Turun yliopiston Brahea-keskuksen kansainväliset hankkeet yliopiston kehittämisen tukena

Hankkeet saatetaan usein nähdä muusta toiminnasta irrallisina ponnistuksina. Turun yliopiston Brahea-keskuksen kansainväliset hankkeet rakennetaan siten, että ne integroituvat kiinteästi muuhun ajankohtaiseen kehittämistyöhön. Tässä artikkelissa keskitytään kuvaamaan erityisesti sitä, miten hankkeet nivoutuvat yliopiston toiminnan kehittämiseen.

Kansainväliset hankkeet ovat yksi keino saada synergiaa ja tukea yliopiston toiminnan kehittämiseen. Hankkeiden sisällöt ja teemat ovat eurooppalaisessa kontekstissa keskeisiä, ja näin yliopisto pysyy mukana kehityksessä ja on vaikuttamassa siihen.

Esimerkki tällaisesta toiminnasta on yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja tasa-arvon parissa työskentelevä SMILE-hanke (Social Meaning Impact through LLL universities in Europe; Erasmus+). Kyseisessä hankkeessa on kuluvan lukuvuoden aikana järjestetty yliopiston henkilökunnalle koulutuksia, joita Brahea-keskuksen asiantuntijat ovat suunnitelleet yhteistyössä yliopiston hyvinvointipalveluiden ja opintojen ohjauksen verkoston kanssa. Näin kehittämistyö on luontevasti integroitunut yliopistossa käynnissä olevaan muuhun kehittämiseen, jolloin varmistetaan myös toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen. Koulutuksiin on kutsuttu mukaan osallistujia myös muista alueen korkeakouluista, mikä tukee paikallista yhteistyötä ja ideoiden vaihtoa. Monessa hankkeessa myös järjestetään koulutusta opiskelijoille joko pakollisina tai valinnaisina opintoina.

Koulutuksen lisäksi hankkeet tukevat yliopiston toimintaa muillakin tavoin. Teknillisessä tiedekunnassa toteutetaan tänä keväänä SMILE-hankkeen osana yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva auditointi, jossa haastatellaan opiskelijoita, opettajia, tutkijoita sekä johtoa ja hallintoa. Koska toimintaan on kytketty myös yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta, on ilmeistä, että auditointi tuottaa arvokasta tietoa kehittämiskohteista myös yhtä tiedekuntaa laajemmin.

Asiantuntijayhteistyössä jaetaan osaamista ja luodaan innovaatioita

Yhteiset kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa vaihtaa ja vertailla hyviä käytänteitä eri alojen asiantuntijoiden kesken sekä kehittää uusia koulutuspalveluja ja -tuotteita, kuten digitaalisia opetusmenetelmiä ja -työkaluja.

Esimerkkinä tällaisista Brahea-keskuksen ajankohtaisista hankkeista on InCompEdu (Innovative competence in on-line higher education; Erasmus+), jossa vaihdetaan etä- ja hybridiopetuksen hyviä käytänteitä. Hankkeessa on selvitetty, miten työskentely- ja opetuskäytännöt muuttuivat Covid-19-pandemian aikana eurooppalaisissa yliopistoissa. Yksi hankkeen tuotoksista on julkaisu ”Teacher stories – Inspiring good practices – a booklet of educator stories”, joka esittelee 57 yliopisto-opettajan kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta. Brahea-keskuksen asiantuntijat haastattelivat julkaisuun Suomesta kymmentä opettajaa, joista puolet oli Turun yliopistosta.

MOOC4ALL (Innovative Model for Facilitating On-line Learning Success; Erasmus+) -hankkeessa puolestaan on kehitetty yhteisöllisen verkko-oppimisen mallia, joka tukee ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan verkko-opetukseen ja ehkäisemään yhä yleisempää opintojen keskeyttämistä.

MOOC4ALL- ja InCompEdu-hankkeiden kaltainen hankeyhteistyö ilmentää monien muiden hankeyhteistyöverkostojen tavoin opiskelun, oppimisen ja oppimisympäristöjen murrosta, jonka eteneminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa jatkuu ja muuttuu yhä nopeammaksi. Vauhdissa pysymiseksi tarvitaan verkostoja ja kansainvälistä yhteistyötä tuomaan korvaamatonta lisäarvoa ja synergiaa sellaisella laajuudella ja intensiteetillä, mitä pelkästään kansallisella tasolla on mahdotonta saavuttaa.

Hankkeilla tuetaan hyvinvointia ja taklataan rajat ylittäviä haasteita

Pandemian myötä EU:ssa käynnistettiin nopeasti rahoituksia, joiden turvin voidaan tukea työntekijöitä ja heidän esihenkilöitään uudistuvassa työelämässä ja muun muassa lisääntyvässä etätyössä. Covid-19-pandemian leviämisen pysäyttämiseksi tehdyillä toimenpiteillä oli erityisen suuri vaikutus naisiin, heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. Yksi tällaisen rahoituksen saanut hanke on Brahea-keskuksessa käynnistynyt BALANCE-hanke (Erasmus+), jossa tuetaan naisia ja esihenkilöitä sovittamaan paremmin yhteen työn ja muun elämän tasapainoa. Turun yliopiston hyvinvointipalvelut on jo aiemmin tuottanut koulutuksia ja materiaalia kyseiseen teemaan liittyen. Hankkeen myötä toteutetaan eurooppalaisena yhteistyönä muun muassa videokirjasto, jossa eri alojen työntekijät kertovat koronan myötä kohdatuista haasteista ja niihin löytämistään ratkaisuista. Samalla rakennetaan verkkokoulutus esihenkilöiden tueksi. Hankkeen tuotosten kehittelyyn on kytketty mukaan suuri joukko paikallisia ja valtakunnallisia koulutus- ja työhyvinvoinnin parissa työskenteleviä organisaatioita.

Hankkeiden teemat nousevat EU:n strategisista tavoitteista

Kansainvälisten hankkeiden rooli eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja laadun kehittämisessä on merkittävä. EU on laatinut strategiset puitteet koulutusyhteistyölle, joka tähtää eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2021-2030. Yhteistyön tavoitteena on auttaa EU-maita rakentamaan yhdessä entistä selviytymiskykyisempiä ja osallistavampia koulutusjärjestelmiä. Useiden partnerimaiden muodostamien konsortioiden yhteisillä tutkimus- ja kehittämishankkeilla voidaan edistää mm. innovaatiokulttuuria, digitalisaatiokehitystä, kestävyysosaamista, luovuutta, yrittäjyyttä ja opetuksen sekä osaamisen kehittämistä. Kun alakohtaisia koulutussisältöjä ja opetussuunnitelmia kehitetään kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeita ennakoiden, lisätään tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistetään sitä kautta opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Euroopan laajuinen kehittämistyö tuo laajempaa taustaa, uskottavuutta ja tulevaisuusnäkymiä myös vastaavaan kansalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön. Hankkeiden kautta on myös mahdollista tarttua EU:n tasolla kohdattuihin haasteisiin kuten osaamisvajeen vähentämiseen, parantaen näin pitkällä tähtäimellä työllisyyttä ja taloudellista kilpailukykyä EU:n alueella. EU:n tasolla alakohtaista osaamisvajetta on havaittu etenkin STEM-aineisiin (Science; Technology; Engineering; Mathematics) liittyvillä aloilla sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) alalla, joilla erityisesti naiset ovat aliedustettuina.  (Lähde: https://education.ec.europa.eu/fi).

Ajankohtainen esimerkki alakohtaiseen osaamisvajeeseen puuttumisesta Brahea-keskuksen kansainvälisissä hankkeissa on BIG GAME-hanke (THE BIG GAME: Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through A Cooperative Story-Driven Digital Game; Erasmus+), jossa tuetaan 11-16-vuotiaiden oppilaiden STEM-osaamista, digitaalisia taitoja ja kestävää kehitystä tarinallisen ja digitaalisen oppimispelin kautta. Hanke on jatkoa jo päättyneelle G.A.STEM-hankkeelle (Enhancing STEM Education through Arts and mini-games; Erasmus+), jossa luotiin teoreettinen viitekehys, opettajien verkkokurssi ja suositukset taiteen ja pelillisyyden hyödyntämiseen 13-16 vuotiaiden nuorten STEM-oppiaineiden opetuksessa. Keväällä 2023 päättyvä EchooPlay-hanke (European Career Help and Occupational Orientation Play; Erasmus+) puolestaan on esimerkki innovaatiohankkeesta, jossa kehitetään ja testataan uudenlaisia luovia menetelmiä, kuten Lego-palikoiden ja lautapelin hyödyntämistä uraohjauksessa. Samaa linjaa edustaa hiljattain käynnistynyt IEUCG-hanke (Innovative EU Career Guidance; Erasmus+), jossa jaetaan ja kehitetään innovatiivisia ja yksilöllisiä uraohjauksen menetelmiä sovellettavaksi erityisesti pandemian jälkeiseen aikaan.

Kansainväliset hankkeet tuovat yliopistolle monipuolista etua

Turun yliopiston Brahea-keskuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan integroituneet kansainväliset hankkeet, joista tässä kirjoituksessa esiteltiin vain pieni osa, tarjoavat Euroopan laajuisen kontekstin yliopiston toiminnan kehittämiseen. Hankkeet ovat luonteva keino  asiantuntijayhteisöihin kuulumiseen ja verkostoitumiseen ja ne luovat kontakteja asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuteen Euroopassa ja muualla maailmassa. Hankkeilla voidaan tehokkaasti tukea, vahvistaa ja monipuolistaa yliopiston koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyötä sekä kumppanuuksia opetuksen toteutuksessa. Tällä varmistetaan jatkossakin Turun yliopiston vetovoimaisuus ja kilpailukyky tulevaisuuden korkeakoulutuksen globaaleilla markkinoilla.

Kirjoittajat:

Heli Brander toimii Brahea-keskuksessa suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Hänen erikoisalaansa hankkeissa on opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä palveluliiketoiminta.

Matti Lappalainen toimii Brahea-keskuksessa erikoissuunnittelijana erityisesti korkeakoulutusta käsittelevissä hankkeissa. Hänen erikoisalaansa on koulutuksen kehittäminen ja laadunvarmistus.

Sari Nyroos toimii Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa koulutuspäällikkönä. Hänen erikoisalaansa hankkeissa on koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

Lisätietoa mainituista hankkeista:

BALANCE https://projectbalance.eu/

BIG GAME https://big-game.eu-track.eu/

Echoo Play https://www.echooplay.eu/

G.A.STEM https://gastem.pixel-online.org/

IEUCG https://ieucg.eu/

InCompEdu https://incompedu.ug.edu.pl/

MOOC4ALL https://mooc4all.site/

SMILE http://smile.eucen.eu/

Lisätietoa näistä ja muista Brahea-keskuksen hankkeista keskuksen sivuilla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus

Categories: Kansainvälisyys, Yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *