Kaksi jatko-opiskelijaa Turun yliopiston Feeniks-kirjastolla

Turun yliopistossa panostetaan innostaviin oppimiskokemuksiin ja erinomaisiin oppimistuloksiin

Tässä kirjoituksessa avaan yliopiston uuden kymmenvuotisen strategian lupausta tarjota opiskelijoillemme innostavia oppimiskokemuksia ja erinomaisia oppimistuloksia. Jotta lupaus toteutuu, siihen liittyviin toimenpiteisiin tarvitaan koko yliopistoyhteisön osallistumista. Koska strategiamme ulottuu pitkälle aikavälille, tulevaisuudessa tulee varmasti paljon uusiakin toimenpiteitä vastaan. Olemme niihinkin enemmän kuin valmiita.

Monipuoliset ja laadukkaat oppimisen ja opetuksen sisällöt

Aiomme vahvistaa monialaisia opintopolkuja koordinoidusti tiedekuntien yhteistyönä ja ohjata opiskelijoita näiden polkujen valinnassa. Helpotamme monitieteisiä opintoja ja tiedekuntien välistä opiskelijaliikkuvuutta. Näissä asioissa laskemme paljon uuden Peppi-opintotietojärjestelmän varaan, samoin kuin alueelliseen koulutusyhteistyöhön ja ristiinopiskeluun. Uuden Kulttuurikampuksen myötä tarjolle on tulossa ennennäkemättömiä yhdistelmiä humanististen alojen, taiteen ja kulttuurin koulutuksista. Uusi sisäinen rahoitusmallimmekin kannustaa tiedekuntia tekemään yhteistyötä.

Opetussuunnitelmien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota osaamistavoitteiden selkeään esittämiseen, opintojen ajoitukseen ja työelämärelevanssiin. Kehitystyön tavoitteena on opintojen tasainen jakautuminen koko lukuvuodelle sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen. Opetuksen yhteissuunnittelua kehitetään pitkin kevättä ja opettajien vertaisoppimista vahvistetaan.

Tarkoituksemme on myös lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua tutkimuksen tekemiseen opintojen eri vaiheissa. Tässä teemme yhteistyötä niin TYY:n kuin tutkimusneuvoston ja UTUGS:N kanssa. Kaikkien ei tarvitse suunnitella uraa yliopistossa, mutta tutkijantaidoista on valtavasti hyötyä työelämässä. Tutkimusryhmän mukaan päästessä entisestään karttuvat ne paljonpuhutut työelämätaidot: yhteistyötaidot, ongelmanratkaisukyky, loogisen päättelyn taidot, viestintätaidot ja tiedonhaun taidot.

Myös tohtorikoulutuksen opetustarjontaa kehitetään. Tavoitteena on lisätä monitieteisyyttä ja huomioida tohtorikoulutettavien erilaiset uratoiveet. Teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti ja hyödynnämme verkko- ja etäopetuksen mahdollisuuksia. Yhden väylän tähän tarjoaa yliopistossamme syksyllä 2020 käynnistynyt EC2U-hanke ja sen yhteydessä juuri saatu Horisontti-rahoitus, jossa Turun yliopistolla on teemana avoimen tieteen edistäminen.

Kansainvälisen tutkintokoulutuksen houkuttelevuutta kehitetään huomioiden koulutustarjonnan siirtyminen pitkälti digitaaliseksi, ajasta ja paikasta riippumattomasti saavutettavaksi. Tuemme kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yliopistoon ja yhteiskuntaan muun muassa tarjoamalla suomen kielen ja kulttuurin opetusta. Tässä keskeistä on tiedekuntien oma kehittämistyö, sekä muun muassa SIMHE- ja siihen yhdistynyt KOROKE-toiminta, jossa olemme vahvasti mukana. Summer School -toiminta on jo siirretty avoimen yliopiston kautta tarjottavaksi.

Kaikkien saavutettavat, modernit oppimisen ja opetuksen menetelmät

Turun yliopistossa edistetään oppimistavoitteiden yhdenvertaista saavuttamista. Kun korona helpottaa, opetuksen järjestämistavat moninaistuvat jälleen. Tahdomme silti hyödyntää poikkeusajan äkkinäisestä digiloikasta parhaimmiksi havaitut käytänteet.

Kehitämme parhaillaan myös avoimen yliopiston tarjontaa ja pyrimme tuomaan sinne lisävaihtoehtoja päiväopiskelun rinnalle. Avoimen yliopiston tarjontaa tiedekuntakohtaista tarjontaa kehitetään, ja jokaisesta tiedekunnastamme löytyykin jo nyt jokin avoimen yliopiston väylä.  Kehittämistä meillä on vielä siinä, että haluamme, osaamme ja voimme hyväksilukea aiemmin hankittua osaamista (AHOT). Tässä avoin keskustelu osaamistavoitteista ja suoritustavoistakin muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on tärkeää.

Turun yliopisto osallistuu kansallisen korkeakoulutuksen digivision valmisteluun ja toimeenpanoon. Vahvistamme opiskeluun ja opetukseen liittyvää digitaalista toimintaympäristöä muun muassa kehittämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa opetuksen digitaalisia alustoja ja koulutuksen tietovarantoja. Vahvistamme myös opettajien ja opiskelijoiden digiosaamista. IT-palvelut on ryhtynyt tässä jo vahvasti toimeen ja koulutuksen toimialan Opetukitiimi tekee uraauurtavaa työtä opastaessaan ja ohjatessaan henkilökuntaa ja opiskelijoita moninaisiin digipedagogisiin suoritteisiin. Tarvitsemme kuitenkin aktiivista palautetta ennen kaikkea opiskelijoilta, jotta voimme edelleen kehittää osaamistamme entisestään.

Turun yliopistossa on nyt oppimisanalytiikan ohjelma, jota viedään eteenpäin yhteistyössä Oppimisanalytiikan keskuksen kanssa. Oppimisanalytiikan toimien kautta opimme soveltamaan monipuolisia, uudenlaisiakin tapoja opiskelijan osaamisen arvioinnissa ja ennakoimaan esimerkiksi tarvetta yksilölliseen ohjaukseen. Tämä on todella tärkeää, kun tavoitteena on se, että meille opiskelemaan tulevat myös saisivat tutkintonsa valmiiksi.

Digipedagogiikan yleistyessä on muutoinkin tärkeää kehittää edelleen opiskelijoiden monipuolista ohjausta. Myös ohjauskeskustelukäytäntöjä kehitetään niin, että ne kattavat opintojen koko keston. Ohjaustarve lisääntyy merkittävällä tavalla, kun opetusta toteutetaan digitaalisessa muodossa.

Opetuspainotteisiin tehtäviin ollaan yliopistossamme luomassa urapolkumalli ja samalla tarkastellaan myös tutkimuspainotteisten tehtävien urapolkumallia. Urapolkua tuetaan tarjoamalla yliopistopedagogisia opintoja ja opetuksen tukea sekä suomeksi että englanniksi. Tätä varten onkin perustettu UTUPEDA-keskus, jotta olemassa oleva yliopistopedagogiikan tarjontamme entisestään vahvistuisi. Todennäköistä on, että uusien opetuspainotteisten tehtävien täytössä tullaan edellyttämään riittävän tuoreita pedagogisia opintoja tai sitoutumista niiden suorittamiseen määrätyn ajan kuluessa.

Tulevaisuuteen tähtäävä oppiminen ja koulutus

Vastaamme korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitteeseen kasvattaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuutta. Tätä tavoitetta tukee esimerkiksi uusi teknillinen tiedekunta, joka vahvistaa tekniikan osaajien kouluttamista Turun seudun ja koko Suomen tarpeisiin. Seuraamme silti aktiivisesti valtakunnallista korkeakoulutuksen aloituspaikkojen kehitystä ja lisäämme harkinnan mukaan myös muiden alojen aloituspaikkoja työvoiman tarpeen kattamiseksi.

DI-koulutuksen uusien koulutusalojen laadukas käynnistyminen on parhaillaan menossa. Integroimme tekniikan koulutukset osaksi monialayliopiston laaja-alaista toimintaa. Opetussuunnitelmissa vahvistetaan työelämävalmiuksia kehittäviä ja työelämän osaamistarpeita vastaavia sisältöjä tiedekuntien yhteistyönä. Tavoitteenamme on osallistaa työnantajia opetussuunnitelmatyöhönkin mahdollisuuksien mukaan.

Otamme mielellämme vastaan yhteydenottoja myös työnantajien suunnasta: monissa koulutuksissamme on vähintään yksittäisiä opintojaksoja, joihin on nivottavissa vahvaa työelämä- ja yritysyhteistyötä. Esimerkkinä tästä jo pyörivät konkreettisten ongelmien ratkaisuun tähtäävät Capstone-projektit. Työnantajien kanssa on tarkoitus lisätä näitä yhdessä toteutettavia projektikursseja ja hyödyntää tärkeiden alumniemme osaamista opetuksessa.

Keskeisenä toimenpiteenä on myös vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelu- ja työelämäyhteyksiä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tästä keskustellaankin paljon muun muassa maakuntamme yhteistyöfoorumilla (MYR). Turun yliopiston tavoitteena on kartuttaa merkittävästi meille tulevien kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden määrää. Tähän liittyy konkreettinen tarve osaaville tekijöille esimerkiksi väestörakennemuutosten vuoksi. Asiaa edistetään parhaillaan myös valtakunnallisella tasolla eri ministeriöiden ja Maahanmuuttoviraston yhteistyönä.

Opiskelijoiden valmiuksia yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan lisätään. Samassa yhteydessä kehitetään sekä alakohtaisia että yleisiä yrittäjyysopintoja. Yrittäjyysopintojen ei ole välttämätöntä olla erillisiä opintokokonaisuuksia, vaan sisältöjä voidaan hyödyntää integroituina yleiseen opetussuunnitelmaan.

Turun yliopistossa on jo pitkään ollut mahdollisuus täydentää tutkintoa yliopiston jatkuvan oppimisen palvelujen parissa. Tavoitteenamme on luoda ja ottaa käyttöön jatkuvan oppimisen opintotarjonnan yhteinen alusta huomioiden myös kansallinen kehittämisyhteistyö.

Inspiroidu oppimisesta ja osallistu koulutuksen kehittämiseen!

Tekemistä vaikuttaa olevan hurjan paljon tälle strategiakaudelle. Moni edellä esitellyistä toimenpiteistä ja kehittämistöistä on kuitenkin jo hyvällä mallilla.

Miten Turun yliopiston tarjoamaa opetusta ja oppimiskokemusta voisi mielestäsi parantaa? Onko mielessäsi jotakin sellaista, jolla voisimme entisestään vahvistaa turkulaista korkeakoulutusta?

Yliopistomme koulutusta kehitetään avoimessa yhteistyössä, johon osallistuvat osaavat opiskelijamme, tiedekunnat, erillislaitokset ja yhteiset palvelut. Jaathan hyvät ideasi tähän alle tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Piia Björn
Piia Björn
Kirjoittaja on Turun yliopiston koulutuksesta ja koulutusrakenteista vastaava vararehtori