Nuoria.

Miten viestiä tutkimustuloksista monikulttuurisen lähiön nuorille osallistujille?

Anuleena Kimanen

INVEST blog 11/2023

Haastattelimme tutkimustamme varten monikulttuurisen lähiön nuoria. Tulosten valmistuttua on aika miettiä, miten kerromme niistä myös osallistujille itselleen.

Nuorten osallisuuden ympäristöt -tutkimushankkeessa tämä syksy merkitsee tulosten levittämisen aikaa. Tutkimuksen kohteena olivat kulttuurisesti moninaisten nuorten osallisuus ja kansalaistoiminta, joita lähestyimme erilaisilla menetelmillä.

Mille tahansa hankkeelle on tärkeää, että sen luoma tutkimustieto saavuttaa päätöksentekijät ja tutkitulla alalla työskentelevät. Tässä hankkeessa kirjoitamme tiivistelmiä johtopäätöksistä ja suosituksista sekä kutsumme nuorten kanssa työskenteleviä sekä kasvatus- ja nuorisoalan kehittäjiä kuulemaan hankkeemme tuloksista. Samalla levitämme tietoa analyyseistamme ja johtopäätöksistämme myös tutkijayhteisössä konferenssien ja tieteellisten artikkelien kautta.

Vertaisarvioinnin vuoksi tieteellisten artikkelien julkaisemista joudumme vielä odottamaan useita kuukausia, mutta se on silti tärkeä laadun varmistus.

Veimme tulokset sinne, missä nuoret muutenkin liikkuvat

Itse työskentelin tutkimuksen osiossa, jossa haastateltiin monikulttuurisen lähiön nuoria koulun lisäksi matalan kynnyksen vapaa-ajan harrastuksissa. Aleksi Seger kirjoitti viimesyksyisestä kenttätyöstämme tässä blogissa.

Tutkimuksemme on paljosta velkaa ensinnäkin niille aikuisille, jotka päästivät meidät näihin paikkoihin ja rohkaisivat nuoria osallistumaan haastatteluihin, mutta ennen kaikkia niille nuorille, jotka luottivat meihin niin paljon, että avasivat elämäänsä ja ajatuksiaan haastatteluissamme. Vietimme aikaa heidän kanssaan, yritimme kertoa mahdollisimman selkeästi tutkimuksesta, teimme haastattelumme – ja sitten katosimme. Miten voisimme kertoa nuorille, mitä sen jälkeen tapahtui ja mitä kaikesta tästä syntyi?

Päätimme koota tutkimuksemme tuloksia yleistajuiseksi posteriksi, joka olisi mahdollista tulostaa nuorten nähtäväksi koulun ja vapaa-ajan toimintojen tiloihin. Mietimme tarkasti, millaiset sanamuodot olisivat ymmärrettäviä. Päädyimme kuvaamaan sitä, mitä haastatellut kertoivat, eräänlaisina kuvitteellisina sitaatteina. Kun asiat muotoiltiin suoriksi nuorten toteamuksiksi, ei tarvittu niin paljon abstrakteja käsitteitä. Lisäksi jäsentelimme sanottavaa visuaalisilla elementeillä kuten puhekuplilla.

Seinille ripustettavat julisteet ovat toki muidenkin kuin tutkimukseen osallistuneiden nähtävissä. Analysoimme erityisesti niitä haastatteluja, jotka teimme muutakin kuin suomea kotonaan puhuvien nuorten kanssa, eli kyse oli etnisistä vähemmistönuorista. Tutkimuksemme osoitti, että heidän osallisuuden tunteensa ja kansalaistoimintansa oli monitahoinen kokonaisuus, mutta se sisälsi joitain huolenaiheita.

Emme halunneet julisteella kuitenkaan lisätä sellaista puhetta, jossa etnisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret esitetään ongelmina ja muista nuorista erillisinä. Ratkaisimme tämän siten, että vaikka kerromme julisteessa, että kyse on kotikielenään muutakin kuin suomea puhuneista nuorista, puhumme heistä pääasiassa vain nuorina.

Lisäksi käsittelemme julisteessa tähänastisten tutkimustulosten keskeistä käsitettä eli kansalaisidentiteettiä asiana, joka koskee kaikkia nuoria. Julisteessa osoitetaan kaikille nuorille kysymyksiä, joiden avulla he voivat pohtia omaa kansalaisidentiteettiään eli joukkoon kuulumisen tunnetta ja vastuuta toimia yhteisen hyvän puolesta.

Tavoitteena saada nuoret hetkeksi pohtimaan kansalaisidentiteettiään

Ensisijaisena tavoitteena posterin tekemisellä on siis tavoittaa tutkimukseen osallistuneita nuoria, ainakin niitä, jotka vielä osallistuvat siihen toimintaan, jossa heidät viime syksynä kohtasimme. Kansalaisidentiteetin käsite on vain yksi tähänastisissa ja tulevissa julkaisuissamme käyttämistämme käsitteistä, mutta kun tarkastelemme sen kaikkia ulottuvuuksia, pystymme sanomaan jotain useimmista haastatteluissa käsittelemistämme teemoista.

Posteri on samalla tiedeviestintää kaikille nuorille, koska se sisältää tutkimuksen tärkeimmät osatekijät: kysymyksen, keskeisen käsitteen määritelmän, tietoa aineistosta ja osallistujista sekä keskeiset tulokset. Jos se saa nuoria pysähtymään pohtimaan kansalaisidentiteettiään, se toteuttaa myös kansalaiskasvatusta, jonka kehittäminen oli yksi tavoite tutkimushankkeen rakentamisessa.

Lue lisää

Nuorten osallisuuden ympäristöt -tutkimushanke

Tutkimuksen posteri

Facebooktwitterlinkedin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *