Sujuva moniammatillinen yhteistyö on asiakaslähtöisyyden perusta

Riikka Korja

Pieni osa väestöstä käyttää suuren osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Palveluita tarvitsevat eniten he, joilla on huolia ja ongelmia monella  elämän osa-alueella. Kun kehitämme tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, meidän huomiomme tulisi kiinnittyä tämän asiakaskunnan kohtaamiseen ja monialaisten ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Vaikeuksien kasaantuminen on kovin ymmärrettävää, koska tiedämme fyysisten ja psyykkisten sairauksien sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikeuksien olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa etenkin silloin, jos apua ja hoitoa ei olla saatu riittävän ajoissa. Köyhyys, syrjäytyminen ja vaikeudet työelämässä tai opinnoissa johtavat herkästi sekä psyykkisiin että fyysisiin terveysongelmiin ja vastaavasti terveysongelmat vaikuttavat herkästi muun muassa työelämään ja koulunkäyntiin. Usein vaikeudet ja sairaudet heijastuvat myös läheisimpiin ihmissuhteisiin.

Asiakkaan kokemana kasaantuneet vaikeudet ovat harvemmin eroteltavissa toisistaan irrallisiksi asioiksi, vaan ne kytkeytyvät osaksi yksilön laajempaa kokemusta omasta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta. Asiakkaan on näissä tilanteissa monesti itse vaikea määritellä ammattialakohtaisesti, mihin asiaan hän ensisijaisesti tarvitsee apua. Oireiden ja vaikeuksien kasautuessa ja pitkittyessä on yksittäisten ammattilaistenkin usein vaikea arvioida, mikä olisi ensisijaista asiakkaan hoidon ja tuen suunnittelussa.

Aito monitammatillinen työskentely ja monitieteellinen lähestymistapa tilanteen arvioimiseksi ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, tuen ja kuntoutuksen suunnittelussa. Hyvän moniammatillisen yhteistyön kautta apu voidaan saada kohdennettua ja ajoitettua parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan erilaiset tarpeet huomioiden. Asiakkaan kannalta olisi hyvä, jos hän voisi saada kokonaisvaltaisen tuen ja avun yhdestä paikasta. Tämä toteutuu kuitenkin vain harvoin nykyisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Hyvä moniammatillinen asiakastyö edellyttää aktiivista monitieteellistä vuoropuhelua ja reflektointia. Moniammatillisen yhteistyön ei tulisi olla pelkästään sitä, että eri alojen ammattilaiset toimivat itsenäisesti ja rinnakkain, jolloin vastuu eri alojen näkemysten integroinnista jää herkästi yhden ammattihenkilön tehtäväksi tai pahimmassa tapauksessa asiakkaalle itselleen. Parhaimmillaan moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten tuomaa osaamista ja näkökulmaa pyritään integroimaan osaksi asiakkaan tilannetta siten, että jokaisen ammattilaisen suosituksessa ja hoidossa näkyy myös asiakkaan laajempi kokonaistilanne. Tässä asiakkaan omalla näkemyksellä ja aktiivisella osallistumisella tulisi olla keskeinen rooli.

Turun yliopistolla on pitkät perinteet moniammatillisen asiakastyön opetuksessa.  Psykologian, sosiaalityön ja logopedian yksiköt ovat jo useamman vuosikymmenen yhdessä järjestäneet moniammatillista klinikkaopetusta. Vuonna 2016 käynnistimme Monelle-kurssin, jossa moniammatillista asiakastyötä opiskellaan moniammatillisissa tiimeissä. Kurssiin osallistuu lääketieteen, hoitotieteen, logopedian, kasvatustieteen, hammaslääketieteen, psykologian, sosiaalityön, hoitotyön, fysioterapian, toimintaterapian ja sosiaalialan opiskelijoita ja opettajat tulevat Turun yliopistosta, Åbo Akademista, Turun ammattikorkeakoulusta ja Yrkershögskolan Noviasta. Jatkona näille kursseille syntyi vielä Sote-akatemian 25 opintopisteen sote-opinnot, jossa samoja sisältöjä viedään entistä pidemmälle tulevat sote-alan muutokset huomioiden.

Kokemukset moniammatillisesta opetuksesta ovat pääasiassa hyvin myönteisiä. Opiskelijat ja me opettajat olemme kokeneet erityisen arvokkaana sen, että olemme saaneet tutustua läheltä eri alojen käytäntöihin, käsitteisiin ja auttamisfilosofiaan. Tämä on lisännyt arvostusta muita aloja kohtaan, mutta on myös tehnyt näkyväksi oman alan merkityksen. Opiskelijat kokevatkin kurssien vahvistaneen heidän omaa ammatti-identiteettiään. Ennen kaikkea moniammatillinen opetus on kirkastanut ajatuksen siitä, että monialaisuus on edellytys hyvälle asiakastyölle.

Haastavaa on ollut se, että valmiita malleja tämän tyyppiselle asiakastyöskentelylle tai opetukselle on vähänlaisesti. Koemme olevamme uuden asian äärellä. Nuoria opiskelijoita ja ammattilaisia kouluttamalla toivomme näkevämme tulevaisuudessa enemmän aidosti moniammatillisia palveluntarjoajia eli niin sanottuja yhden luukun auttamistahoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Riikka Korja
Kirjoittaja on psykologian apulaisprofessori ja Sote-akatemian koulutuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Kuva: Hanna Oksanen