Trans i rörelse

Sällskapet för genusforskning i Finland (SUNS) ordnar Genusforskningsdagarna med temat Trans liikkeessä – Trans i rörelse – Trans in Transit 22-24.11.2018 i Åbo som ett samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi.

 

Temat för 2018, Trans liikkeessä – Trans i rörelse – Trans in transit hänvisar till olika sätt att uppleva och förstå kön och till frågor om transnationell, dvs. folk- och statsöverskridande rörelse, rasifierade gränser samt överskridande av vetenskapsgränser. Transrörelsen lyfter, förutom könsmångfald och den relaterade kunskapsproduktionen samt transmänniskors rättigheter också fram olika former av gränsöverskridande i transbegreppets utvidgade bemärkelse.

På Genusforskningsdagarna reflekterar vi kring vad en mångfacetterad syn på kön, sexualitet, ras och klass betyder i feministisk forskning. Vad händer då kategorierna ”man” och ”kvinna” inte räcker till, eller då ickebinärt kön, transgender och andra former av identitetsuttryck lyfts till forskningens centrum? Hur har gränser i relation till sexualitet, ras, etnicitet och klass behandlats och överskridits i historien, samhället och kulturen? Hur kunde feministisk forskning och aktion driva marginaliserade gruppers korsande, eller t.o.m. motstridiga rättigheter?

Konferensen har tre huvudtalare: Mel Y. Chen (U.C. Berkeley, USA), biträdande professor i kvinno- och genusvetenskap, Kim TallBear (University of Alberta, Kanada), biträdande professor i ursprungsbefolkningsforskning och Alyosxa Tudor (SOAS University of London, Storbritannien), lektor i genusvetenskap. Mel Y. Chen kombinerar i sin forskning trans- och queerforskning, kritisk rasforskning, handikappsforskning och djurforskning. Kim TallBears specialområde är feministisk ursprungsbefolkningsforskning, som hon kopplar vetenskaps- och teknologiforskning, miljöforskning och queerteori till. Alyosxa Tudor förenar å sin sida trans- och queerforskning med transnationell och postkolonial feminism.