Tiedote tutkittaville koskien projektia “Päätösvalta metsästysseuroissa”

Olet ottamassa osaa Suomen riistakeskuksen tilaamaan tutkimukseen, jota Turun yliopisto suorittaa. Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Laura Tuominen

Osoite: Biologian laitos, Turun yliopisto FI-20014, Turku

Puh.: +358 45 861 6911

E-mail: etunimi.s.sukunimi@utu.fi

Suomen riistakeskus

Yhteishenkilö hanketta koskevissa asioissa:

Nimi: Mikael Wikström

Osoite: Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Puh: 029 431 2123

E-mail: etunimi.sukunimi@riista.fi

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä

Suomessa hirven ja valkohäntäpeuran kannanhoidossa alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteita kannoille, jonka jälkeen hirvitalousalueiden riistanhoitoyhdistykset suunnittelevat vuosittaista verotusta tavoitteisiin päästämiseksi. Metsästysseurat ja -seurueet toteuttavat verotussuunnitelmat paikallisella tasolla. Hirven ja valkohäntäpeuran kannanhoidon onnistuminen on siis metsästysseurojen ja -seurueiden käsissä.

Hankkeessa hankitaan lisätietoa paikallisen tason metsästystoiminnasta ja päätöksenteosta metsästysseuroilta ja -seurueilta kyselytutkimuksen avulla. Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian yksikkö (LuHa-ryhmä) on mukana hankkeessa ja toteuttaa Suomen riistakeskuksen tilaamaa projektin tieteellistä tutkimusta. Turun yliopiston osuus selvityksessä tehdään ostopalveluna. Turun yliopisto tuottaa raportin aineistosta ja sen päätuloksista Suomen riistakeskuksen kanssa. Lisäksi Turun yliopisto kirjoittaa tutkimuksesta tieteellisen julkaisun.

Turun yliopiston LuHa-tutkimusryhmä tutkii luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hallintaa. Yhtenä tapaustutkimuksena on hirvieläinten metsästys Suomessa ja metsästysseurojen ja -seurueiden toiminta. Pyrimme ymmärtämään paremmin paikallista päätöksentekoa, kestävää hirvieläinten kannanhoitoa sekä kuinka eri seurat ja seurueet eroavat toisistaan paikallisen tason toiminnassa.

Kyselyssä ei kerätä henkilön nimiä tai yhteystietoja (vain seuran- tai seurueen nimi, henkilön syntymäaika, sukupuoli ja suoritettu tutkintoaste), mutta osa vastaajista (puheenjohtaja / varapuheenjohtaja / metsästyksenjohtaja) on mahdollista kytkeä seuran / seurueen nimen avulla henkilöön. Tutkimuksessa näin ei kuitenkaan tehdä. Tietoa henkilön roolista seurassa käytetään tutkimuksessa eri vastaajaryhmien vastauksien vertailuun keskenään, mikä on päätöksenteon tutkimuksen kannalta olennaista. Lisäksi osa seurojen ja seurueiden nimistä on henkilöiden nimiä, jolloin vastaus voidaan liittää henkilöön. Seurojen ja seurueiden nimet pseudonymisoidaan heti aineiston alustavan käsittelyn jälkeen.

Turun yliopisto yhdistää kyselyaineisto tieteellistä julkaisua varten seuran / seurueen Luonnonvarakeskukselta ja Suomen riistakeskukselta saatuun aineistoon. Aineisto sisältää vuosilta 2007–2021 metsästysseura ja -seuruekohtaisesti tietoja saaduista hirvieläinluvista, lupien käyttösuosituksista sekä kaadetuista hirvieläimistä. Tiedot kertovat meille kantojen vaihtelusta, ja yhdistämme sen kyselyaineistoon tutkiaksemme alueellista kannanvaihtelua ja metsästystoimintaa. Lisäksi aineisto yhdistetään patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) vastaanotettuun aineistoon, jonka avulla on luotu metsästysseurojen (ry) hallinnon jatkuvuutta kuvaava mitta historiaotteista sukunimien perusteella. Aineistojen yhdistämisen jälkeen seurojen ja seurueiden nimet pseudonymisoidaan, jotta aineistoa ei voi enää yhdistää tiettyyn henkilöön.

3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö

Nimi: Laura Tuominen

Osoite: Biologian laitos, Turun yliopisto FI-20014, Turku

Puh.: +358 45 861 6911

E-mail: laura.s.tuominen@utu.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.

5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

Tutkimuksen suorittaa Turun yliopiston LuHa-tutkimusryhmä – Laura Tuominen, Jon Brommer, Timo Vuorisalo (Turun yliopisto), Lauri Rapeli (Åbo Akademi), Patrik Karell (Novia ammattikorkeakoulu), ja Heikki Helanterä (Oulun yliopisto) Suomen riistakeskuksen ostopalveluna (Mikael Wikström).

6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto

Tutkimuksen nimi: Päätösvallan käyttämisen selvittäminen metsästysseuroissa

Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Aineiston pohjalta kirjoitetaan raporttimuotoinen julkaisu sekä tieteellinen julkaisu väitöskirjaprojektiin. Henkilötiedot pseudonymisoidaan aineiston yhdistämisen jälkeen ja henkilötietoja säilytetään vain näiden raporttien tuottamiseen ja julkaisuun asti (arvioitu aika maaliskuu 2022).

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla:

☐ rekisteröidyn suostumus;

☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;

☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:

                      ☒  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;

                      ☐  tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;

☒ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. *

*Oikeutettu etu perustuu selvityksen yleishyödylliseen tehtävään.

8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

Aineistoa säilytetään Turun yliopiston tarjoamassa tallennuspalvelussa (seafile), jossa yliopiston IT-palvelut huolehtii aineiston tietoturvasta ja varmuuskopioinnista, sekä ulkoisella kovalevyllä turvallisessa paikassa. Tietokoneet ja kansiot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja pääsy niihin on vain em. henkilöillä. Kyselyaineisto ei sisällä suoria tunnistetietoja ja seurojen / seurueiden nimitiedot pseudonymisoidaan heti aineistojen yhdistämisen jälkeen. Yliopistossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Webropol hoitaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat velvollisuudet.

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.

10.Henkilötietojen keräämisen lähteet

Kyselytutkimus suoritetaan webropolissa (webropol 3.0). Hirvieläinlupa ja -saalistietoja sisältävä aineisto koostuu seurojen ilmoittamista tiedoista omariista -palvelussa ja sen omistaa Riistakeskus (Turun yliopiston tutkimusryhmällä on käyttöoikeus vain projektin ajan). Historiaotteilta kerätyn aineiston tuottaa patentti- ja rekisterihallitus (PRH), ja se on julkista tietoa. Nämä kaikki aineistot yhdistetään seurojen nimiä ja y-tunnuksia käyttämällä, jotka pseudonymisoidaan heti yhdistämisen jälkeen ennen aineiston analysointia ja raportointia.

Seurojen nimiä ja joitakin kyselyn kysymyksiä yhdistämällä voidaan aineistosta tunnistaa henkilö. Lisäksi jotkut seuran nimet ovat henkilöiden nimiä.

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän/Suomen riistakeskuksen ulkopuolelle.

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:

☒ Aineisto on salassa pidettävää.

☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:

☐ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:

☐ Muu:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.

                      Perustelut:

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto poistetaan.

TAI

Tutkimusaineisto arkistoidaan:

☐ilman tunnistetietoja

☒tunnistetiedoin

Minne tutkimusaineisto tallennetaan ja kuinka pitkäksi aikaa:

Aineisto kokonaisuutena sisältäen vastaajien ilmoittamat metsästysseurojen / -seurueiden nimet tallennetaan Suomen riistakeskuksen tietokoneeseen tietoturvallisesti, jotta aineistoon voidaan verrata samantyyppisiä tutkimuksia tulevaisuudessa.

15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

Jos haluatte lisää tietoa tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistanne, voitte olla yhteydessä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai Turun yliopiston tietosuojavastaavaan. Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite: dpo@utu.fi

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle.

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröityjen oikeuksiin:

☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)

☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)

☒ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17)

☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)

☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)

☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkeamien ulottuvuus: Oikeuden toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tieteellisen tutkimuksen) mahdottomaksi.

Oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi