Ihmisiä pöydän ympärillä juttelemassa

SIMHE-palveluja Turun yliopistossa ja -mentorointia Satakunnassa

Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pidempään Suomessa olleiden korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä ratkotaan SIMHE-vastuukorkeakouluissa. SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) on tällä hetkellä osana jo kymmenen korkeakoulun toimintaa. Toiminta käynnistettiin pilottina Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa vuonna 2016, eikä tarve ole osoittanut vähenemisen merkkejä. Yhteiskunnassamme tarvitaan yhä enemmän korkeakouluja tuottamaan ratkaisuja siihen, miten kansainväliset osaajat saadaan helpottamaan työvoimapulaa ja miten voidaan samalla ehkäistä aivovuotoa eli koulutettujen ihmisten siirtymistä pois Suomen työmarkkinoilta.  

Turun yliopistossa SIMHE-toiminta alkoi 2017, ja vastuu toteutuksesta oli osa yhden opinto-ohjaajan toimenkuvaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi korkeakoulujen strategiarahoitusta Talent Boost -toimenpideohjelmaan ja erikseen mainiten SIMHE-toimintaan vuosille 2021–2024. Näin Turun yliopistossa mahdollistettiin SIMHE-palvelujen huomattava laajentaminen ja kehittäminen. Tällä hetkellä SIMHE-asiantuntijoina toimii viisi työntekijää, joista neljä on taustaltaan aikuiskoulutuksen suomi toisena kielenä -opettajia. Hallinnollisesti SIMHE-tiimissä työskentelevät ovat yliopiston eri yksiköistä: avoimesta yliopistosta, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineesta ja Brahea-keskuksesta.

SIMHE-palvelut Turussa

Kaikki asiantuntijat tekevät koulutus- ja uraohjausta, osa opettaa suomen kielen taitoa työelämä- tai opiskeluvalmiuksia edistävissä koulutuksissa ja valmennuksissa. Suomen kielen oppiaine järjestää kieliklinikoita, joissa tarjotaan ryhmä- ja yksilöohjausta sekä korkeakoulutasoista suomen kielen oppimista. Osallistujat voivat joko kehittää kielitaitoaan vaadittavalle tasolle tai pyytää henkilökohtaista apua esimerkiksi suomenkielisen opinnäytetyön tekemiseen.

Turun yliopistossa erillisyksikkönä toimiva Brahea-keskus järjestää SIMHE-palveluina työnhaku- ja kielitutkintovalmennusta. Työnhakuvalmennukset on suunnattu korkeakoulutuksen ulkomailla hankkineille sekä sellaisille kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa suomalaisesta yliopistosta esimerkiksi maisteriohjelmista ja hakevat töitä Suomesta. Kielitutkintovalmennuksissa oppijat valmistautuvat yleiseen kielitestiin eli YKI-testiin, joka on virallinen kielitaitotesti. Todistusta testistä tarvitaan, kun täytyy osoittaa suomen kielen taito esimerkiksi työnhaussa, pätevyyden hakemisessa tai kansalaisuutta hakiessa. Myös julkishallinnossa työskenteleville suunnattu valtionhallinnon kielitutkinto esitellään valmennuksen aikana.

Laaja verkosto yhteisellä asialla 

SIMHE-toiminnan keskiössä ovat kansalliset ja paikalliset verkostot. Vastuukorkeakoulujen työtä tukee SIMHE-yhteistyöryhmä, jota koordinoi Opetushallitus ja jossa korkeakoulujen lisäksi on edustajia eri ministeriöistä, korkeakoulujen rehtorineuvostoista ja opiskelijajärjestöistä. SIMHE-ohjaajat muodostavat oman verkoston, jossa osaamista ja tietoja jaetaan sekä säännöllisissä tapaamisissa että yhteisellä Teams-alustalla. Ilman yhteistyötä oman korkeakoulun eri yksiköiden, muiden korkeakoulujen sekä paikallisten maahanmuutto-organisaatioiden ja järjestöjen kanssa olisi mahdotonta toimia tuloksellisesti annetussa tehtävässä.

Yksi SIMHE-toiminnan tavoitteista on levittää kehitettyjä hyviä käytänteitä koko Suomen korkeakoulukentälle. Tässä työssä merkittävänä apuna ovat webinaarit, joita Opetushallitus järjestää yhdessä SIMHE-toimijoiden kanssa. Näissä tilaisuuksissa osallistujat saavat tietoa ja pääsevät pohtimaan yhdessä sellaisia kysymyksiä, jotka koskettavat kaikkia toimijoita. Aiheina on ollut esimerkiksi valmentavat koulutukset, tutkintojen tunnustaminen sekä ohjaukseen liittyvät kysymykset. Turun yliopiston SIMHE-asiantuntijat ovat käyneet ja käyvät vastaisuudessakin mielellään esittelemässä palveluita erilaisissa tapahtumissa, kokouksissa, webinaareissa, seminaareissa, konferensseissa ja verkostotapahtumissa. 

Uusia korkeakouluja mukaan mentoroiden

Turun yliopiston SIMHE toimii mentorina Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) yhteisessä Pre SIMHE Satakunta -hankkeessa, jossa tehdään esiselvitys korkeakoulujen SIMHE-ohjausmallin kehittämisestä. Myös SAMKissa ja Diakissa on lisääntynyt tarve kehittää ulkomailla korkeakoulututkintonsa suorittaneiden osaamisen ja tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista sekä uraohjauspalveluja ja valmentavia koulutuksia Satakunnan korkeakouluihin. Turun yliopiston SIMHE-mentorit ohjeistavat ja tukevat hanketta toimintojen mallintamisessa. Mentorointi aloitettiin kesälomien jälkeen ja tapaamiset jatkuvat säännöllisesti hankkeen ajan. Marraskuussa Pre SIMHEn väki matkustaa katsomaan, miten neuvonta- ja ohjauspalvelut on Turussa järjestetty. Ohjelmassa on muun muassa tutustuminen keskustassa toimivaan Kauppatorin Monitoriin, joka on kaupungin ja Kelan yhteinen toimipiste. Monitorissa toimii International House Turku, johon tutustumisen lisäksi tietoa kartutetaan myös osaamiskeskushankkeista sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishankkeesta. 

Elokuussa 2022 alkaneessa, reilut puoli vuotta kestävässä Pre SIMHE Satakunta -hankkeessa perehdytään ensin muiden SIMHE-korkeakoulujen toteutusmalleihin, verkostoidutaan valtakunnallisesti SIMHE-toimijoiden kanssa, kootaan maakunnallista yhteistyöverkostoa sekä kartoitetaan sidosryhmien tarpeet ja odotukset Satakunnan SIMHE-mallille. Lisäksi kartoitetaan organisaatioiden sisäiset, alakohtaiset tarpeet ja valmiudet. Kohderyhmään kuuluvien keskuudesta valitaan noin 30 henkilön testiryhmä, jonka avulla kerätään tietoa kohderyhmän neuvonta- ja uraohjaustarpeista sekä mahdollisesta tarpeesta valmentavaan koulutukseen. Satakunnan SIMHE-malli esitellään esiselvityshankkeen lopussa julkaistavassa raportissa. 

Yhteistyötä tulevaisuudessa 

Pre SIMHE Satakunta -hanketiimi uskoo, että esiselvityshankkeen aikana esille nousee korkeakouluihin hakeutuviin maahanmuuttajiin, korkeakouluissa opiskeleviin maahanmuuttajiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden opiskelun ja työllistymisen tukemiseen liittyviä kysymyksiä, joiden pohjalta voidaan lähteä miettimään myös uusia kehittämiskohteita. Verkostoituminen ja palvelujen kehittäminen yhteistyössä tuovat esiin uusia näkökulmia ja palvelutarpeita, mikä auttaa korkeakoulujen toimijoita esimerkiksi räätälöimään omia SIMHE-palvelujaan ja profiloitumaan näiden palvelujen tarjoajina, sillä kaikkien ei tarvitse tehdä samaa työtä. Yhteistyö oppilaitosten välillä auttaa ohjaajia ohjaamaan kysyjän oikeaan paikkaan, kun kysymykset koskevat jotain tiettyä aluetta, alaa tai koulutusta.

SIMHE-yhteistyö avaa uusia ulottuvuuksia kehittämishankkeita silmällä pitäen, sillä kukaan kentällä toimiva ei usko, että kaikki haasteet ja ongelmat olisi ratkaistu yhtäkkiä tai yhdellä projektilla, kun maailma muuttuu yllätyksellisesti ja sellaisella vauhdilla, että palvelurakenteiden on joka tapauksessa vaikea pysyä perässä nopeissa muutoksissa. Esimerkiksi erilaisia kieli-, muunto- ja pätevöitymiskoulutuksia sekä niihin liittyviä ohjauspalveluita tullaan tarvitsemaan tulevina vuosikymmeninä – emmekä pysty kovin hyvin ennustamaan, minkälaisille kohderyhmille koulutusta ja ohjausta tarvitaan seuraavaksi. 

Kirjoittajat

Anita Hartikainen toimii koulutusasiantuntijana Brahea-keskuksessa ja Pre SIMHE Satakunnan ohjausryhmän jäsenenä.

Marja Tomberg
Marja Tomberg toimii projektipäällikkönä Pre SIMHE Satakunta -hankkeessa.

Marja Tomberg toimii viestinnän lehtorina Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Pre SIMHE Satakunta –hankkeen projektipäällikkönä.

Lisätietoja

Turun yliopiston SIMHE-palvelut: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/SIMHE 

Korkeakoulujen SIMHE-palvelut: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/korkeakoulut-tukemassa-maahanmuuttajia/simhe 

SIMHE-palvelut Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/simhepalvelut