Hanke

Terveys, tieto ja asiantuntijuus: vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään

Hankkeemme vastaa ajankohtaiseen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ymmärtää vaihtoehtohoitojen käyttöä ja rokotekriittisyyttä, sekä niihin liittyvää koululääketieteen kritiikkiä. Hankkeen vahvuutena on sosiologisen ja historiallisen tutkimuksen yhdistäminen, sillä pitkän aikavälin perspektiivistä katsottuna lääketiedekriittisyys ei ole hetkellinen, vaan syvälle moderniin yhteiskuntaan juurtunut ilmiö.

Tarkastelemme rokotekriittisyyteen ja vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten, mutta myös terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena ovat kritiikin taustalta löytyvät käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta, sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään. Selvitämme sosiaalisia ja kulttuurisia syitä vaihtoehtohoitojen käyttöön ja rokotekriittisyyteen nyky-yhteiskunnassa, jota leimaavat muuttuvat terveys- ja sairauskäsitykset, koululääketieteen auktoriteetin kyseenalaistaminen, terveyden yksilöllistyminen ja kaupallistuminen sekä valinnanvapauden korostuminen.

Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 Turun ja Tampereen yliopistoilla ja sitä rahoittaa Emil Aaltosen säätiö.

Tutkimusryhmä:

Pia Vuolanto on sosiologian dosentti ja tutkija. Hän toimii tieteen- ja teknologian tutkijana Tampereen yliopistossa. Hän tutkii tieteen rajoja ja tieteellisiä kiistoja. Tässä hankkeessa Vuolanto keskittyy vaihtoehtolääkinnän ja näyttöön perustuvan lääketieteen suhteisiin ja lääketieteen sisäiseen ja ulkoiseen kritiikkiin. Hän on aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteen maisteri. Vuolanto toimii projektin toisena johtajana.

Johanna Nurmi on sosiologian tutkijatohtori Turun yliopistosta. Hän tutkii rokotekriittisyyttä poliittisena ja elämäntapaan kiinnittyvänä ilmiönä. Tässä hankkeessa Nurmi on kiinnostunut erityisesti  rokotekriittisyyden suhteesta lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon sekä rokotteisiin liittyvistä  terveydenhuollon sisäisistä neuvotteluista. Nurmi toimii projektin toisena johtajana.

Suvi Rytty viimeistelee Suomen historian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa 1900-luvun alun luonnonmukaisesta elämäntavasta, johon kuului niin luonnonparannustavan, vegetarismin, alastomuuden harjoittamisen kuin rokotusvastaisuuden kaltaisia aatteita. Rytyn tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteita ovat terveyshistoria, vaihtoehtolääkinnän historia sekä ruumiillisuuden historia.

Tiina Väänänen tekee väitöskirjatutkimusta liittyen suomalaisten kokemuksiin täydentävistä hoitomuodoista. Väänäsen tutkimus selvittää, miksi osa suomalaisista valitsee virallisen terveydenhuollon ulkopuolisia hoitomuotoja, sekä tarkastelee virallisen terveydenhuollon ja täydentävien hoitomuotojen suhdetta. Väänänen on opettanut näyttöön perustuvaa hoitotyötä yli kymmenen vuotta.