Kaisu Paasio

Yrittäjyysyliopisto on monimuotoinen ja jännitteinen ilmiö

Yrittäjyys eri muodoissaan on yhä vahvemmin läsnä yliopistoissa, mutta mitä se tarkoittaa ja millaisena se näyttäytyy yliopistossa työskenteleville? Tarkastelen tuoreessa väitöskirjassani yrittäjyysyliopistoa yliopiston sisältä käsin, yliopistotoimijoiden näkökulmasta. Tutkin työssäni yliopistolaisten tarinankerrontaa sekä merkitysten rakentamisen ja tulkinnan yhteen kietoutumista, erityisesti tapaa, jolla yliopistolaiset puhuvat yrittäjyydestä yliopistossa sekä millaisia merkityksiä yrittäjyyteen, yliopistoon ja yrittäjyysyliopistoon kiinnitetään.

Yrittäjyysyliopisto rakentuu yliopistolaisten puheessa monella tasolla ja tavalla. Osa tutkimukseen osallistuneista on ollut aktiivisesti mukana edistämässä yrittäjyyttä yliopistossa, toisille taas yrittäjyys on vieraampaa sekä ilmiönä että toimintana. Osin tästä syystä myös yrittäjyysyliopiston tulkinta ja merkitys vaihtelevat.

Erilaisia tarinoita yrittäjyysyliopistosta

Esitän tutkimuksessani kuusi tarinaa siitä, miten yliopistolaiset rakentavat käsitystä yrittäjyysyliopistosta sekä miten yrittäjyysyliopistoon liittyviä merkityksiä luodaan ja jäsennetään. Kukin tarina tarjoaa omanlaisensa näkökulman yrittäjyysyliopistoon, jossa hahmottamisen ja jäsentämisen prosessi kattaa eri tavoin keskustelijoiden tulkintaa yrittäjyydestä ja yliopistosta, heidän pohdintaansa jokapäiväisestä työstään yliopistossa sekä yliopiston strategisen vision kriittistä arviointia. Näistä tarinoista johdetut metanarratiivit ”paljon melua tyhjästä”, ”yksityisklubi”, ”edistys” ja ”harhakuva” puolestaan kuvaavat yrittäjyysyliopiston tulkinnan moniäänisyyttä ja moninaisuutta; vain yhden käsityksen sijasta siitä on olemassa useita, osin päällekkäisiä ja samanaikaisia tulkintoja.

Yliopistolaisten tarinoissa yrittäjyysyliopisto näyttäytyy monimuotoisena, rikkaana ja kiistanalaisenakin ilmiönä, johon liittyy jännitteitä ja ristikkäisyyttä. Jännitteet syntyvät yliopistolaisten reaktiona tuntemattomaan – yrittäjyysyliopistoon – sillä kukaan ei varmaksi tiedä, mitä yrittäjyyden ja yliopiston yhdistäminen oikein tarkoittaa ja mihin se johtaa. Monilla on kuitenkin oletuksia ja ennakkokäsityksiä asiasta. Nämä kumpuavat erilaisista yrittäjyyskäsityksistä ja
-kokemuksista.

Yrittäjyysyliopisto tulkitaan yhtäältä rajoittavaksi, toisaalta mahdollistavaksi ympäristöksi

Vaikka yrittäjyyden nähdäänkin sopivan yliopistoon, sen sovittamisessa osaksi yliopiston toimintaa kaivataan lisää moniäänisyyttä ja yliopistolaisten osallistamista. Yliopistolaiset kokevat yrittäjyysyliopiston myös osin rajoittavaksi toimintakentäksi. Monet tuntevat jäävänsä pieneksi mielletyn ytimen ulkopuolelle tai eivät tunnista sopivansa yrittäjyysyliopiston profiiliin. Toisaalta sellaiset, jotka pitävät itseään yrittäjyysyliopiston keskeisinä toimijoina, kokevat painetta perustella valtavirrasta poikkeavaa yrittäjämäistä toimintaansa muille yliopistolaisille.

Yrittäjyysyliopisto tulkitaan myös myönteisenä voimavarana, joka voi esimerkiksi laajentaa ja monipuolistaa akateemista uraa, kun perinteisen yliopistotyön rinnalle saadaan akateemisen yrittäjyyden piirteitä. Laajemmassa mittakaavassa yrittäjyysyliopisto nähdään mahdollisuutena myös yliopistolle, sillä sen avulla voidaan profiloitua ja siten saavuttaa merkittävää kilpailuetua yliopistokentässä.

 

Kirjoittaja

Brahea-keskuksessa projektipäällikkönä työskentelevä Kaisu Paasio väitteli tohtoriksi Turun kauppakorkeakoulussa kesäkuussa 2022. Hänen yrittäjyyden alaan kuuluva väitöskirjansa, Making Sense of the Entrepreneurial University – A Social Constructionist View, on ladattavissa täältä: https://www.utupub.fi/handle/10024/153921

 

Tervetuloa yrittäjyysseminaariin!  

Aika: Torstaina 1.9.2022, klo 11.00-14.00

Paikka: Turku Turun kauppakorkeakoulu (Rehtoripellonkatu 3), OP-Sali

Entrepreneurship at universities – and at the University of Turku

Join this event to discuss entrepreneurship at the University of Turku (and internationally) and to learn from recent research on this topic!

We have a great set of interesting presenters leading us through the topic, including: Vice-Rector, Professor Mika Hannula (University of Turku), Assistant Pro-Vice-Chancellor (Enterprise), Chair in entrepreneurship (University of South Wales) Dylan Jones-Evans and Project Manager, PhD Kaisu Paasio.

In addition to the presentations, the seminar will include a panel to discuss what is being done – and could be done – to foster entrepreneurship at the University of Turku.

The panellists are: CEO of Dagsmark Petfood Ltd, Entrepreneur-in-Residence Laura Strömberg, Head of Corporate Collaboration, Faculty of Technology (UTU) Timo Vasankari, Lecturer, Faculty of Humanities (UTU) Kalle Konttinen, Collaboration Manager, Partnerships and Strategic Engagement (UTU), Entrepreneur Mikko Pohjola and Executive Director, Boost Turku Olli Massala.

The seminar is open to all faculty members and students at the University of Turku interested in the topic. We ask you to register through the following link in order to prepare enough coffee and sandwiches for the seminar participants. Register here!