Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
kaavio haastattatelussa mainituista yhteyksistä verkoston toimijoiden välillä

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa

Ikäihmisten koti- ja omaishoidon palveluiden tuottajien kenttä on laaja. Sieltä löytyy niin yksityisiä, julkisia kuin kolmannen sektorin palveluiden tuottajia. Tässä yhteydessä voidaankin puhua monitoimijaisesta palvelun tuottajien verkostosta. Ikäihmiselle ja hänen läheisilleen eli palveluiden käyttäjille olisi parasta, että erilaiset toimijat integroituisivat paremmin osaksi laajempaa palvelujärjestelmää. Tämä poistaisi järjestelmästä sen päällekkäisyydet ja sujuvoittaisi palveluprosesseja. Se selkiyttäisi myös toimijoiden itsensä roolia osana monitoimijaista palvelujärjestelmää, mutta ennen kaikkea se tarjoaisi asiakkaille yksilöllisiä palveluja, turvallisuutta ja palveluketjun jatkuvuutta. Näiden toteutuminen puolestaan lisäisi asiakkaiden kokemaa tyytyväisyyttä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia-hankkeessa haastateltiin tämän monitoimijaisen verkoston toimijoita tavoitteena tarkastella tiedon liikkumista tässä verkostossa. Hankkeessa tarkasteltiin yhtenä osana erityisesti professionaalista integraatiota eli ammattiryhmien välistä vastuun jakamista, päätöksentekoa ja tiedon kulkua sekä tiedon liikkumista organisaatioiden välillä. Tuloksena on ikäihmisten palveluihin liittyvä monitoimijaverkosto, joka näyttäytyy kompleksisena, lukuisia toimijoita sisältävä kokonaisuutena, jossa tiedon vapaaseen liikkumiseen liittyy monenlaisia haasteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden pirstaleisuus, siiloutuneisuus, hallintorajat sekä kompleksinen rakenne eivät ole uusia asioita vaan niistä ollaan jo vuosikymmenien ajan oltu tietoisia ja niiden parantamiseksi on tehty paljon erilaisia kehittämis-, hanke-, tutkimus- ja projektitöitä. Kaikesta huolimatta tiedon liikkumisessa, sen levittämisessä ja jakamisessa on edelleen omat haasteensa, muun muassa erilaiset tietojärjestelmät ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Tiedon kulkeminen joustavasti ja esteettä palvelujärjestelmässä on varmasti kaikkien siellä toimivien toimijoiden, niin asiakkaiden, omaisten kuin ammattilaistenkin mielestä merkittävä asia. Tietoa kulkee päivittäin valtavia määriä niin palvelujärjestelmän sisällä, sen eri tasoilla, kuin palveluiden yhdyspinnoillakin. Sitä kulkee suhteessa toisiin organisaatioihin, suhteessa asiakkaaseen ja hänen lähipiiriinsä. Erityisesti yhdyspinnoilla toimivilla henkilöillä näyttää olevan hyvin oleellinen rooli tiedon liikkumisen mahdollistamisessa.

Alla olevaan kuvioon on koottu haastattelujen perusteella kaikkien kolmen sektorin toimijat ja se kuvaa haastateltavien tuottamia mainintoja niistä toimijoista, joiden kanssa heillä eniten on yhteistyötä tiedon liikkumisen suhteen. Kuvioon muodostuneen pallon kokoa määrittää se, montako mainintaa toimija on haastatteluissa saanut. Mitä isompi pallo kuviossa on, sitä enemmän tätä toimijaa on haastatteluissa tuotu esiin tiedon jakamisen tai välittämisen roolissa. Kuviosta on löydettävissä 124 erilaista toimijaa.

kaavio haastattatelussa mainituista yhteyksistä verkoston toimijoiden välillä

Vihreä = julkinen sektori

Sininen = Kolmas sektori

Pinkki = yksityinen sektori

Keltainen = omaiset, potilaat/asiakkaat, omaishoitajat

Miten tiedon sujuvampi liikkuminen, jakaminen ja välittäminen, monitoimijaverkostossa mahdollistuisi?

Mielestäni meidän tulee ensin hyväksyä tosiasiat. Niihin kuuluu sen myöntäminen, että palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja meillä on erilaisia raja-aitoja, siiloja, erilaisia potilastietojärjestelmiä, niukasti aikaa ja yleinen resurssipula. Lisäksi pitää tunnistaa ja tunnustaa, että toimijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja yhteisen näkemyksen luominen vaativat aikaa. Luvassa ei ole mitään pikavoittoja tämän suhteen. Kun olemme hyväksyneet nämä tosiasiat, voimme keskittyä ainoastaan näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Toimijat itse eli haastateltavat ovat parhaita asiantuntijoita tässä asiassa. He itse toivat esille, että aktiivinen ja avoin vuorovaikutus, jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kesken mahdollistavat tiedon sujuvampaa liikkumista. Lisäksi ymmärrys toista ihmistä ja hänen työtään kohtaan, toisten toimijoiden paikan ja roolin hahmotus osana palvelujärjestelmää, arvostus ja kunnioitus toimijoiden kesken ovat merkittäviä aineistosta nostamiani seikkoja. Ymmärtääkseen toisen työtä ja hänen paikkaansa osana monitoimijaista palvelujärjestelmää tulee toimijalla itsellään olla tieto ja näkemys ensisijaisesti omasta työstä osana laajempaa palvelujärjestelmää sekä roolistaan osana yksittäisen asiakkaan hoito-ja kuntoutuspolkua.

Oleellista on tiedostaa, että asia koskee kaikkia palvelujärjestelmän toimijoita ja että jokaisen rooli on merkityksellinen. Kaikkien toimijoiden tulee sitoutua työskentelemään yhteisen ymmärryksen luomiseksi ja sitoutua yhteiseen tavoitteeseen mahdollisista erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista huolimatta. Tavoitteellinen yhteistyö ja tiedon jakamisen kulttuurin luominen nähtiin haastateltavien keskuudessa merkittävinä tekijöinä. Kunnioitus, asenne ja rohkeus tavata toinen ihminen olivat tiedon esteettömän liikkumisen ehdottomia mahdollistajia.

Lopuksi erään haastateltavan vastaus siihen, miksi tiedon liikkumisen mahdollistaminen palvelujärjestelmässä edelleen on niin haasteellista:

Että varmaan resurssikysymys ja sitte se on, tietämyskysymys ja valitettavasti se on myös asennekysymys.

Kirjoittaja: Jenni Huhtasalo, sh, YTM. Kirjoittaja toimii projektitutkijana KumppanuusAkatemia –hankkeessa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *