Lääke- ja nestehoidon perehdytys käänteisesti verkossa

Anneli Arasola

Terveydenhuollossa työhön perehdyttäminen ja tietojen päivittäminen ovat perusta potilasturvallisuuden toteutumiselle. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työntekijän on saatava riittävä perehdytys työhön tullessa ja tarvittaessa täydentävää opetusta ja ohjausta esimerkiksi silloin, kun työntekijä palaa työhön pitkän poissaolon jälkeen. Tämän projektin tarkoituksena oli suunnitella monimuotoisesti rakennettu lääke- ja nestehoidon perehdytyskurssi eräälle tehohoito-osastolle. Vaikka valmistuneilla sairaanhoitajilla on vähintään perustiedot lääke- ja nestehoidosta, tehohoito-osaston lääke- ja nestehoito on vaativa erikoishoitoa, minkä toteuttaminen vaatii aina lisäperehdytystä. Kurssi perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja realistisen opetuksen teoriaan. Konstruktiivisuutta edustaa tiedon rakentaminen aiemman opitun tiedon ympärille ja uuden tiedon soveltaminen perehtyjän ”omassa todellisuudessa” kun taas realistinen opetuskäsitys korostaa asenteen, tietojen ja taitojen suhteuttamista todellisuuden vaatimuksiin (Suominen ja Hakanurmi 2013).

Perehdytyskurssia lähdettiin suunnittelemaan Moodlecloud kurssialueelle. Kurssimateriaali perustuu pitkälle jo käytössä olevaan materiaaliin ja sen päivittämiseen. Tarkoitus oli saada koottua koko perehdytyskurssi sekä kurssimateriaali yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta kurssi ja siihen liitettävät valmiit osiot olisivat entistä helpommin löydettävissä. Tämän vuoksi aineisto pyrittiin kokoamaan mahdollisimman selkeästi ilman verkostomaista rakennetta. Osaston oman materiaalin ja tenttien lisäksi kurssiin linkitettiin erillinen Moodle oppimisalustalla koko organisaatiossa käytössä oleva LOVe-lääkelupakurssi. Näin ollen kurssialue toimii materiaalin tallennustilana ja tarkoitus on, että kurssialueen materiaali on aina käytettävissä esimerkiksi asioiden kertaamista varten.

Perehdytys perustuu monimuoto-opetukseen, osa materiaalista on verkossa ja osa opetuksesta on kontaktiopetusta. Perehdytyksessä sovelletaan käänteisen opetuksen periaatteita, jolloin Bloomin taksonomian mukaisesti alemman ajattelun tason oppiminen (muistaminen ja ymmärtäminen) voidaan opiskella etukäteen itsenäisesti tutustumalla materiaaliin joko perinteisesti kirjallisuuden tai videoiden avulla. Kun oppija on hankkinut perustiedot, korkeampaa ajattelua vaativa oppiminen (soveltaminen, analysointi, arviointi ja uuden luominen) tapahtuu työskennellen ja keskustellen yhdessä ohjaajan kanssa (Tolks ym. 2016). Perehtyjä opiskelee ja kertaa lääke- ja nestehoidon perustietoja ja taitoja itsenäisesti perehtyen materiaaliin (esimerkiksi osaston lääkehoitosuunnitelma) ja suorittamalla LOVe-lääkelupakurssin ennen varsinaista lähiperehdytysjaksoa. Tämän projektin myötä uutena on tarkoitus ottaa videot osaksi perehdytystä. Videoiden avulla perehtyjä voi orientoitua lääke- ja nestehoidon toteutuksen osa-alueisiin osaston käytännön mukaisesti ja myöhemmin sairaanhoitajilla on mahdollisuus palata tarvittaessa tarkastamaan tietojaan ja taitojaan niistä. Resurssien säästämiseksi kurssia varten etsittiin valmiita videoita YouTube-palvelusta, mikä osoittautui vaikeaksi, koska niissä oli eroavuuksia osastolla sovittuihin käytäntöihin nähden. Verkkomateriaalin, esimerkiksi videoiden, linkittämisessä on myös huomioitava tekijänoikeudelliset kysymykset. Linkitys on pääsääntöisesti sallittua, mikäli videon tekijä on vienyt itse teoksensa verkossa olevaan palveluun, esimerkiksi YouTubeen ja materiaali on laillista (Pihlajarinne 2012). Materiaalin hankinta verkkoympäristöstä ei edellä olevasta periaatteesta huolimatta ole yksiselitteistä, joten opetusta varten materiaalin hankinnassa on käytettävä erityistä harkintaa.

Perehdytykseen kuuluu verkko-aineiston lisäksi kuusi työpäivää kestävä lähiperehdytysjakso kokeneen hoitajan perehdytyksessä. Koska jakso on erittäin tiivistahtinen, kurssialueelle on suunniteltu keskustelualue vertaistukea sekä lääke- ja nestehoidon kehittämisideoita varten. Näin se palvelisi myös yhteisöllistä oppimista. Miten aktiivisesti keskustelualue otetaan käyttöön, jää nähtäväksi. Kurssialueella on myös uutisalue perehdytystä koskevaa informaatiota varten.

Lääke- ja nestehoidon perehdytyksen tavoitteet ja sisältö ovat laajat ja perehdytykseen suunnataan paljon resursseja. Esimiehillä ja perehdyttäjillä on vastuu siitä, että perehdytettävällä on selkeästi tiedossa, mitä perehtyjän on hallittava perehdytyksen jälkeen, mistä perehdytykseen liittyvä materiaali on löydettävissä, miten perehdytyksessä edetään ja mitkä ovat ne lupakäytännöt, jotta perehdytettävä on oikeutettu lääke- ja nestehoidon toteuttamiseen. Tässä projektissa kurssi suunniteltiin Moodlecloud oppimisalustalle, mutta ensisijaisesti materiaalin tallennustilaksi koottu kurssi voidaan hyvin koota esimerkiksi Sharepoint työtiloihin.

 

Lähteet:

Työturvallisuuslaki 738/2002. [Luettu 9.3.2018] https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Pihlajarinne Taina.  2012. Lupa Linkittää– toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. CC Lakimies Liiton kustannus. HansaBook 2012, Hansaprint Direct Oy, Vantaa.

Suominen R & Hakanurmi S. 2013. Verkko-opettaja. Klaava media, Riihimäki.
https://www.ellibslibrary.com/helmet/978-952-5901-67-2.

Tolks D, Schäfer C, Raupach T, Kruse L, Sarikas A, Gerhardt-Szép S, Kllauer G, Lemos M, Fischer MR, Eichner B, Sostmann K, Hege I. (2016) An Introduction to the Inverted/Flipped Classroom Model in Education and Advanced Training in Medicine and in the Healthcare Professions. GMS J Med Educ. 17:33(3)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894356/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *