Työelämätaitojen haasteet asiantuntijan työssä

Työelämätaitojen haasteet asiantuntijan työssä

Asiantuntijan työssä tarvitaan kovien taitojen lisäksi myös työelämätaitoja (soft skills). Ne ovat subjektiivisia ja niitä on vaikea mitata tai todistaa todistuksin. Toisilla nämä taidot ovat luontaisesti paremmat kuin toisilla, mutta onneksi jokainen meistä voi harjoitella ja kehittää johdonmukaisesti näitä taitoja työn vaatimusten mukaisesti. Asiantuntijan teknisiä taitoja (hard skills) ovat tehtävään vaadittava formaali koulutus ja asiantuntija-alueen sisällön tuntemus. Ne voidaan osoittaa todistusten, arvosanojen ja työkokemuksen avulla.

Työelämätaitoja luokitellaan monin tavoin, esimerkiksi yksiköllisiin ominaisuuksiin liitettävät taidot, viestintään ja kommunikointiin liittyvät taidot, asenne, motivaatio, oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyvät taidot sekä johtajuustaidot. Ne eivät tarkoita huuhaata, tai yltiöpositiivista toiminta- tai johtamismenetelmää. Niiden tarkoituksena on tuoda organisaatioon, tiimiin ja asiantuntijatyöhön inhimillisyyttä, hyvää vuorovaikutus- ja työilmapiiriä, työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota  – ja tuloksellisempaa toimintaa.

Asiantuntijan työssä haastavia ja työelämätaitojen hallintaa edellyttäviä tyypillisiä tilanteita voivat olla esim. päällekkäisten aikataulujen sumpliminen, tehtävien priorisointi, erilaisten näkemysten ja odotusten yhteensovittaminen, jotta työtehtävät valmistuisivat määräajallaan ja työn laatu pysyy hallinnassa ja tilaa jäisi myös ennakoimattomille tehtäville. Useat asiantuntijan työt edellyttävät pitkäaikaista keskittymistä, ja tämä on usein ristiriidassa toimenkuvan pirstaleisuuden vuoksi. Nykyisin työssä keskitytään moneen asiaan samanaikaisesti ja keskeytyksiä on paljon. Tämä edellyttää oman työn ja itsensä ohjaamista sekä järjestelmällistä työn organisointia. Toisinaan se voi olla vaikeaa – jopa mahdotonta, sillä kiireelliset työtehtävät saattavat syrjäyttää tärkeät ja tulokselliset työt.

Työelämätaitojen hallinta asiantuntijan työssä voi olla toisinaan haavoittuvaista: niiden hallinta voi kärsiä kiireestä, stressistä, asiantuntijan kuormittumisesta. Ne voivat joutua koetukselle esimerkiksi tilanteessa, kun saa tehtäväkseen viimehetken paniikkitöitä, jossa tehtävälle annettu aikataulu on liian kireä, annettu työtehtävä epäselvä ja työn määrä epäsuhdassa annettuun aikatauluun nähden. Näitä tilanteita työssä tulee usein, ja se voi kuormittaa tavalla, joka näkyy myös ulospäin työyhteisössä esim. epäystävällisenä viestintänä, syyttelynä, omien tehtävien rajauksena ja tiimin työilmapiirin kriisiytymisenä.  Työn mielekkyys, työilmapiiri, hallinnan tunne ja työn tulokset saattavat kärsiä ja pahimmassa tapauksessa pitkään jatkunut kierre voi johtaa uupumiseen.

Jatkuva uusien asioiden ketterä ja joustava oppiminen asiantuntijatyössä voi olla toisinaan haasteellista.   Esimerkiksi tutkimusrahoituksen asiantuntija selvittää työssään eri tutkimusrahoittajien hakuehtoja, käyttää erilaisia tutkimusrahoittajien sähköisiä järjestelmiä ja neuvoo asiakkaille budjetoinnin sääntöjä. Nämä edellyttävät jatkuvaa uuden omaksumista.  Rahoittajia on satoja ja jokaisen ehdot ovat omanlaisensa, ehdot myös uudistuvat aika ajoin. Tämä edellyttää joustavaa asennetta ja oppimiskykyä sekä kykyä eritellä ja soveltaa saatu tieto ymmärrettävään muotoon edelleen jaettavaksi.

Kehityskeskustelussa tulisi aina olla erikseen kohtansa työelämätaitojen avoimelle arvioinnille ja kehittämiselle sekä niissä ilmeneville esteille ja haasteille. Näin työn haasteet viestitään myös esimiehelle tiedoksi, jolloin mahdollisia häiriötekijöitä saadaan vähennetyksi. Tämä helpottaa työn tuloksiin pääsemisessä, lisää työtyytyväisyyttä ja työelämätaitojen hallintaa.

Haasteista huolimatta työelämätaitojen hallinta on tulevaisuudessa yksi tärkeimpiä menestystekijöitä. Yhteistyötaidot, taitava kommunikaatio ja uudistumiskykyisyys sekä ketterä uuden asioiden oppiminen ovat avaimia työssä menestymiselle.  Menestykseen edesauttaa kyky itseohjautua omista vahvuuksista sekä kykyä johtaa itseään tavoitteellisesti ja määrätietoisesti.

Lydia Liun (Head of HR, Home Credit Consumer Finance Co. Ldt) osuva määritelmä työelämätaitojen (soft skills) merkityksestä asiantuntijatyössä:

“While hard skills may get a candidate’s foot in the door, it’s soft skills that ultimately open it.”