Ekotekoja

Tausta

Turun yliopiston yleisen historian oppiaine on noin 20 hengen työyhteisö. Lisäksi laskemme yhteisömme jäseniksi noin 150 opiskelijaamme. Me yleisen historian oppiaineen työntekijät olemme vakuuttuneita, että kiihtyvän ympäristökriisin torjuminen edellyttää luonnonvarojen kulutuksen supistamista.  Lainsäädännölliset, kulutusta ohjaavat muutokset ovat välttämättömiä, mutta yksin ne eivät riitä, vaan ihmisten on myös jokapäiväisessä elämässään tehtävä ympäristöä säästäviä valintoja. Ihmiset viettävät huomattavan osan ajastaan työpaikoillaan, joissa myös suuri osa kokonaiskulutuksesta tapahtuu. Siksi olemme päättäneet laatia oman ympäristöohjelmamme, jonka avulla pyrimme karsimaan työajalla ja työtehtävissämme aiheuttamaamme luonnonvarojen kulutusta ja myös sitouttamaan opiskelijamme noudattamaan ympäristöohjelmassamme määriteltyjä yhteisesti sovittuja periaatteita.

Tiedostamme, että suuret energia- ja materiaalinhankintaratkaisut tehdään koko yliopistoa koskevassa päätöksenteossa ja yksittäisen oppiaineen piirissä tehtävillä ratkaisuilla on vain rajallinen merkitys. Se ei kuitenkaan saa olla peruste olla muuttamatta toimintatapoja omassa työyhteisössämme. Päinvastoin toivomme, että ympäristöohjelmamme toimii herätteenä muille oppiaineille ja lopulta koko yliopistolle laatia omat ympäristöä säästävät periaatteensa.

Ympäristöä säästävät käytänteet

Organisaatioiden ympäristöohjelmista kertyneet kokemukset osoittavat, että jo pelkkä käytännöllisten toimenpiteiden kirjaaminen ympäristöohjelmaksi saa ihmiset ajattelemaan, järkeistämään ja vähentämään kuluttamistaan. Lisäksi ympäristökuormitusta vähentäviä periaatteita noudatetaan paremmin, mikäli koko organisaation väki on hyväksynyt ne organisaation arvoiksi. Tässä esitellyt periaatteet ja toimintatavat ovat oppiaineen ympäristöryhmän työn tuloksena syntyneitä, mutta ne ovat koko oppiaineen hyväksymät.   

1.      Kehitämme ja ylläpidämme seurantajärjestelmää muutoksen mittaamiseksi. Selvitämme mahdollisuuksien mukaan olemassa olevat kulutusparametrit, joiden pohjalta laadimme numeeriset tavoitteet kulutuksen vähentämiseksi. Seurantajärjestelmä pyrkii mittaamaan muutosta koko oppiaineyhteisön kulutuksessa, ja pidättäydymme ehdottomasti yksittäisten työntekijöiden kulutuskäyttäytymisen valvonnasta.

2.      Vähennämme sähkön kulutusta,

a.       katkaisemalla sähkölaitteista virran, kun niitä ei käytetä.

b.      säätämällä tietokoneen siten, että virransäästötila kytkeytyy päälle nopeasti silloin, kun tietokonetta ei käytetä.

c.       valitsemalla mahdollisimman vähän energiaa käyttävät vaihtoehdot niiden laitehankintojen yhteydessä, joihin voimme itse vaikuttaa.

3.      Vähennämme jätteiden syntymistä,

  1. tulostamalla tekstit paperille vain silloin, kun se on ehdottoman tarpeellista.
  2. tulostamalla mahdollisuuksien mukaan paperit kaksipuoleisina kaksi tekstisivua yhdelle puolelle.
  3. lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.

4.      Vähennemme matkustamisesta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta,

  1. valitsemalla työmatkojen kulkuvälineeksi ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon aina, kun se on aikataulujen puitteissa mahdollista
  2. kulkemalla oppiaineen yhteisiin tapaamisiin kimppakyydeillä.
  3. suosimalla oppiaineen yhteisissä seminaaripäivissä palveluntarjoajina Turun seudun pienyrittäjiä, minkä avulla pyrimme paitsi vähentämään luonnonvarojen kulutusta myös osaltamme turvaamaan monipuolisen, sosiaalisesti kestävän ja elinvoimaisen paikalliskulttuurin säilymisen.

5.      Tähtäämme ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen ja tiedotamme edistymisestämme oppiaineen koti- ja Facebook -sivuilla.

6.      Pohdimme tässä listattujen periaatteiden ja toimintatapojen lisäksi uusia tapoja vähentää kulutustamme.

Päämäärät

Ensisijainen tavoitteemme on vähentää työaikana tapahtuvaa ympäristökuormitusta. Ympäristöohjelmamme rajoittuu puhtaasti työyhteisöömme ja työajan puitteisiin. Tavoitteenamme on kuitenkin saada oppiaineemme piirissä toimivat ihmiset pohtimaan ja arvioimaan omia käytäntöjään, minkä ansiosta uskomme ja toivomme, että ympäristöohjelmamme saa heidät muuttamaan kulutustottumuksiaan myös kotioloissaan. 

Yleisen historian ympäristöohjelma on vasta ensimmäinen askel ja sen julkilausuttuna tavoitteena on innoittaa myös muut oppiaineet ja lopulta koko yliopisto-organisaatio pohtimaan ekologista jalanjälkeään ja kehittämään omat ympäristöohjelmansa.