Luontokatoa ei pysäytetä yhden tieteenalan toimesta

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys on yksi kuudesta Turun yliopiston strategian 2030 tiedekuntarajat ylittävää toimintaa edistävästä tutkimuksen ja koulutuksen temaattisesta kokonaisuudesta. Se rakentuu osin yliopiston edellisen strategian 2016-2020 Biotulevaisuus-temaattisen kokonaisuuden pohjalle kehittäen sitä vielä vahvemmin monialaiseen suuntaan.

Turun yliopiston kaikki tiedekunnat ovat edustettuina temaattisen kokonaisuuden johtoryhmässä, mikä edesauttaa jo olemassa olevien ja kehittyvien monialaisten yhteistyöverkostojen kehitystä. Temaattisen kokonaisuuden toiminta rakentuu pääosin ekologista kestävyyttä selvittävien tutkimusryhmien ja kokonaisuuksien varaan. Samalla temaattisessa kokonaisuudessa pohditaan aktiivisesti myös muiden kestävyysulottuvuuksien huomioimista tulevassa toiminnassa.

Viime vuonna toimintansa aloittanut temaattinen kokonaisuus on pirteä avaus Suomen yliopistokentässä. Suomalaiset yliopistot ovat kiitettävästi rakentamassa tulevaisuuden kestävämpää maailmaa ja huomioivat kestävän kehityksen vahvasti toiminnoissaan. Turun yliopistossa kestävyyden rinnalle on tietoisesti nostettu luonnon monimuotoisuus, mikä kertoo yliopistomme eri tiedekuntien tutkimuskehityksestä laajan ja hyvin ajankohtaisen aihepiirin ympärillä.

Biodiversiteetti tarkoittaa elämää sen kaikissa muodoissa

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa elämää sen kaikissa eri ilmenemismuodoissa. Valitettavasti ihmistoiminnan vaikutuksesta elämän edellytykset rappeutuvat nykyisin kiihtyvällä nopeudella eli tapahtuu luontokatoa. Sen taustalla on ensisijaisesti jatkuvaan talouskasvuun perustuva yhteiskunta, joka nojaa luonnonvarojen ylikulutukseen. Siirtymistä ekologisesti kestävämpään elämään jarruttavat historiallisesti muotoutuneet ja kulttuuriin syvälle juurtuneet käytännöt ja arvostukset, jotka vaikuttavat niin nykyisiin ajattelu- ja toimintatapoihin kuin tulevaisuudenodotuksiin.

Ilmastonmuutoksen tavoin luontokato ei ole vain ympäristö(n)haaste. Luontokato haastaa myös ihmiskunnan hyvinvoinnin, talouden, terveyden ja turvallisuuden. Se on myös mitä suuremmassa määrin ihmisoikeuskysymys. Jokaisella ihmisellä, myös tulevilla sukupolvilla, tulee olla mahdollisuus terveeseen ympäristöön. Luontokato on edelleen mahdollista pysäyttää, mikä toivottavasti innostaa meitä kaikkia eteenpäin. Luonnon monimuotoisuuden ja luontokadon tutkimuksessa tarvitaan monien eri tieteenalojen näkökulmia ja osaamista.

Biodiversiteettitutkimus on perinteisesti mielletty pääosin biologiseksi tutkimukseksi. Turun yliopistossa luonnon monimuotoisuus ymmärretään kuitenkin aiempaa laaja-alaisemmin ja siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta kehitetään monien eri tieteenalojen välisenä yhteistyönä. Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on esimerkki kokonaisuudesta, jonka tutkimustoiminta auttaa meitä ymmärtämään paremmin sekä luonnon monimuotoisuuden että luontokadon rakenteita. Samanaikaisesti yksikkö edistää monialaisen biodiversiteettitutkimuksen kehittymistä eri tiedekunnissa sijaitsevien yhteistyölaitosten ja -tutkimusryhmien kanssa.

Yhdessä uudenlaisia tutkimuspolkuja raivaamaan

Uutena esimerkkinä monialaisesta luonnon monimuotoisuuden tutkimuksesta Turun yliopistossa toimii Suomen Akatemian Profi6-rahoituksella perustettu BIODIFORM-profiilialue (Biodiversity and Systemic Transformation), joka keskittyy erityisesti luontokadon pysäyttämisessä tarvittavan systeemitason muutoksen tutkimukseen kolmen eri tiedekunnan toimesta (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu ja humanistinen tiedekunta). BIODIFORM-alustalle on kehittynyt nopeasti myös toinen uusi monialainen tutkimuspolku. STN-BIOD-ohjelmasta rahoitettu sekä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja kauppakorkeakoulun johtama BIODIFUL-konsortio (Biodiversity-respectfull leadership) tutkii luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yhteistyössä LUT-yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Molempien konsortioiden ytimessä on tutkimuksen rinnalla myös poikkeuksellisen monipuoliset yhteiskunnalliset verkostot, joiden tuella tutkimusoivallukset viedään käytäntöön ja valtavirtaistetaan halki yhteiskunnan.

BIODIFORM- ja BIODIFUL-konsortiot ovat vain kaksi esimerkkiä Turun yliopistossa tehtävästä monialaisesta luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden tutkimuksesta. Toivomme, että ne innostavat Turun yliopiston tutkijoita pohtimaan globaalihaasteita rohkean monialaisista näkökulmista. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kehittämään uuden Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys -temaattisen kokonaisuuden toimintaa ja verkostoa! Luontokadon pysäyttäminen on elämän suojelua – tutkitaan sitä rohkeasti uudenlaisia tutkimuspolkuja raivaten!

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi toimii Turun yliopiston Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys –temaattisen kokonaisuuden johtoryhmän puheenjohtajana. Hän vetää myös monitieteisiä SA Profi6 BIODIFORM- ja STN BIODIFUL-konsortioita ja toimii Matemaattis-Luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina sekä Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtajana.

Taina Syrjämaa

Yleisen historian professori Taina Syrjämaa toimii Turun yliopiston Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys temaattisen kokonaisuuden johtoryhmän varapuheenjohtajana. Hän toimii myös humanistisen tiedekunnan varadekaanina ja johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa eläinteollisuuteen keskittyvää tutkimushanketta Kestämättömän kehityksen kulttuuri.