Ideoita ITK-päiviltä MMO-koulutuksiin

IMG_0828

Jenni Alisaari, Tarja-Riitta Hurme & Olli-Pekka Kangas

Ideoita ITK-päiviltä MMO-koulutuksiin

Suomen kielen opetus

Moodleen saadaan koottua verkkokurssityyppisesti erilaisia opetusvideoita, tehtäviä ja tenttejä, jotka muodostavat hyvän kokonaisuuden.

Käytettäviä työkaluja:

 • Moodle: tehtävät & tentit, PoodLL-ohjelman äänitys- ja piirtotyökalut (Moodleen integroitu)
 • Screencast-O-Matic ilmainen videon tallennusohjelma
 • editointi iMoviella
 • Quizletillä luodut pelit sanastosta yms.
 • YouTubeen tallennetut opetusvideot

Käytännön menettely

 • Opetusvideot katsottu kotona etukäteen: 9 min. opetusvideo opetettavasta kielisisällöstä
 • opiskelijat ohjeistettiin tekemään muistiinpanoja samaan aikaan
 • opiskelija voi katsoa videon moneen kertaan
 • videon katsomisen jälkeen sanastoa harjoiteltiin quizletissä (quizlet linkitetty Moodleen)
 • sanat voidaan kuunnella, kirjoittaa sanelun perusteella, voi valita, puhuuko ääni hitaasti vai nopeasti, lisäksi sanapareja ja selityksiä voi yhdistellä
 • opiskelijat voisivat koota quizletiin itse jonkin tietyn aiheen sanastoa

Tehtävävaihtoehtoja

tien neuvominen

 • Piirrä oikea reitti: Moodlessa tehtävä: palautusosiossa kartta, johon paikka on merkitty nastalla, pitää kuunnella PoodLLella tallennettu äänite ja piirtää PoodLLella tehtyyn karttaan reitti
 • seuraava tehtävä: opiskelijoiden pitää itse neuvoa tie: 1) Moodlen tenttityökalulla tehty aukkotehtävä, johon opiskelija kirjoittaa puuttuvat sanat, 2) suullinen harjoitus: opiskelijan pitää neuvoa kartasta reitti ja tallentaa se PoodLLella, voi kuunnella, menikö oikein, ja sitten voi tallentaa ja palauttaa opiskelijalle (esim. oppilaan opastaminen hammaslääkäriin)

Kieliopin opetus

 • opetusvideo (Screencast-O-Maticilla tehty, viety YouTubeen ja linkitetty Moodleen)
 • harjoitellaan quizletillä
 • kuunteluharjoituksena video: tehty Moodlen tenttityökalulla, kuvattu videokameralla, editoitu iMoviella, viety YouTubeen, linkitetty Moodleen: tenttityökalulla tehty avoimia kysymyksiä & monivalintakysymyksiä
 • tuottamistehtävä: kuuntele ja vastaa suullisesti -> opiskelija kuuntelee videon ja vastaa suullisesti kysymyksiin (tallennus PoodLLella)

Kirjoitelma

 • kirjoita omasta päivästä

suulliset tentit

 • tehty verkossa, opiskelija voi tehdä kotonakin

muita sovelluksia

 • tellagami – kuvia, joita selitetään puhumalla, saa luoda oman hahmon
 • thiniglink & Skitch – voi nimetä kuvaan asioita

 

Pelillistetty opetus

 • opettajan tehtävä olla mahdollistaja enemmän kuin opettaja – suunnittelua & kokeilua
 • opiskelijoita voisi kannustaa kerryttämään pisteitä: erilaiset kielenkäyttötilanteet tuo eri määrän pisteitä: opetuskerran sisältöjen syvällisempi pohtiminen sosiaalisessa mediassa 50 p., omien muistiinpanojen jakaminen toisille 20 p., opetukseen liittyvä kommentointi sosiaalisessa mediassa 10 p. jne.,
 • jaettu luentomuistio -> 1000 merkkiä = 20 pistettä -> jokainen kirjoittaja saa 20 p/1000 merkkiä
 • Innofactorin Skills on tehnyt automaattiseksi pisteiden karttumista ja osaamisleimojen saamisen
 • google classroom – älykkäät pistetaulukot = puoliautomatisoitu toteutus
 • pistelasku perustuu käyttäjän omaan rehellisyyteen TAI nykytekniikalla voi automatisoida pistelaskun
 • pisteitä kertyy siitä, miten ja missä suomea käyttää
 • IFTTT put the internet to work for you: seuraa tagejä tai keskustelua fb:ssa, laittaa taulukkoon: IF: any new post in Foorumi 225 THEN: add row to spreadsheet in Google Drive
 • opiskelijoille riittää palkkioksi se, että pysyvät asetetuissa minimeissä
 • pistetaulukko ohjaa tekemään minimin, voi tehdä myös maksimin
 • habitrpg: pelillinen ympäristö: virtuaalilemmikkiä täytyy ruokkia, jotta se ei menehtyisi, pisteet kertyy suorituksista

Pisteiden antamisessa laatukriteerit: opiskelijapari pisteyttää toisensa keskustelut verkkoympäristössä:

1 = jee!

2 = kommentti sisältää omaa kokemusta, kokemusten jakoa

3 = pintapuolista selitystä pyydetty: miten teit tuon?

4 = syvällisempää selitystä pyydetty, kannustettu reflektoimaan

 • syvällisen pohdinnan arvostaminen
 • jos tavoitteena kokemusten jako, eri pisteytys

mMO13.1 Projekti

Toteutetaan oppimiskokonaisuus yhteistyössä: valitaan itse koulu ja opettaja, jonka kanssa työtä tehdään

Edeltävä työ: luokan oppituntien seuranta, oppilaisiin tutustuminen, opettajan kanssa sovitaan toteutuksesta

Tavoitteina koulussa

 • oppimisen ja yhdessä tekemisen ilo
 • onnistumisen kokemukset
 • laaja-alaisen osaamisen alueet
 • opetuksen eheyttäminen
 • koulun toimintakulttuurin kehittäminen
 • osallistavat oppimisympäristöt
 • ryhmätyötaitojen edistäminen

Mahdollisia teemoja ym. ideoita

 • luonto ja museot oppimisympäristöinä
 • eri ilmiöt teemoina: vesi, kestävä kehitys, metsä, avaruus
 • kirjan tai lautapelin tekeminen

Vrt. Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä: runot, kuvat, tunteet -> koottiin kirjaksi

Huomioitavaa

 • vaatii joustavuutta & organisointikykyä
 • vastuunotto omasta työskentelystä: ope & oppilaat
 • rohkeus astua mukavuusalueen ulkopuolelle, rohkeus hypätä myös tuntemattomaan!
 • opettajia huolettaa usein, tuleeko kaikkia opetetut asiat opittua & otettua käyttöön -> mistä oppimisen näkee?
 • Dewey: learning by doing: oppimista tapahtuu, kun kokemuksen avulla tapahtuva oppiminen ”kirkastuu”
 • ops 2016 velvoittaa opettajat ylittämään oppiainerajoja ja käsittelemään asioita ilmiöinä, kokonaisuuksina
 • läsnäolo & hetkessä eläminen!
 • voisi olla jokin ongelmanratkaisutehtävä: sähköposti joltakulta, jossa viesti, mikä ongelma pitää ratkaista -> kehittää myös s-postiviestintätaitoja, jotka alakoululaisissa usein heikot

Toteutustapoja

 • ongelmanratkaisutehtävä, jonka oppilaat tekevät
 • tehtävän aikana oppilaat saavat ohjeita sähköpostitse
  1. tehtävänanto s-postitse
  2. uutisteksti
  3. asiantuntijateksti
  4. kaupallisesti värittynyt teksti
  5. yhteenveto (opitusta muistiinpanojen perusteella
 • Oppilaita pyydetään esim. selvittämään, miten energiajuomat vaikuttavat terveyteen ja pitäisikö kouluun hankkia energiajuoma-automaatti vai ei (perustelut)
 • oppilaita pyydetään arvioimaan kahta erityyppistä sivua: asiantuntijasivu & kaupallisesti värittynyt sivu: onko laatija asiantuntija terveysvaikutuksissa, onko info luotettavaa
 • isompi kokonaisuus, jossa yhdistetään oppiaineita
 • jakautuminen pieniin ryhmiin aiheen mukaan -> kuka mistäkin on kiinnostunut
 • ryhmät keksivät itse aiheet, opettajat asettavat rajat (esimerkissä opiskelijat kirjoittivat energiaan liittyviä kysymyksiä padlettiin, esim. onko ilmaston lämpiäminen totta, niitä ryhmiteltiin ja lopuksi valittiin) -> pitää sisältyä oppiaineisiin, opettaja saattaa auttaa myös hienosäätämään kysymystä niin, että oppilaat onnistuvat
 • asiantuntijavierailu ryhmässä -> nostaa opiskelijoiden kiinnostusta (ei tunnu vain kouluopiskelulta)
 • keskittyminen isompaan tehtävään motivoi opiskelijoita
 • oppilaat oppivat yhteisen tiedon tuottamista & pitkäkestoista työskentelyä -> sinnikkyys!
 • opettajien yhteistyö tärkeää
 • 4 – 5 hengen ryhmät saattavat olla liian suuria
 • haasteena on tiedon löytäminen ja työn epätasainen jakautuminen ryhmän kesken
 • opiskelijoiden työskentelyn tukemisessa ja organisoimisessa tarvitaan malleja, miten tuetaan tavoitteellista, yhteisöllistä työtä -> miksi aina joku jättää työt tekemättä? -> voisiko ryhmä raportoida säännöllisesti, mitä on saatu aikaan?
 • opettajien vaikea asettaa tuotoksen ja työskentelyn kriteerejä – projektityötä tehty jo paljon -> voitaisiinko taso vs. arviointi määritellä etukäteen, voitaisiinko opiskelijoille kertoa etukäteen, missä kohdissa saattaa tulla vaikeuksia
 • ryhmätyötaitoja pitää opettaa: millaisia vaiheita siinä on, millaista on toisten kommentointi, millainen on tehokas ryhmä jne.
 • taitoja pitää opettaa ja mallintaa tietoisesti, opettajien yhteisellä vastuulla
 • työskentelystä pitäisi arvioida tuotoksen lisäksi prosessia
 • ihminen oppii sen, minkä parissa he työskentelevät
 1. historiaan liittyvä roolipeli
 • Mindcraft-kylä kehittyy kaupungiksi
 • vanhempia voisi ottaa mukaan projektin toimintaan jossakin muodossa

 

Ks. myös pelipeda.blogspot.fi

Taustatavoitteita

 • Tietotyötaitojen kehittyminen
 • jatkuva oppiminen

pedagogiikkaa, joka tukee tietotyötaitojen kehittymistä

 • yhteisesti kehitettävä aihe, jonka ympärillä työskennellään – tuote voi olla video tai mikä tahansa esitys, yhteinen kohde on tärkeää
 • yhteinen työ – ei tehdä yksin ja saadaan kommentteja muilta – tehdään oikeasti yhdessä
 • ilmiön yhteinen kehittäminen oleellista
 • perinteinen pedagogiikka ei tue uudenlaisia työskentelytapoja, on kehitettävä uutta pedagogiikkaa
 • oleellista: opiskelijat/oppilaat omistavat työt: suunnittelu, vastuu aikatauluista (tätä opetettava!), kaikki on saatava mukaan työhön, ei riitä, että muut ottavat vastuun toiminnasta
 • yhteisöllinen, keskittynyt työskentely!
 • kun ihminen alkaa tehdä jotain, josta hän tuntee ”tämä on meidän juttu, tehdään jotain uutta” -> yleensä innostus tulee (ei silloin, kun opettaja antaa aiheen)
 • episteeminen toimijuus, omistajuus keskeistä pedagogisessa uudistamisessa
 • asiantuntijuuden käyttö: voi löytyä koulusta, jokin toinen opettaja, voi olla netti, voi olla skypen kautta joku asiantuntija
 • räätälöity, oikea-aikainen ohjaus opettajalta, helppo toteuttaa, kun käytetään tietotekniikkaa, jokainen tietää, milloin on minkin jutun deadline
 • opiskelijoilla taipumus jättää asiat viime tinkaan – ei tue asioiden itsenäistä suunnittelua
 • lukiossa opitaan liian vähän tietotekniikan käyttöä, ryhmätöitä liian vähän
 • laaja-alainen käsitys yhteiskunnan toimivuudesta puutteellista

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Tabletit valmistavassa opetuksessa

valmistavaopetus.blogspot.fi

picamentor kuvasanakirja, wiki-perustainen, voi täydentää omalla kielellä

thinglink-sovellus sanavaraston ja käsitteistön laajentamiseen, voi nimetä kuviin asioita

tellagami – kuvia, joita selitetään puhumalla, saa luoda oman hahmon

skitch – nimeämistyökalu, otetaan valokuva, siihen voi tehdä nuolia & tekstejä, voi nimetä kartasta eri paikkoja, tehdä ravintoketjuja jne.

vittle – puhutaan ja tallennetaan ääntä, samalla voi piirtää ja kertoa, mitä tekee

dragondictation & iWriter – oppilas voi puhua, laite kirjoittaa tekstin

Ideoita saatu seuraavilta luennoilta

 • Jari Laru, Oulun yliopisto: Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä tvt-opetuksesta
 • Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto: Lukiolaisille tietotyötaitoja uudenlaisella pedagogiikalla
 • Heidi Lehtosaari, Savonlinnan aikuislukio: Videoita ja pelillisyyttä kielten opetukseen luokassa ja verkossa
 • Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto: Kuudesluokkalaisten internet-lukutaidot
 • Karoliina Mutanen, Mikkolan koulu, Vantaan kaupunki: Tabletti maahanmuuttajaoppilaan tukena Vantaalla
 • Jarmo Viteli, Tuula Nousiainen & Jussi Okkonen, Tampereen & Jyväskylän yliopistot: Pelinomainen oppiminen – näkökulmia innostavuuteen ja arviointiin
 • Petri Eskelinen, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto: Uutta intoa oppimiseen pelipedagogiikasta – Pepe-hanke perusopetuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *