kuvituskuva aalto

Monitieteinen meritutkimus osana yliopiston strategisia tavoitteita

Turun yliopiston nykyisessä vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa ”meri ja merenkulku” on määritelty yhdeksi tutkimuksen ja opetuksen temaattiseksi kokonaisuudeksi. Sen nykymuotoinen rakenne pohjautuu Suomen Akatemian yliopistojen erikoistumista tukevaan rahoitusinstrumenttikäytäntöön (ns. yliopistojen profilaatiorahoitus), jota varten 2010-luvun puolivälissä yliopiston silloinen johto organisoi monitieteellisiä työryhmiä valmistelemaan hakuja. Merialan tutkimusperinne eri laitoksissa ja yksiköissä juontaa kuitenkin jo vuosikymmenten taakse. Esimerkiksi Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus perustettiin vuonna 1980 ja se liitettiin yliopiston erillislaitokseksi neljä vuotta myöhemmin.

Meri ja merenkulku on siitä poikkeuksellinen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuus, että sillä ei ole oppialastatusta. Aihepiiriin nimettyjä työtehtäviä, erityisesti apulaisprofessoreja, on kuitenkin syntynyt aiemmin mainitun ”profilaatiorahoituksen” ansiosta, mikä osaltaan osoittaa alan nivoutumista osaksi yliopiston perustoimintoja. Mereen liittyvällä tutkimukselle onkin tilausta, koska liikenteen ja kaupan kasvu luo tarvetta uudelle tiedolle niin kestävästä taloudesta kuin ympäristöstä. Suomalaisten kuljetusreittien pitäminen kilpailukykyisinä on keskeistä koko maan palvelutarjonnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Esimerkiksi huoltovarmuuden varmistaminen ja tavaroiden riittävyyden turvaaminen kriisitilanteissa liittyvät tähän laajempaan kokonaiskuvaan.

Turun yliopistossa tehtävä meren ja merenkulun tutkimus on monipuolista ja -tieteistä. Kokonaisuutemme yhdistää kolme pääteemaa, jotka ovat luonto, kulttuuri ja talous. Näiden teemojen alla olemme haarukoineet lähes 150 tutkijaa ja lukuisia tutkimusryhmiä, joiden tutkimustoiminta tavalla tai toisella kytkeytyy meriaiheisiin. Olemme järjestäneet useita tutkija- ja sidosryhmätapaamisia, joissa on ollut kiitettävä määrä osallistujia eri tiedealoilta ja sidosryhmistä.

Yhteistyö tukee vahvaa mereen liittyvää tutkimusta ja siihen perustavaa osaamista

Vuodesta 2020 eteenpäin painoalamme johtoryhmän toimintatapamme on muotoutunut nykyurilleen. Yliopiston johdon tekemät muutokset johtoryhmien kokoonpanoihin ja toimikausien kestoon ovat standardisoineet kokonaisuuksien toimintaa ja käytänteitä.

Turun alueen korkeakoulujen yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa antaa hyvän pohjan tutkimustoiminnan alueelliselle vahvistamiselle. Aluekehityshankkeissa myös paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen on tärkeää. Yhteistyö Turun yliopiston muiden painoalojen kanssa onkin erityisen mielenkiintoista ja toivottavasti luomme yhteishankkeita tulevaisuudessa. Olemme halunneet korostaa tieteen monimuotoisuutta ja monipuolisten tutkimusasetelmien käyttöä erityisesti hankesuunnitelmissa. Lisäksi erityisesti tilaustutkimuksissa pyrimme laajamittaiseen yhteistyöhön yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön tekeminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti on alusta asti ollut luonteenomaista merialan tutkimukselle.

Varsinais-Suomen ja Turun seudun kehityksen kannalta on paitsi mielenkiintoista niin myös tärkeää seurata merisektorin luomia suoria ja välillisiä vaikutuksia. Merenkulun logistiikan keskeiset tulevaisuuden haasteet liittyvät taloudellisen toimintaympäristön muutokseen ja tietojärjestelmien kehittymiseen. Useiden hajanaisten järjestelmien yhteensopivuuden parantaminen sisältää lukuisia selvitys- ja kehityskohteita. Merialalla digitalisaation luomat mahdollisuudet (kuten myös ongelmat) ovat pääsääntöisesti hyvin tunnistettuja. Yhteistyölle on olemassa hyvä pohja jo strategiatasolta ja esimerkiksi satamajärjestelmiin tai autonomisiin aluksiin liittyvät digihankkeet yhdistävät temaattisia kokonaisuuksia jo nyt.

Tavoitteena vahva kansainvälinen näkyvyys ja kansallinen tunnettuus

Tutkimuksen ja opetuksen temaattiset kokonaisuudet loivat vuoden alussa itsenäisesti omat vaikuttavuussuunnitelmansa. Pitkän aikavälin visiona on nostaa yliopiston kansainvälinen tunnettuus mereen liittyvässä tutkimuksessa ”referenssitasolle”. Tavoitteenamme on olla yleisesti tunnettu tieteellinen toimija, jota aktiivisesti pyydetään mukaan niin eurooppalaisiin kuin mannertenvälisiin tutkimushankkeisiin ja -konsortioihin. Visio perustuu selkeään näkemykseemme, että meren ja merenkulun kokonaisuudella on mahdollisuus ja kyky edistää yliopiston tutkimustavoitteita sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.

Kansallisesti tavoitteenamme on ylläpitää ja vahvistaa Turun yliopiston mainetta yhtenä Suomen johtavista meritutkimuskeskittymistä. Verrokkeina ovat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Suomessa toimii useita tärkeitä yhteistyöverkostoja ja yhteenliittymiä. Turun yliopisto on käytännössä sidosryhmänä kaikissa näissä eri tutkimusryhmien, – yksiköiden ja laitosten kautta. Esimerkiksi kauppatieteellisellä alalla yhteistyö meriteollisuuden, varustamoiden ja satamien kanssa on ollut tiivistä. Vastaavasti ympäristö- ja luonnontutkimuksella kuten myös merenkulun historian ja kulttuurin tutkimuksella on omat vahvat verkostonsa.

Turun muiden korkeakoulujen kanssa tavoitteenamme on olla avoin ja arvostettu yhteistyökumppani. Merikokonaisuuden luonnista lähtien olemme tehneet hyvää yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Luontaisilla yhteistyöaloilla toimintamuodot ovat jo pitkäaikaisia ja toimivia. Turun yliopiston sisällä näemme, että meri ja merenkulku voi toimia tutkijoita yhdistävänä kokonaisuutena, jonka kautta tiedonjakaminen ja yhteistyömahdollisuuksien etsiminen olisi luontevasti ja helposti toteutettavissa. Yliopistossamme on suuri määrä merialan osaamista ja sen esiintuonti on tutkimuksen ja opetuksen ohella tärkeää.

Parhaat toimintamallit ja kehityshankkeet jalostuvat ajassa. Jatkuvuuden turvaaminen ja toiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti tuovat kehitystoiminnalle uskottavuutta, luotettavuutta ja paremman imagon. Entistä lyhytjänteisemmäksi muuttuneessa toimintakulttuurissa pidempiaikaisen strategisen kohdentamisen merkitys korostuu. Esimerkiksi merelliset ympäristöt muuttuvat hitaasti ja tämän muutoksen kääntäminen vie vastaavasti paljon aikaa. Meriympäristömme tila sekä Suomen talouden riippuvuus merikuljetuksista edellyttää pitkäjänteistä tutkimus- ja opetustoimintaa, jota Turun yliopistossa on tehty strategiatasolla jo pitkään. Meritutkimus katsoo kohti vuotta 2030 ja eteenpäin.

Tommi Inkinen

Talousmaantieteen professori Tommi Inkinen toimii Turun yliopiston tutkimuksen ja opetuksen temaattisen kokonaisuuden meri ja merenkulku johtoryhmän puheenjohtajana. Hän on myös Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsen kolmevuotiskaudella 2022–2024.