Yhdistyksen säännöt

 

Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys – Åbo högskolornas förening för social och ekonomisk forskning r.y.:n 

SÄÄNNÖT 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys – Åbohögskolornas förening för social och ekonomisk forskning r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sellaista tieteellistä tutkimustyötä, jonka kohteina ovat taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä niihin liittyvät aiheet. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa näiden alojen tutkijoita yhteistoimintaan sekä pyrkii luomaan tutkimustoiminnalle käytännölliset edellytykset.  

3§ 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattajajäseniä. Varsinaisia jäseniä ovat Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Kannattajajäseniksi yhdistyksen hallitus voi kutsua ja hyväksyä fyysisiä ja juridisia jäseniä. 

4§ 

Jokainen varsinainen jäsen maksaa vuosikokouksessa vahvistettavan vuosimaksun. Vuosimaksun suuruuden muutosta koskeva päätös on tehtävä yksimielisesti. 

5§ 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan viimeistään kuusi kuukautta ennen eroamistaan. Jäsenen on kuitenkin maksettava koko vuosimaksunsa siitä kalenterivuodesta, jolloin eroaminen tapahtuu. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun kahtena peräkkäisenä vuotena maksamatta.  

6§ 

Yhdistyksen hallituksen muodostaa kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa varsinaisten jäsenten ehdolle asettamista henkilöistä. Hallituksen jäseniä valittaessa on noudatettava sitä periaatetta, että Turun yliopistosta ja Åbo Akademista kustakin valitaan kaksi jäsentä. Varsinaisille hallituksen jäsenille valitaan kolmeksi vuodeksi kaksi varajäsentä, yksi kustakin korkeakoulusta. Vuosikokous valitsee yliopistoja edustavien hallituksen jäsenten lisäksi kaksi jäsentä, jotka edustavat tutkimusalaa tai sen käytäntöjä yhteiskunnassa. 

Hallituksen jäsenten on oltava yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tutkimukseen perehtyneitä. 

Jos joku hallituksen jäsenistä eroaa kesken toimikauttaan, suoritetaan täytevaali seuraavassa vuosikokouksessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon hallituksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

7§ 

Hallituksen tehtävänä on 

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa; 
 2. päättää tarvittaessa, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden toimeen ottamisesta ja siitä vapauttamisesta; 
 3. asettaa tarvittaessa toimikuntia; 
 4. järjestää vuosittain Mauno Koivisto –luento; 
 1. valvoa ja edistää yhdistyksen julkaisutoimintaa. 

8§ 

Yhdistys kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta maaliskuun aikana vuosikokoukseen ja muulloin, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai varsinainen jäsen sitä kirjallisesti vaatii jonkin erityisen asian vuoksi. 

Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti sähköpostilla ja ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.  

Yhdistyksen kokouksissa on Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla kullakin yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja keskusteluihin, mutta ei päätösten tekoon. 

9§ 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta; 
 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta; 
 3. Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta; 
 1. Yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto omaisuuden hoidosta päättyneen tilivuoden aikana; 
 2. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle; 
 3. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta (joka kolmas vuosi); 
 4. Varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen; 
 5. Hallituksen ehdotus tulo- ja menoarvioksi sekä varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten vuosimaksun suuruuden määrääminen; 
 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. 

11§ 

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle tilivuotta seuraavan vuoden tammikuun aikana. Toiminnantarkastajan on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen tuloksista viimeistään helmikuun loppuun mennessä vuosikokoukselle esitettäväksi. 

12§ 

Yhdistys voidaan purkaa, jos siitä tehdään päätös yksimielisesti yhdistyksen kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. 

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on omaisuus, sitten kun velat on maksettu, jaettava varsinaisten jäsenten kesken tasan ja varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. 

13§ 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos niin päätetään kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.