTUssa.

Logot: Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Satakuntaliitto, Rauman kaupunki, Turun yliopisto

Linkkejä

MeriDiLogis www.utu.fi/meridilogis

SataDiLogis www.utu.fi/satadilogis

Lastiturvallisuustyöryhmä LASTU www.lastiturvallisuus.fi