“Innostun ja inspiroidun, mutta välillä liikaa.” Instagramin ideatulva ja teknostressi käsityöharrastajien kokemana

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko sosiaalisen median palvelu Instagramin ideatulvalla yhteyttä käsityöharrastajan käsitöiden tekemiseen. Aiheuttaako Instagramin ideatulva käsityöharrastajille teknostressiä ja jos aiheuttaa, niin minkälaista? Tutkimuksessa halutaan saada myös tietoa siitä, minkälaisena mahdollisesti esiintyvä ideatulva ja teknostressi ilmenee käsityöharrastuksessa. Instagramin on tutkittu inspiroivan käsitöiden pariin, mutta yleisesti sosiaalisen median palveluiden on todettu aiheuttavan myös haitallista… Jatka lukemista “Innostun ja inspiroidun, mutta välillä liikaa.” Instagramin ideatulva ja teknostressi käsityöharrastajien kokemana

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Sosioemotionaalisten taitojen ilmeneminen käsityönoppitunneilla. Käsityön aineenopettajien havaintoja 7.–9. luokkalaisten sosioemotionaalisista taidoista

Tutkielmamme tarkoituksena oli selvittää käsityön aineenopettajien havaintoihin perustuen 7.–9. luokkalaisten oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen ilmenemisestä käsityön oppitunneilla. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin, millä tavoin käsityön aineenopettaja voi tukea oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja käsityön oppitunneilla. Meitä kiinnosti tutkia tätä aihetta, koska käsityön merkitys koulun oppiaineena on tärkeä oppilaiden monipuolisten taitojen kehittämiseksi. Lisäksi on olennaista tutkia tätä aihetta, koska siitä ei… Jatka lukemista Sosioemotionaalisten taitojen ilmeneminen käsityönoppitunneilla. Käsityön aineenopettajien havaintoja 7.–9. luokkalaisten sosioemotionaalisista taidoista

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

”Ei ole niin tärkeää, mitä teet vaan tärkeintä on se, mitä se tekeminen tekee sinulle.” Suomalaisten mieskäsityöharrastajien kokemuksia käsitöiden tekemisen yhteydestä hyvinvointiin

Tutkielmamme tavoitteena oli selvittää suomalaisten mieskäsityöharrastajien kokemuksia käsitöiden tekemisen yhteydestä hyvinvointiin. Tämän lisäksi halusimme selvittää, kokevatko suomalaiset mieskäsityöharrastajat käsitöiden tekemisellä olevan merkitystä heille itselleen. Naisten kokemuksia aiheesta on tutkittu aiemmin laajasti ja tulokset ovat puhuneet käsityöharrastuksen puolesta. Tästä syystä halusimme tuoda miesten näkökulmaa aiheesta tutkimuskentälle. Tutkielman kolme pääkäsitettä ovat käsityö, hyvinvointi ja käsityöhyvinvointi. Yhdessä ne… Jatka lukemista ”Ei ole niin tärkeää, mitä teet vaan tärkeintä on se, mitä se tekeminen tekee sinulle.” Suomalaisten mieskäsityöharrastajien kokemuksia käsitöiden tekemisen yhteydestä hyvinvointiin

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Käsityönopettajaopiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuuden kehittymisestä opintojen aikana

Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää käsityönopettajaopiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuuden kehittymisestä opintojen aikana ja löytää tekijöitä, jotka koettiin merkityksellisinä asiantuntijuuden kehittymisen kannalta. Tutkimuskysymyksiin hain vastauksia kyselylomakkeella, joka lähetettiin käsityön opintoja suorittaville opiskelijoille. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu käsitteistä asiantuntijuus ja käsityönopetus, joita kuvaan eri näkökulmista. Asiantuntijuuden näkökulmia ovat lineaarisesti kehittyvä asiantuntijuus noviisista mestariksi ja kolme toisiaan täydentävää näkökulmaa asiantuntijuuden… Jatka lukemista Käsityönopettajaopiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuuden kehittymisestä opintojen aikana

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Käsityöyrittäjien hyvinvointikokemuksia yrittäjyydestä ja käsitöiden tekemisestä

Halusimme selvittää, millaisia hyvinvointikokemuksia eri materiaaleja työstävät käsityöyrittäjät saavat yrittämisestä ja käsitöiden tekemisestä. Korona-ajan tuoma ahdinko ja hintojen nousun aiheuttama ostovoiman vähentyminen sai meidät miettimään, pystyvätkö käsityöyrittäjät nauttimaan yrittäjyydestä ja käsitöiden tekemisestä entiseen malliin. Haastattelimme kuutta eri taustoilla olevaa käsityöyrittäjää, joilla jokaisella oli työstettävänään eri materiaaleja. Käsityöyrittäjät olivat toimineet käsityöyrittäjinä eri pituisia aikoja, osa heistä… Jatka lukemista Käsityöyrittäjien hyvinvointikokemuksia yrittäjyydestä ja käsitöiden tekemisestä

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Neulomisen iloa ja yhteisöllisyyttä

Neulepodcastit ovat YouTubessa julkaistavia videoita, joilla neulojat esittelevät käsitöitään ja puhuvat ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Pro gradu -tutkielman tullessa ajankohtaiseksi tiesin heti, että haluan tutkia neulepodcasteja ja samalla jakaa oman harrastustaustani myötä omaamaani tietoa. Minulla oli monia ideoita, mitä harrastuksesta tutkisin, mutta lopulta aiheeni kiteytyi neulepodcastien perusasioihin: mitä ne ovat, ja mikä niissä motivoi. Koin,… Jatka lukemista Neulomisen iloa ja yhteisöllisyyttä

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Tasapainoilu oppilaslähtöisyyden ja opetussuunnitelman välillä käsityön opetuksessa

Tutkimuksessamme keskityimme tarkastelemaan sitä, miten opettajat ottavat huomioon oppilaslähtöisyyden käsityön oppimisprosessissa. Tutkimuksen tulokset tarjoavat uusia näkökulmia tulevaan työhömme käsityöprojektien ja -opetuksen suunnittelussa. Tavoitteenamme on saada keinoja kehittää koulukäsityötä niin, että se olisi oppilaita kiinnostavaa ja edistäisi heidän hyvinvointiaan. Pyrimme pohtimaan, miten käsityötunneilla voidaan toteuttaa sisältöjä, jotka vastaavat oppilaiden mielenkiintoja ja mahdollistavat oppilaslähtöistä toimintaa. Aineisto kerättiin… Jatka lukemista Tasapainoilu oppilaslähtöisyyden ja opetussuunnitelman välillä käsityön opetuksessa

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Opetusteknologia opetuksen välineenä

Pro gradu -tutkielmamme käsittelee opetusteknologian hyödyntämistä opetuksen välineenä. Tutkimme, miten 4.-luokkalaiset suoriutuivat käsityötekniikan osa-alueesta, napin ompelusta käsin, opetuksen ollessa vain opetusvideomateriaaliin perustuvaa. Lisäksi tutkimme, oliko oppilaiden oppimiskäyttäytyminen itseohjautuvaa vai yhteistoiminnallista. Mielenkiintomme tutkimusaihettamme kohtaan nousi lisääntyvästä teknologian käyttämisestä niin arki-, kuin oppimiskäytössä sekä jatkuvasti yleistynyt etäopetus. Nykypäivän lapset ja nuoret käyttävät paljon teknologiaa, joten halusimme tutkia,… Jatka lukemista Opetusteknologia opetuksen välineenä

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Pitsinnypläyksen itseohjautuva oppiminen

Opiskelijat Salminen ja Vuosjoki tutustuivat pro gradu -tutkielmassaan perinteiseen käsityötekniikkaan osana taidon oppimista. Tutkimuksen tehtävänä oli kerryttää kokemuksia uuden käsityötaidon itseohjautuvasta oppimisesta opiskelemalla itsenäisesti pitsinnypläyksen tekniikka, käyttäen apuna ainoastaan Raumalace.fi -sivuston oppimateriaaleja. Tutkimuksen lähtökohtana toimi tutkijoiden oma mielenkiinto kyseistä tekniikkaa kohtaan sen ollessa molemmille tutkijoille vieras, mutta raumalaisessa elinpiirissä näkyvää kulttuuria. Kyseisen taidon hallinta mahdollistaa… Jatka lukemista Pitsinnypläyksen itseohjautuva oppiminen

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Käsityöt kiinnostavat alakoululaisia

Pro gradu -tutkielmamme Alakoulun 4–6-luokkalaisten oppilaiden kiinnostus ja motivaatio käsitöitä kohtaan, tarkoituksena oli selvittää 4–6-luokkalaisten oppilaiden kiinnostusta ja motivaatiota käsityön opiskelua kohtaan. Halusimme selvittää oppilaiden ajatuksia kokonaisen käsityön osa-alueista ja erityisesti, mikä niissä kiinnostaa ja mikä ei. Tutkielman tavoitteena oli saada mahdollisia kehittämisajatuksia ja näkökulmia tulevaisuuden opetuskentille, johon meillä tutkimuksen tekijöillä on tarkoituksena työllistyä. Tietoa… Jatka lukemista Käsityöt kiinnostavat alakoululaisia

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen