Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Vanhustenviikko 2020

Onni on vanheta – koti- ja omaishoidon palveluntuottajat ikäihmisten toimijuutta tukemassa

Vanhustyön keskusliiton lanseeraamaa valtakunnallista vanhusten viikkoa vietetään 4. – 11.10.2020. Tänä vuonna liitto haastaa kaikkia miettimään ikääntymistä positiivisuuden kautta. Viikon johtolausetta Onni on vanheta…, voi täydentää näkökulmaa vaihdellen. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön toteuttamassa KumppanuusAkatemia –hankkeessa näkökulma vanhusten viikon teemaan löytyy koti- ja omaishoidon palveluista ja niiden tarjoamasta tuesta myös onnellisen vanhenemisen edistämiseksi. Eri sektorien palveluntuottajat toimivat asiakaslähtöisyyden arvoa noudatellen tavoitteenaan ikäihmisten tarpeisiin vastaaminen. Se tarkoittaa hyvän ja riittävän hoidon ja hoivan lisäksi myös ikäihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista. Parhaimmillaan tuetaan myös ikäihmisen toimijuutta vahvistavaa osallisuutta ja aktiivisuutta.

Ikäihmisen toimijuus osana onnellista vanhenemista

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla pyritään edistämään ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä tukemalla omatoimisuutta. Mahdollisimman pitkään jatkuva autonominen elämä pyritään turvaamaan oikea-aikaisilla ja riittävän yksilöllisillä palveluilla. Sosiaaligerontologi Jyrki Jyrkämän mukaan ikäihmisen toimijuuden tukeminen on hänen vapaan tahtonsa ja moraalisten valintojensa, tavoitteellisuutensa ja kyvykkyytensä huomioimista. Ikäihmisen elämän aikana keräämää osaamista, tietoa, taitoa ja vahvuuksia voidaan hyödyntää myös palveluja suunniteltaessa. Samoin yksilöllisen kyvykkyyden, sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn, huomioiminen tukee ikäihmisen toimijuutta ja vahvistaa voimavaroja. Asiakkaana ikäihmisen omia toiveita tulee kuulla, häntä tulee kannustaa ja yhdessä hänen kanssaan kartoittaa vaihtoehtoja esimerkiksi erilaisista palveluista, jolloin mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihin laajenee. Näillä kaikilla toimijuutta vahvistavilla toimilla tuetaan onnellista vanhenemista.

Viime kädessä onni on tunne, kokemus, jota on vaikea mitata. Ikäihmisen tunteiden huomioiminen on kuitenkin edellytys onnistuneeseen hoitoon ja hoivaan. Tunne omasta autonomisuudesta, omien tarpeiden ja toiveiden huomioimisesta ja aidosta kohtaamisesta ovat osa onnellista vanhenemista. Onnellisuusprofessori Markku Ojasen mukaan onni on kokonaisvaltainen tila, jossa on mukana myös muita tunteita: iloa, tyytyväisyyttä, rakkautta, kiitollisuutta ja toiveikkuutta.

Kotihoidon palveluntuottajat asiakasarvon tuottajina

KumppanuusAkatemia -hankkeessa on kartoitettu koti- ja omaishoidon palveluita tuottavien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ajatuksia asiakaslähtöisyydestä. Toimijat ovat tuoneet esiin ajatuksiaan siitä, millaista arvoa he haluavat asiakkailleen tuottaa. Tieteellisessä tutkimuksessa asiakasarvon sisältöä on jaettu taloudelliseen, toiminnalliseen, emotionaaliseen ja symboliseen arvoon.

Palveluntuottajat pitävät tavoitteenaan näiden kaikkien asiakasarvon ulottuvuuksien toteutumista. Asiakkaan tilanteeseen perehtymällä hänelle voidaan tarjota tietoa, neuvoja, vaihtoehtoja ja siten tukea omatoimisuutta ja kotona pärjäämistä. Myös taloudellisen tilanteen huomioiminen on apu palveluja räätälöitäessä.

Palataanpa niihin tunteisiin. Palveluntuottajat tuovat esille monia emotionaalisen arvon ulottuvuuksia. Toisaalta oikeanlaisilla palveluilla vähennetään ikäihmisen kokemia negatiivisia tunteita, kuten turvattomuutta, hätäännystä, yksinäisyyttä, pelkoa ja väsymystä. Kun näitä hyvinvointia uhkaavia tunteita vähennetään, lisätään samalla positiivisia tunteita. Ikäihmisen tilannetta helpottavilla palveluilla hänelle tuodaan helpotusta, iloa ja lohtua. Niillä tuetaan jaksamista ja virkeyttä, jolloin myös aktiivinen toiminta lisääntyy.

Onnellisen vanhenemisen edellytykset täydentyvät, kun tähän vielä lisätään ymmärrys koti- ja omaishoidon palvelujen laajemmasta, symbolisesta merkityksestä. Palveluntuottajat näkevät tarkoituksenmukaisten palvelukokonaisuuksien olevan osa laajempaa yhteiskunnallista kysymystä siitä, millaista on arvokas ja hyvä vanhuus.

…Ja siinä mennään jo ihan koko tämän meidän kulttuurin.. sinne ihan pohjille. Että miten meidän kulttuuri ikääntymistä arvostaa.

haastateltava, kolmas sektori

Kirjoittaja: Reeta Hautaniemi. Kirjoittaja toimii projektitutkijana KumppanuusAkatemia –hankkeessa.

Lähteitä:

Jyrkämä, J. (2008): Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä: hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 22 (2008) : 4.

Ojanen, M. (2018): Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta? Jyväskylä: PS-Kustannus.

Rannisto, P-H & Tienhaara, P. (2016): Sote-palvelut markkinoilla. Tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja. Tampere University Press.

Rintamäki, T. & Kuusela, H. & Mitronen, L. (2007): Identifying competitive customer value propositions in retailing. Managing Service Quality Vol 17 No 6, 621-634.

Vanhustenviikko 2020

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *